Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Raatikainen ihmettelee kirjallisessa kysymyksessään opetushallituksen oppaan väitettä, jonka mukaan sukupuolia on enemmän kuin kaksi.

Opetushallitus julkaisi joulukuussa 2015 oppaan Tasa-arvotyö on taitolaji – Opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa. Oppaan taustalla on laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Oppaassa käytetään ilmaisua ”sukupuolten tasa-arvo”, joka yleisesti ymmärretään naisten ja miesten välisenä tasa-arvona.

Käsitteitä ilman perusteluja

Käsite sukupuolten tasa-arvo hämärtyy oppaassa, koska siitä ei selviä mitä oikeasti tarkoitetaan käsitteellä sukupuoli. Oppaassa todetaan: ”Tasa-arvokäsite kattaa myös sukupuolen moninaisuuden eli hyväksyy ajatuksen, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi.” Jos sukupuolia olisi useampi kuin kaksi, niin silloin niitä olisi ainakin kolme, eli pitäisi olla olemassa kolmas sukupuoli.

Raatikaisen mukaan oppaan väitettä kolmannesta sukupuolesta ei kuitenkaan perustella mitenkään.

– Jos sukupuoli-sanan merkitys perustuu ainoastaan abstraktiin ajatukseen, eikä kehosta todennettavissa oleviin ominaisuuksiin, niin on mahdotonta tietää, mitä käsitteillä sukupuoli ja sukupuolten tasa-arvo tarkoitetaan, Raatikainen ihmettelee ja jatkaa:

– Näin ollen on myös vaikea osoittaa, että annettava opetus edistäisi sukupuolten tasa-arvoa.

Opetuksen oltava ymmärrettävää

Oppaassa käytetään myös käsitettä ”sukupuolten moninaisuus”.

– Kuitenkaan käsitettä ei selitetä ja sen merkitys jää hyvin epämääräiseksi. Todellisuudessa tämä käsite ei ole edes tarpeellinen opetuksessa tasa-arvolaissa säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi. Sen käyttäminen ei siis ole perusteltavissa.

– Oppaan tulisi selittää, mitä sukupuolten moninaisuudella tarkoitetaan. Opetuksessa käytettävän terminologian pitäisi olla aina helposti ymmärrettävää ja linjassa Kielitoimiston sanakirjan ja lainsäädännön kanssa. Tilanne ei ole selkeä opettajien, lasten tai lasten vanhempien kannalta, Raatikainen huomauttaa.

Mitä tekee ministeri?

Raatikaisen mukaan on huolestuttavaa, että opetushallituksen oppaassa käytetään epämääräistä kieltä, joka poikkeaa vakiintuneesta käytännöstä ja Kielitoimistossa esitetystä terminologiasta.

– Opetushallitus sekoittaa ja samaistaa käsitteiden sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti merkitykset. Ne tarkoittavat kuitenkin eri asioita. Vaikuttaa siltä, ettei opasta ole validoitu riittävän hyvin.

Raatikainen kysyy kirjallisessa kysymyksessään, miten ministeri perustelee sen, että opetushallituksen oppaassa väitetään ihmisen sukupuolia olevan enemmän kuin kaksi ja mitä opetushallitus tarkoittaa oppaassa käytetyllä käsitteellä ”sukupuolten moninaisuus” sekä aikooko ministeri ryhtyä toimenpiteisiin, jotta oppaan epäkohdat korjataan.

SUOMEN UUTISET