Perussuomalaisten ”Arjesta se alkaa”-kuntavaaliohjelma on julkaistu. Kuten ohjelman nimi kertoo, pääpaino on kansalaisten arkihuolissa ja niiden ratkaisemisessa. Ohjelmassa painotetaan vahvasti kohtuuhintaista asumista, toimivaa liikennettä, elinkeinopolitiikkaa, turvallisuutta ja hyvinvointia sekä asioiden laittamista tärkeysjärjestykseen. Syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisy, poikien oppimistulokset ja ikäihmisten asema ovat keskeisiä painopistealueita. Suomalainen työ ja yrittäjyys ovat etusijalla, maailmanparannusta voidaan harjoittaa vain, mikäli rajalliset resurssit antavat myöden.

Seuraavassa muutamia nostoja vaaliohjelmasta:

”Turvallisuus on ihmisten perustarve ja perusoikeus. Haluamme säilyttää kansalaisia palvelevan hyvinvointiyhteiskunnan, mutta olemme vakavasti huolissamme sen toimintakyvystä”, perussuomalaisten ohjelmakirjaus toteaa.

”Kuntademokratiassa on kyse juuri siitä, että ihmiset vaikuttavat paikallisesti yhteisönsä asioihin. Ihmiset ovat yleensä oman elämänsä parhaita konsultteja, joten heitä on syytä kuunnella. Eikä väärin voi äänestää, vaikka joku niin kehtaisikin väittää.”

Monet ohjelman teemat liittyvät asumiseen. Perussuomalaiset tukevat ohjelmassaan voimakkaasti kunnallista asuntotuotantoa ja laadukasta rakentamista sekä järkevää maankäyttöä ja kaavoitusta. Kuntalaisten tulee voida sanoa sanansa omaa elinpiiriään koskeviin asioihin.

Perussuomalaiset esittävät, että lähiruoka nostettaisiin sille kuuluvaan arvoonsa – ”ei urbaanina vihertrendinä vaan kestävänä ja luonnollisena tapana tuottaa hyvää, suomalaista ruokaa.”

PS kannattaa kuntiin erityisen tiestrategian laadintaa. Toimivat liikenneyhteydet kodin ja työpaikan välillä nostetaan prioriteetiksi.

Paljon keskustelua herättänyt tuulivoiman terveysvaikutusten selvitys on myös mukana: ”Varovaisuusperiaatteen mukaisesti kuntien ei tule tässä vaiheessa myöntää uusia rakennuslupia tuulivoimalle. Asia on selvitettävä, ja kansalaisten terveys on laitettava etusijalle.”

Koulujen ongelmiin halutaan tarttua. ”Koulumaailmassa voidaan paikoin huonosti. Oppimistulosten lasku erityisesti pojilla, kasvava eriarvoisuus koulujen välillä ja kylä- ja lähikoulujen lakkauttaminen ovat merkittäviä ongelmia. Haja-asutusalueilla koulumatkat pitenevät, kaupungeissa perheet valikoivat hyviä kouluja. Osa opettajista uupuu kasvatustaakan alle.” PS kannattaa kouluihin pien- ja tasoryhmien palauttamista. Niin ikään maahanmuuttajalasten kielenopetuksesta ja koulukelpoisuudesta tulisi huolehtia eriytetysti. Integroinnin ei tule tapahtua muiden lasten oppimisen kustannuksella. Lähi- ja kyläkoulut tulee turvata.

PS ei lämpene sukupuolten tasapäistämiselle. ”Tyttöjen ja poikien wc:t on säilytettävä kouluissa. Tytöt saavat olla tyttöjä ja pojat poikia. Suhtaudumme kriittisesti moniin ideologisiin kasvatuksen ja feminismin ajatuksiin.”

Syrjäytymisen estäminen on perussuomalaisten mukaan tärkeintä. ”Poikien koulunkäyntiin ja nuorten miesten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ongelmiin vastaaminen edellyttää vahvaa poliittista tahtoa ja asioiden tärkeysjärjestykseen laittamista. Jos turvapaikanhakijoille onnistuttiin järjestämään vastaanotto ja palvelut käytännössä yhdessä yössä, on suomalaisten auttamisenkin onnistuttava, olipa kyse sitten asunnottomista, pitkäaikaistyöttömistä tai järjestelmästä pudonneista nuorista. Suomalaisten hyvinvoinnin tulee mennä kaiken muun edelle.”

Ikääntyneiden oikeudet tulee nostaa poliittiseen päätöksentekoon nykyistä paremmin ja ja huolehtia niiden toteutumisesta. PS kannattaa ikääntyneiden lähipalveluita.

Perussuomalaiset peräänkuuluttavat yksilön vastuuta ja vastuunottoa. ”Yhteiskunnallisten resurssien ja uudistusten lisäksi tarvitaan välttämättä ihmisten omaa vastuunottoa turvallisen yhteisöllisyyden edistämiseksi. Lähiympäristömme huomioiminen kuuluu tähän. Vanhempien on myös otettava entistä enemmän vastuuta lapsistaan.”

”Maailma on muuttunut, mutta ei niin paljon, etteivätkö normaalit ihmisten kanssakäymisen säännöt ja periaatteet voisi olla voimassa. Kyse ei ole nostalgiasta tai takapajuisuudesta vaan siitä, että hyvistä asioista ei kannata luopua.”

”Haluamme turvallisen Suomen, ja se on myös tulevaisuudessa mahdollista. Emme saa päästää irti erityisestä hyvästämme. Meidän kannattaa olla ylpeitä maastamme, suomalaisuudesta ja kulttuuristamme!”

Julkisiin hankintoihin vaaditaan paikallisuutta. PS vaatiikin hankintastrategian luomista kaikkiin kuntiin. Hankinnat pitäisi tehdä mieluummin läheltä kuin kaukaa. Esimerkiksi nostetaan suomalaisille lapsille syötettävä 9 000 kilometrin päästä kuljetettu broileri. ”Ihmiset matkustakoot ja tutustukoot maailmaan, mutta annetaan broilerin pysyä omassa maassaan.”

Eriarvoistumiskehitystä PS tasaisi verorahoilla tuettavan vapaa-ajan toiminnalla ja kulttuuripalveluilla. Myös keskituloisten kuuluisi saada verorahoilleen vastinetta.

Maahanmuuton kiihdyttämä hyvinvointijärjestelmien jakautuminen on saatava kuriin. Suomella tulisi olla ensisijaisesti vastuu suomalaisista. Ennen turvapaikanhakijoiden sijoittamista tai uusien vastaanottokeskusten perustamista tulisi aina kysyä kuntalaisilta suostumusta, esimerkiksi kuntalaisäänestyksellä.

Sote on ohjelmassa mukana suurella painoarvolla. ”Kuntalaisten palvelujen saatavuus ja saavutettavuus tulee olla ensisijaista, asuivatpa he missä päin Suomea tahansa. Ketään ei tule pakottaa muuttamaan kotiseudultaan vain siksi, että palveluita ei enää ole.” PS ei hyväksy keskittämistä ja vastustaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden avaamista suuryritysten voitontavoittelulle. Soten valinnanvapaus tulee toteuttaa kuntalaisten, ei yritysten ehdoilla.

PS kannustaa kuntia perustamaan hyvinvointilautakuntia.

Perussuomalaiset kannattavat järkevien ympäristönäkökohtien huomioimista kaikessa politiikanteossa, mutta he vastustavat ihmisestä ja tämän hyvinvoinnista täysin irrotettuja ympäristöllisiä vaatimuksia. ”Kohtuuttomat taloudelliset rasitteet, viherpesu ja muut näennäiset ympäristönäkökulmat tulee ottaa vahvemmin tarkastelun kohteeksi. Kannatamme liiallisen byrokratian ja ihmisten holhoamisen purkamista.”

Tuotantoeläimiä tulee kohdella nykyistä paremmin. ”Eläinten oikeuksienkin kuuluu mennä eteenpäin, ei taaksepäin.”

Arjesta se alkaa -ohjelma on luettavissa kokonaisuudessaan perussuomalaisten sivuilla:

Lue ohjelma tekstimuodossa tai lataa pdf (1,3 Mb) >

SUOMEN UUTISET