Perussuomalaisen toimitus kysyi eurovaaliehdokkailta keinoja, joilla palauttaa Brysseliin lipunutta päätösvaltaa takaisin suomalaisille.

Juho Eerola: Päätösvallan siirtäminen takaisin kansallisille parlamenteille tulee aloit­taa asteittain, ja siten että lähdetään liikkeelle alueilta, jotka eivät alun alka­enkaan kuulu EU:lle. EU:n tulisi keskittyä lähinnä talouteen ja kauppaan, ei juu­ri muuhun.

Simon Elo: Suomessa on järjestettävä EU-kansan­äänestys vuoden 2017 loppuun men­nessä sen jälkeen kun jäsenyysehdoista on ensin neuvoteltu EU:n kanssa. An­nan vallan konkreettisesti kansan käsiin.

Neuvotteluissa Suomen edus­tajien pitää osata olla oikealla taval­la hankalia. On vedettävä kotiin päin, ei Brysseliin päin.Erkki Havansi

Jussi Halla-aho: EU-jäsenyyden puitteissa päätösval­taa voidaan palauttaa karsimalla niitä alueita, joilla unionilla on toimivaltaa, sekä vähentämällä europarlamentin valtaa jäsenmaita edustavan neuvos­ton hyväksi.

Erkki Havansi: Kuten Hollanti teki, tulee Suomenkin lähettää Brysseliin pitkä lista asioista, joissa vaadimme, että EU lopettaa ai­heettoman ja toissijaisuusperiaatteen vastaisen sekaantumisensa Suomen asi­oihin. Ja neuvotteluissa Suomen edus­tajien pitää osata olla oikealla taval­la hankalia. On vedettävä kotiin päin, ei Brysseliin päin.

Laura Huhtasaari: Nykymuotoinen EU tulisi keven­tää ja purkaa. Brysselin keskusjohtoi­seen määräysvaltaan ei jäsenmaiden tule enää suostua. Puhumattakaan li­sätä integraatiota, mitä vanhat puolu­eet haluavat tehdä. Suomeen sovelle­taan lainsäädäntöä, joka ei lähde omista tarpeistamme, vaan perustuu suurten EU-maiden ja suurten yritysten etuun. EU:ssa tehtävien lakien sisältö perustuu aika pitkälle firmojen lobbaukseen. EU tulisi ohjata itsenäisten valtioiden va­paakauppa-alueeksi, jossa kukin maa voisi valita sellaisen valuutan tai valuut­ta-alueen, joka parhaiten vastaisi sen etuja. Yhteistyötä voi tehdä vain sellai­nen maa, jolla on päätösvalta omista asioistaan.

Toimi Kankaanniemi: EU pitää purkaa ennen kuin se romah­taa. Tilalle pitää luoda koko Euroopan kattava yhteisin pelisäännöin toimiva vapaakauppa-alue. Samalla euroalue tulee jakaa kolmeen sisäisesti homo­geeniseen valuutta-alueeseen. Tämän jälkeen Suomea koskevat lait ja budjet­ti päätetään eduskunnassa, jolle päätös­valta kuuluu perustuslakimme mukaan.

Jani Kolehmainen: Laitetaan EU remonttiin! Vaalien jäl­keen liittoudutaan muiden EU-kriittis­ten puolueiden kanssa ja saavutetaan tarpeeksi suuri ryhmä parlamenttiin, jolloin voimme aloittaa neuvottelut EU-jäsenmaita koskevien velvoitteiden ke­ventämisestä ja päätösvallan palautta­misesta kansalliselle tasolle.

Marko Kulpakko: Annettu ääni perussuomalaisille pa­lauttaa suomalaisille päätösvallan!

Maria Lohela: Yksi ihminen ei voi muuttaa järjes­telmää. Poliittisen suunnan myös ko­timaassa on muututtava, jotta pää­töksissä voidaan entistä paremmin huomioida kansallinen etu. EU:n sopi­muksia tulisi tarkastella uudelleen.

Anne Louhelainen: EU:sta tulevaa sääntelyä tulee vähen­tää ja myös jo voimassa olevaa sääte­lyä purkaa. Uutta sääntelyä on tehty en­tisten päälle, mitään purkamatta pois. Komissiossa on yli 33 000 virkamies­tä valmistelemassa uutta sääntelyä. On tärkeää vaikuttaa vahvemmin komissi­on ohjelmaan ja kaikkiin sieltä tuleviin lakiesityksiin. Suomalaisten kansallis­ta näkökulmaa pitää tuoda paremmin esiin.

Ilkka Matinpalo: 1. Lähdemme mukaan Iso-Britanni­an David Cameronin etenemismalliin mukaan lukien kansanäänestys. 2. Es­tämme uusien turhien EU-direktiivien läpimenon. 3. Teemme ”kirves-inven­taarion” eli lähdemme kumoamaan tur­hia jo olemassa olevia direktiivejä. 4. Sil­tä osin kuin direktiiveissä on vain EU:n suosituksia, poistamme turhan säänte­lyn myös omista laeistamme.

Pirkko Mattila: Perussopimuksia tulee voida muut­taa vedoten siihen, että eurotalous on aiheuttanut Suomelle jatkuvan taantu­man ja pahenevan työttömyyden, myös velkaantumiskehityksen. Lisäksi Suo­men on käytettävä kansallista päätös­valtaa, jota sillä on, implementoimme direktiivit aivan liian etupainotteisesti ja kireälle tasolle. Vallan palauttaminen on välttämätöntä talouden tilanteen takia.

Piritta Poikonen: Pienenä ensiapuna toimisi jo pelkkä palaaminen nykyisten perussopimus­ten noudattamiseen. Nythän EU rohmu­aa valtaa nykysopimusten ohi ja yli. Tar­vitsemme uudistushaluisten kriittisten voimien voiton EU-vaaleissa, jotta EU:n hallitsematon rönsyily saadaan kuriin. Sen jälkeen voimme alkaa suunnitella jopa perussopimusten muuttamista nii­tä supistavaan suuntaan.

Sakari Puisto: Talouden kannalta Suomen on kes­keistä kuulua Euroopan talousaluee­seen ETA:aan, turvallisuuden kannalta Natoon. EU:ta ja euroa en kaipaa, niistä voidaan vaikka erota että saadaan pää­tösvalta takaisin.

Pirkko Ruohonen-Lerner: EU:n kanssa tulee neuvotella uusista sopimuksista. Tavoitteena tulee olla EU-byrokratian purkaminen eli hallinnon sekä kustannusten keventäminen. Pää­töksenteko pitää saada takaisin mah­dollisimman lähelle kansalaista, kuntiin ja kansallisvaltioihin. Europarlamentti­vaaleissa äänestysaktiivisuus on ollut al­hainen, sillä monen mielestä EU-tason päätöksenteko on liian kaukana eikä se siksi kiinnosta.

Sampo Terho: EU-komission pitää pyytää jäsenmail­ta, elinkeinoelämältä ja kansalaisjärjes­töiltä palautetta siitä, mikä sääntely on niille tarpeellista ja mikä haitallista. Sen jälkeen sääntelyä on purettava ja EU:n valtaoikeuksia rajattava huomattavas­ti – eli on alettava keskittyä oleelliseen. Näin päätösvalta palaisi monissa asiois­sa lähemmäs kansalaisia.

Maria Tolppanen: Palauttaisin unionin juurilleen rau­hanliikkeeksi ja vapaakaupan edistä­jäksi. Purkaisin pankkiunionin ja antai­sin valtioiden hoitaa itse oman pankki-, raha- ja finanssipolitiikkansa. Siirtäisin tukipolitiikan kokonaan pankkien laina­harteille ja lopettaisin EU:n omien sään­töjenkin vastaisen ongelmatalouksien vastuun siirtämisen muiden valtioiden kansalaisten maksettavaksi. Poistaisin EU:lta vallan puuttua kansallisiin sosiaa­liturva-asioihin. Näillä toimilla saataisiin päätösvaltaa Suomeen.

Mauno Vanhala: Päätösvaltaa ei pysty palauttamaan muuten kuin eroamalla EU:sta ja ym­märtääkseni siitä vallitsee jonkinlainen konsensus, ettei perussuomalaiset täs­sä vaiheessa aktiivisesti aja eroa EU:sta. Suomi kyllä voisi Hollannin ja Ison-Bri­tannian tapaan käydä EU:n kanssa asi­oita, jotka voitaisiin palauttaa kansalli­seen päätäntään.

Juha Väätäinen: Eroamalla ensin eurosta, joka tuhoaa meille liian kovana valuuttana Suomen vientimarkkinat ja koko taloutemme. Suomessa tulee järjestää uusi kansanää­nestys EU:sta. Ollako vaiko ei olla – to be or not to be – siinäpä kysymys kansalle EU:sta ja sen jäsenyydestä! Kansa asial­le, ei pöhöttyneet poliitikot!

Kirjoitus on julkaistu Perussuomalainen 6/2014 -lehdessä.

PS VERKKOTOIMITUS