Kuluvan kuukauden loppupuolella EU juhlistaa Rooman sopimuksen 60-vuotispäivää. Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin mielestä nyt on hyvä hetki valita tulevalle 27 EU-jäsenmaalle suuntaviivat, joita hän esitteli ”Valkoisessa kirjassa”.

Kirjaan on koottu viisi vaihtoehtoista mallia EU:n suunnaksi. Ehdotukset voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan. Yhtenä vaihtoehtona on purkaa EU:ta niin, että tähtäimenä on vain yhteismarkkina-alue. Toinen suuntaus on jatkaa osapuilleen nykyisillä rakenteilla. Kolmas suuntaus on muodostaa tyylipuhdas liittovaltio.Jäljelle jääneet kaksi vaihtoehtoa ovat erisävyisiä välimalleja, jotka nojaavat vahvasti nykyisen EU:n säilyttämiseen.

Virallisilla käännöksillä ehdotukset kulkevat nimillä: ”Jatketaan entiseen tapaan”, ”Sisämarkkinat etusijalle”, ”Halukkaat tekevät enemmän yhdessä”, ”Tehdään vähemmän mutta tehokkaammin” ja ”Tehdään paljon enemmän asioita yhdessä”.

Valkoinen kirja on jokseenkin ylimalkainen. Komissio pohtii suuntaviivoja sille, miten EU kehittyy vuoteen 2025 mennessä. Komissio ei oleta, että jokin annetuista vaihtoehdoista toteutuisi sellaisenaan.

Malli 1: Jatketaan entiseen tapaan

Ensimmäisenä vaihtoehtona esitetään, että EU-maat pääosin tiivistävät yhteistyötään. Näin tehdään sisämarkkinoilla, ulkorajavalvonnassa ja ulkopolitiikassa. EU sopisi kauppasopimuksista alueen ulkopuolisten maiden kanssa. Kauppasopimusten osalta EU siis pysyisi nykymallissaan. Yhteisvaluutta euron jäsenmaiden odotetaan parantavan toimintaansa.

Komission mielestä tässä ehdotuksessa haittana on päätöksenteon läpinäkyvyyden puute. Se johtaisi siihen, ettei päätöksentekoa voida aina ymmärtää. Toisaalta haasteena on se, että EU-kansalaiset eivät välttämättä pysty ylittämään EU:n sisärajoja mutkattomasti. Näin käy, jos jotkut jäsenmaat haluavat kiristää sisärajojensa turvatoimia.

Malli 2: Sisämarkkinat etusijalle

Tässä vaihtoehdossa komission mielestä keskitytään vain EU:n ydinalueisiin, erityisesti sisämarkkinoihin. Komissio kertoo varsin suoraan, että tähän päädytään, jos jäsenmaita ei kiinnosta nimenomaisesti yhteinen maahanmuutto-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. Ajatus on varsin hämmentävä, sillä moni EU-maa on kansalaistensa siivittämänä yhtäaikaisesti havainneet näiden osa-alueiden tarvitsevan muutoksia.

Ajatuksen taustalla voi olla se, ettei tämä vaihtoehto ole komissiolle kaikkein mieleisin. EU alkaisi purkaa sääntelyään ja nojaisi enemmän valtiotasolla kahdenkeskisiin sopimuksiin. Pääoman ja tavaran vapaasta liikkuvuudesta pidettäisiin kuitenkin kiinni.

Komissio listaakin Valkoisessa kirjassaan vinon pinon riskejä ja haittavaikutuksia tälle suuntaukselle. Jäsenmaat voisivat alkaa kilpailla keskenään siitä, kenellä on kevein sääntely tai kevein verotus. Komissio ei kuitenkaan näe tällä kilpailulla mitään yhteyttä kilpailukykyyn, joka erityisesti euromailla on ollut huomion korkeimmalla korokkeella jo vuosikausia. Komission mielestä tämän suuntauksen ainoa hyöty on päätöksenteon ymmärrettävyys.

Malli 3: Halukkaat tekevät enemmän yhdessä

Tässä mallissa EU jatkaa pääosin kuin ensin mainitussa vaihtoehdossa sillä erotuksella, että halukkaat jäsenmaat voivat tiivistää yhteistyötään haluamillaan aloilla. Halukkaat EU-maat voisivat esimerkiksi tiivistää yhteistyötään turvallisuuspolitiikassa esimerkiksi jakamalla tietoa järjestäytyneestä rikollisuudesta tai terrorismiuhasta. Euromaat voisivat yhdistää verotuksen tai työmarkkinat.

Yhteistyötä syventäviin jäsenmaihin voisi myöhemmin liittyä uusia maita mukaan.

Komission mielestä mallin haasteet liittyvät eri yhteistyötason maiden väliseen toimintaan. Kansalaisoikeuksia voisi olla eri EU-maissa eri määrä riippuen siitä, missä EU-maassa henkilö asuu.

Malli 4: Tehdään vähemmän mutta tehokkaammin

EU voisi keskittyä muutamiin avainaloihin nykyistä tehokkaammin, koska käytettävissä olevat resurssit ovat rajalliset. Ensisijaisiin aloihin keskittymällä toiminnan oletetaan tehostuvan ja nopeutuvan. EU vähentäisi tai lopettaisi toimiaan toissijaisilla aloilla, koska rahavirtoja ohjattaisiin uudelleen.

Unionin toimintakuva selkeytyisi sikäli, että eri osa-alueiden vastuu selkeytyisi. Kansalaisten olisi helpompi ymmärtää, mikä vastuualue kuuluisi EU:lle ja mikä sen jäsenmaille. Haasteena olisi saavuttaa yhteisymmärrys ensisijaisten tehtävien listasta.

Malli 5: Tehdään paljon enemmän asioita yhdessä

Tässä liittovaltiomallissa EU sekä laajentaa, että syventää yhteistyötä likimain kaikilla rintamilla. EU:lla voisi olla jo vuoteen 2025 mennessä omat yhteiset sotilasjoukot.

EU nähdään suurena ja vaikutusvaltaisena toimijana maailman eri foorumeilla, koska EU puhuu vain yhdellä suulla.

Euroalueella yhdenmukaistetaan julkista taloutta, verotusta ja sosiaalipolitiikkaa. Euromaiden kohtalo suuntautuisi kohti ”viiden presidentin paperina” tunnettuun liittovaltion tiekarttaan.

Esitetyistä vaihtoehdoista juuri tämä päämäärä miellyttää komissiota eniten. Komission näkemyksen ainoa haittapuoli on EU:hun tyytymättömien kansalaisten närkästys.

Euroopan komission Valkoinen kirja on luettavissa kokonaisuudessaan täältä >

Henri Alakylä