Perussuomalaisten kansanedustaja, lakimies Ville Tavio on jättänyt tänään lakialoitteen perustuslain muuttamiseksi. Tavio ehdottaa perustuslakiin lisättävän, että Suomen valtion tehtävä on ensisijaisesti omien kansalaistensa oikeuksien turvaaminen.

Tavion mukaan on oikeus ja kohtuus, että jokainen kansallisvaltio vastaa ensisijaisesti omista kansalaisistaan ja heidän hyvinvoinnistaan.

Tavio on huolissaan siitä, että Suomen kansalaisuus menettää vähitellen merkityksensä ja hyvinvointivaltio rappeutuu, jos perustuslaista johdetut oikeudet annetaan täysimääräisesti myös vieraiden valtioiden kansalaisille.

Veroeurot suomalaisten hyväksi

Tavio katsoo, että luottamus järjestäytyneeseen yhteiskuntaan edellyttää, että suomalainen veronmaksaja tietää veroeurojen menevän ensisijaisesti omaa yhteiskuntaa edistävään toimintaan. Veronmaksu vieraiden valtioiden kansalaisten hyväksi on kaukana valtion ydintehtävästä ja laajana jatkuessaan se synnyttää vakavaa luottamuspulaa Suomen valtiota kohtaan.

Ehdotettu perustuslainmuutos on askel vuoden 1995 perustuslakiuudistusta edeltäneeseen Suomen kansalaisten vahvempien oikeuksien suuntaan.

Harvinainen aloite

Tavio korostaa, ettei hänen lakialoitteessaan ole kyse perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien heikentämisestä, vaan siitä, millä valtiofilosofialla ja mitä ihmisjoukkoa varten Suomen valtio on olemassa.

– Vain ensisijaisesti omien kansalaistensa oikeudet turvaamalla Suomi voi olla olemassa myös seuraavat 100 vuotta, ylläpitää hyvinvointia ja nousta uusiin ennennäkemättömän upeisiin saavutuksiin, Tavio sanoo.

Perustuslain muutosta ehdottavat lakialoitteet ovat hyvin harvinaisia.

Tagit