Valtioneuvoston kanslian olisi pitänyt kilpailuttaa tutkimus, joka tilattiin Pekka Himaselta. Kun kilpailutus puuttui, myöskään hyvä hallinto ei toteutunut hankkeen toteutuksessa. Tätä mieltä on oikeuskansleri Jaakko Jonkka tuoreessa ratkaisussaan.

Hän toteaa aluksi, ettei Himasen tutkimus kuulu hankintalain piiriin, koska siinä ei ole kyse yksinomaan tilaajaa hyödyttävistä tavanomaisista konsultointipalveluista. Mutta kuitenkin…
– Hyvän hallinnon periaatteista seuraa, että myös tällaisten tutkimusten ja selvitysten potentiaalisia toimittajia tulee kohdella tasapuolisesti ja hankinta tai rahoittaminen tulee toteuttaa avoimuutta noudattaen, Jonkka perustelee ratkaisuaan.

Kilpailuttamatta
jättäminen perusteltava

Vaikka yhteiskunnallista päätöksentekoa koskevia selvityksiä voi toimittaa tosiasiassa varsin rajallinen piiri, tällöinkin täytyisi kilpailuttamatta jättäminen perustella, eivätkä selvitysten hankintaan saa vaikuttaa hyvän hallinnon tarkoitussidonnaisuuden periaatteen vastaiset vaikuttimet, Jonkka kirjoittaa.

Suomen Akatemian
ohjeet määrättävä

– Yhteiskunnallista päätöksentekoa välittömästi tukevien selvitysten rahoittaminen on ainakin tavanomaisesti riippumattomia tieteellisiä tutkimuksia rahoittavan Suomen Akatemian osalta poikkeuksellista. Jos myös tällaisten selvitysten rahoittamisen katsotaan kuuluvan Suomen Akatemian tehtäviin ja toimialaan, myös tällaisen rahoituksen osalta olisi perusteltua määrittää rahoituksen myöntämismenettely ja rahoituspäätösten perusteet, kuten on tehty varsinaisen tutkimusrahoituksen osalta, Jonkka toteaa.
Eduskunta arvioi pääministerin menettelyn lainmukaisuuden kesäkuussa 2013. Tästä syystä oikeuskansleri ei ole arvioinut kanteluratkaisussaan pääministerin menettelyä.

VELI-PEKKA LESKELÄ