Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen esitti 16.11.2012 kirjallisen kysymyksen pääministeri Jyrki Kataiselle koskien Sininen Kirja -tutkimusraportin hankinnan kilpailutusta. Juvosen kysymys sekä pääministerin 10.12.2012 antama vastaus ohessa.

Arja Juvonen:

Valtioneuvoston kanslia, Sitra, Tekes ja Suomen Akatemia tilasivat tohtori Pekka Himaselta kestävää kehitystä pohtivan tutkimusraportin nimeltä Sininen kirja. Suomen kestävän kasvun malli. Hanke maksoi 700 000 euroa. Rahat käytettiin seitsemän tutkijan palkkioihin, lentolippuihin ja työpajoihin.

Sinistä kirjaa on pidetty hyödyllisenä raporttina, jota käytetään hallituksen tulevaisuusselonteon laatimisessa. Hanketta on myös arvosteltu julkisuudessa muun muassa kalleudesta ja siitä, miksi sitä ei kilpailutettu asianmukaisesti. Valtio on tilannut Pekka Himaselta selvityksiä ilman kilpailutusta myös aikaisemmin.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus perustelee sitä, että taloudellisesti näinkin merkittävää tutkimushanketta ei ole asianmukaisesti kilpailutettu?

Jyrki Katainen:

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Valtioneuvoston kanslia, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA, Teknologian ja innovaatioiden edistämiskeskus Tekes, Suomen Akatemia sekä Sofos Oy toteuttavat yhteistyössä Kestävän kasvun malli -tutkimushankkeen. Hanke muodostuu kansainvälisestä osapuolten yhteisesti rahoittamasta tutkimustyöstä, jonka tarkoituksena on muun ohella tukea valtioneuvoston tulevaisuusselonteon valmistelua. Valtioneuvoston kanslia koordinoi edellä mainittujen osapuolten välistä yhteistyötä hankkeen aikana.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007), jäljempänä hankintalaki, 8 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan hankintalakia ei sovelleta palveluhankintoihin, jotka koskevat tutkimus- ja kehittämispalveluja, paitsi jos niistä saatava hyöty koituu yksinomaan hankintayksikölle sen toiminnassa käytettäväksi ja hankintayksikkö korvaa suoritetun palvelun kokonaan.

Kyseessä on yhteisrahoitteinen tutkimus, jonka kustannukset jakautuivat Sitran, Sofos Oy:n, Suomen Akatemian ja Tekesin kesken. Osasta hankkeen kustannuksia vastaa hankkeen vastuullinen toteuttaja Sofos Oy. Hankkeeseen osallistuvat hankintayksiköt eivät korvaa suoritettua tutkimuspalvelua kokonaan. Hankkeen lopputulokset ovat myös muiden kuin hankkeeseen osallistuvien hankintayksiköiden hyödynnettävissä.

Edellä sanotun perusteella valtioneuvoston kanslia katsoi, ettei tutkimushanke kuulu hankintalain soveltamisalaan eikä sitä näin ollen ole tullut kilpailuttaa hankintalaissa säädetyssä järjestyksessä. Asiassa julkaistiin 7.2.2012 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan verkkoversiossa vapaaehtoista ennakkoavoimuutta (ex ante) koskeva ilmoitus.

Hankkeen toteuttaa seitsenhenkinen kansainvälinen tutkimusryhmä. Kaksivuotinen hanke käsittää tutkijaryhmän kaikkiaan 91 kk:n työpanoksen. Sen kokonaiskustannus on 800 000 euroa, josta Sitran, Suomen Akatemian ja Tekesin osuus on yhteensä 700 000 euroa ja Sofos Oy:n 100 000 euroa.

Helsingissä 1.11.2012 järjestetyssä Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin foorumi -tilaisuudessa julkaistiin tutkimushankkeen ylimääräinen väliraportti ”Sininen kirja: Suomen kestävän kasvun malli – Luonnos kansalliseksi tulevaisuushankkeeksi”, jonka on tutkimushankkeen pohjalta kirjoittanut professori Pekka Himanen. Sininen kirja erillisenä julkaisuna ei sisälly sopimuksen velvoitteisiin, vaan Himanen teki sen keskustelun tueksi edellä mainitun foorumin osallistujien käyttöön. Tutkijaryhmän työskentely jatkuu syksyllä 2013 pidettävään toiseen huippufoorumiin asti. Hankkeen loppuraportti julkaistaan vuonna 2013 laajalle kansainväliselle yleisölle tarkoitettuna teoksena.

Lähde: Eduskunta.fi >

PS VERKKOTOIMITUS