Kansanedustaja Hanna Mäntylä on jättänyt toimenpidealoitteen, jotta hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin koulujen työrauhan ja turvallisen oppimis- ja työskentely-ympäristön takaamiseksi lainsäädännöllä sekä riittävän oppilashuollon takaamiseksi tasavertaisesti kaikkialla Suomessa. Aloitteen on allekirjoittanut Mäntylän lisäksi 25 perussuomalaista kansanedustajaa.

– Viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että koulujen henkilökunnalle tulisi mahdollistaa riittävät oikeudet ja keinot koulujen työrauhan ja turvallisen oppimis- ja työskentely-ympäristön turvaamiseksi. Lisäksi oikeuskansleri Jaakko Jonkka on viime vuonna ottanut kantaa siihen, ettei oppilashuolto toteudu riittävästi ja yhdenvertaisesti ja sen asianmukainen toteuttaminen vaatisi täsmällisempiä ja velvoittavampia säännöksiä. Oppilashuollon lakiuudistus on vireillä mutta nyt vaaditaan ripeyttä siihenkin työhön, Mäntylä sanoo.

– Koko kouluyhteisön kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää, että koulutyö toteutuisi turvallisessa ympäristössä. Lainsäädännön keinoin tulisi välittää vahva viesti oppilaille, heidän vanhemmilleen sekä opettajille ja koulun muulle henkilökunnalle, että oikeus koulun työrauhaan ja turvalliseen oppimis- ja opetusympäristöön ovat myös lainsäädännössä tunnustettuja ja suojattuja oikeuksia.

Riittävinä toimenpiteinä ei voida kuitenkaan pitää vain seuraamusjärjestelmän ja koulun henkilökunnan puuttumismahdollisuuksien sääntelyä vaan perussuomalaiset vaativat myös oppilashuollon vahvistamista. Useissa tapauksissa ennaltaehkäisevän ja varhaisen puuttumisen keinoin voitaisiin ehkäistä häiriökäyttäytymistä.

Lisäksi perussuomalaiset katsovat, että on tarpeellista selvittää järjestelmän toimivuutta erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on lisääntynyt samalla kun erityisopetuksen resursseja on jouduttu karsimaan monessa kunnassa. Liian suuret luokkakoot ja erityistuen tarpeen lisääntyminen tarkoittavat väistämättä sitä, ettei oppilaiden yksilöllisiä tarpeita voida huomioida riittävästi. Lisäksi opettajien ajasta huomattavan suuri osa kuluu nykyisen byrokratian vuoksi muuhun kuin opettamiseen.

Perussuomalaiset vaativat hallitukselta myös riittävien taloudellisten panostusten lisäämistä niin oppilas- kuin opiskelijaterveydenhuoltoon, luokkakokojen pienentämiseen sekä eritystuen riittävään mahdollistamiseen kunnissa.

PS VERKKOTOIMITUS