Suomen Uutiset kertoi aiemin tänään energiayhtiö St1:n vaatimuksesta lopettaa PS-kansanedustaja Mauri Peltokankaan (ps.) vaalivideon esittäminen. Peltokangas kritisoi videolla punavihreää hallitusta ja erittäin korkeaksi noussutta bensan hintaa. St1 perusteli vaatimustaan sillä, että videolla näkyy yhtiön huoltoasema. Perussuomalaisten näkemyksen mukaan St1:n vaatimus on perusteeton.

Seuraavassa perussuomalaisten vastaus St1:lle:

St1 Oy on vaatimuksessaan katsonut ensinnäkin, että vaalimainos on kuvattu oikeudettomasti St1 Oy:n asemalla, kun kuvauslupaa ei ole pyydetty. Järjestyslain (612/2003) 2 §:n 1 momentin 1 b-kohdan mukaan yleisellä paikalla tarkoitetaan liikenneasemaa, joka on yleisön käytettävissä joko jonkin tilaisuuden aikana tai muutoin. St1 Oy:n liikenneasema, jolla vaalimainos on kuvattu, on kaikille avoin, yleisön käytössä oleva paikka, siis yleinen paikka. Valo- sekä videokuvaus on yleisillä paikoilla sallittua. Tällaiseen yleisellä paikalla tapahtuvaan kuvaamiseen ei tarvita kuvauslupaa.

Lisäksi St1 Oy:n näkemyksen mukaan vaalimainoksessa on käytetty luvattomasti St1 Oy:n tavaramerkkiä, kun mainoksen taustalla näkyvät liikepaikka sekä St1 Oy:n logo. St1 Oy on vaatimuksessaan vedonnut merkin haltijan yksinoikeuteen. Tavaramerkkilain (544/2019) 6 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää merkin käyttäminen elinkeinotoiminnassa, jos kysymys on merkin käyttämisestä liikeasiakirjoissa tai markkinoinnissa. Elinkeinotoiminnan edellytys mainitaan myös lain esitöiden yksityiskohtaisissa perusteluissa. /1 Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 1 §:n 1 momentin mukaan liike- ja ammattitoimintaa. Tarkemmin elinkeinotoiminta on ko. lain esitöissä määritelty toiminnaksi, jonka keskeisimpänä tunnusmerkkinä on voiton tavoittelu. /2 Elinkeinotoimintaa on siten toiminta, joka muodostaa elinkeinon tulonlähteen. Hallituksen esityksessä on edelleen todettu, että toimintaa, joka ei täytä elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä, ei ole pidettävä elinkeinotoimintana./3 Merkin käyttäminen muualla kuin elinkeinotoiminnassa ei ole kiellettyä, eikä merkin haltija voi sitä kieltää. Tapauksessa kyseessä on poliittinen toiminta, joka ei lukeudu elinkeinotoiminnan piiriin, jolloin merkin käyttöä ei voida kieltää.

Lisäksi tavaramerkkilain 4 §:n 1 momentin mukainen yksinoikeus kattaa vain merkin käytön tavaroiden tai palveluiden tunnuksena. Tavaramerkin käyttö muuhun tarkoitukseen jää niin kutsutun tavaramerkinomaisen käytön ulkopuolelle ja siten myös yksinoikeuden piirin ulkopuolelle./4 Merkin käyttämisen kieltäminen voi perustua yksinoikeuteen vain sellaisissa tilanteissa, joissa käyttö voi aiheuttaa vahinkoa erityisesti tavaramerkin keskeiselle tehtävälle, eli alkuperän takaamiselle kuluttajalle./5 Tavaramerkin näkyminen vaalimainoksen taustalla ei ole tavaramerkinomaista käyttöä eikä siitä voi seurata haittaa alkuperän takaamiselle. Siten tavaramerkin näkyminen vaalimainoksessa ei kuulu merkin haltijan yksinoikeuden piiriin eikä St1 Oy merkin haltijana voi tällaista käyttöä kieltää.

St1 Oy:n esittämä väite siitä, että vaalimainonnassa olisi noudatettava Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjä, on virheellinen. Markkinointisääntöjen soveltamisalaa koskien säännöissä on todettu, että markkinointisääntöjä ei ole tarkoitettu sovellettavaksi sellaiseen sisältöön, jonka tarkoitus ei ole kaupallinen. Markkinointisääntöjä soveltaa Mainonnan eettinen neuvosto, joka sääntöjensä mukaan ei ota kantaa poliittisen tai uskonnollisen mainonnan sisältöön. Markkinointisäännöt eivät siten sääntele vaalimainontaa eikä Mainonnan eettinen neuvosto voi ottaa kantaa Vaalimainoksen sisältöön.

Perussuomalaiset rp. kiistää St1 Oy:n vaatimuksen lopettaa Mauri Peltokankaan aluevaalimainoksen esittäminen tai mainoksen poistamiseen kaupallisilta televisiokanavilta, sosiaalisen median kanavilta tai muilta digitaalisilta alustoilta ja katsoo vaatimuksen yllä esitetyin perustein perusteettomaksi.

/1 HE 201/2018 vp, s. 87.
/2 HE 257/2018 vp, s. 5.
/3 HE 257/2018 vp, s. 1.
/4 Haarmann, Pirkko-Liisa: Immateriaalioikeus. Alma Talent Oy. 2014, s. 354–355.
/5 C-206/01 (ARSENAL) kappale 51, C-245/02 (ANHEUSER-BUSCH) kappale 59.


Lue myös: PS-vaalivideo moittii ankarasti bensan hinnan kohoamista, energiajätti St1 vaatii videon poistamista televisiosta ja netistä

Katso Peltokankaan video täältä:

SUOMEN UUTISET