Valtiovarainministeriö yhdessä oikeusministeriön kanssa kutsuu koolle kokouksen, jonka tarkoituksena on kartoittaa mahdollisuudet hyödyntää nykyistä paremmin eri asiantuntijaorganisaatioiden osaamista päätösten valmistelussa ja vaikutusarvioinnissa.

Mukaan on tarkoitus pyytää VM:n ja OM:n lisäksi edustus ainakin Suomen Pankista, Kansaneläkelaitoksesta (KELA), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL) sekä Valtion taloudellisesta tutkimuslaitoksesta (VATT) sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta (VTV).

Hallituksen keväällä perustama lainsäädännön arviointineuvosto on kiinnittänyt huomiota lainsäädäntöhankkeiden vaikutusten arviointeihin ja tuonut esiin selviä kehittämistarpeita. Neuvoston perustamisesta sovittiin hallitusohjelmassa. Budjettivalmistelusta, hallinnon kehittämisestä ja lainvalmistelun yleisestä kehittämisestä vastaavat ministerit Orpo, Vehviläinen ja Lindström pitävät esitettyjä huomioita aiheellisina ja ryhtyvät valmistelemaan kehittäviä toimenpiteitä.

– Lainsäädännön arviointineuvosto on tehnyt laadukasta työtä. Sen palautteet otetaan vakavasti ja tartutaan toimeen asian vaatimalla vakavuudella. Neuvosto on ollut toiminnassa vasta muutamia kuukausia ja osoittanut jo nyt, miten tarpeellinen tällainen asiantuntijataho on, kommentoi kunta- ja uudistusministeri ministeri Anu Vehviläinen (kesk.).

– Mielestäni talousarvioprosessin kehittämisen keskeisimpiä tarpeita liittyy nimenomaan vaikutusarviointien oikea-aikaiseen ja riittävän perusteelliseen toteuttamiseen. Sekä hallituksen että eduskunnan työskentelyn kannalta on tärkeää, että laskelmat ja muu asiantuntijatieto ovat mahdollisimman hyvissä ajoin kaikkien käytössä mukaan lukien talousarvioon liittyvät laskelmat, toteaa valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.).

– Hallituksen tavoitteena on lainvalmistelun kehittäminen, ja vaikutusten parempi arviointi on yksi osa sitä. Eri puolilla julkishallintoa on runsaasti asiantuntemusta ja työvälineitä, joita voitaisiin käyttää nykyistä tehokkaammin. Yhteistyötä lisäämällä käytettävissä olevista resursseista voidaan saada enemmän irti yhteiseksi hyödyksi, arvioi oikeusministeri Jari Lindström (ps.).

SUOMEN UUTISET