"Meidän on ajateltava energiaa uudella tavalla. On nähtävä kuusenoksa kemikaalina, puru ja lastut biopolttoaineina, vesi lämmönlähteenä. Meidän on nähtävä energia ympärillämme." Näillä sanoilla alkoi perussuomalaisten kansallista energia- ja ilmastostrategiaa koskeva ryhmäpuheenvuoro.

Kansanedustaja Kaj Turusen (ps.) pitämässä puheenvuorossa korostettiin kotimaisen energiamuotojen hyödyntämistä ja energiaomavaraisuutta.

– Bioenergiasta ja uusiutuvista energialähteistä samoin kuin kaikesta biomassojen hyödyntämisestä puhutaan yhä enemmän. Tätä on pidettävä positiivisena kehityksenä. Perussuomalaiset haluavat jatkossa kiinnittää huomiota erityisesti puurakentamisen lisäämiseen niin yksityisessä kuin julkisessakin rakentamisessa. Suomi voisi olla jopa puurakentamisen suunnannäyttäjänä koko Euroopassa.

Mallioppilaan asema käy kalliiksi

Perussuomalaiset totesi puheenvuorossaan, että maamme hallitus on omissa ohjelmissaan lupautunut nostamaan uusiutuvan energian osuuden energian loppukäytöstä noin 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. EU puolestaan on asettanut omaksi tavoitteekseen 20 prosenttia. Tämä pystytään Suomessa kyllä toteuttamaan, sillä maa on uusiutuvan energian käytössä unionin kärkijoukkoa.

– Kysymys kuitenkin kuuluu: Onko Suomen aina järkevämpää asettaa tavoitteitaan suuremmiksi kuin mitä EU vaatii? Mielestämme ei, sillä tämä tulee – ja on jo tullut – Suomelle aika ajoin hyvin kalliiksi, Turunen totesi.

– Tämä tie on nähty jäsenyysvuosiemme saatossa. Hyvinä huonoina esimerkkeinä tästä mainittakoon muiden muassa Durbanin ilmastokokouksen päätökset, joissa metsistämme tuli nielujen sijasta päästökohteita. Tästä uhkaa tulla Suomelle vuosittain miljoonien jopa kymmenien miljoonien lasku. On puhuttava painokkaasti kotimaisten uusiutuvien energiamuotojen puolesta. Kotimainen energiatuotanto tarjoaa jo nyt useita tuhansia pysyviä työpaikkoja, jotka osaltaan pitävät maaseutua elinvoimaisena ja asuttuna.

Turpeen käyttö parantaa huoltovarmuutta

Perussuomalaiset näkevät turpeen käytön Suomen energiahuoltovarmuuden kannalta keskeinenä tekijänä, jonka saatavuus tulee turvata. Turve on kantojen ohella ainoa kotimainen polttoaine, joka kestää helpostikin useamman vuoden varastointia.

– Hallitus leikkasi energiapuun tuotantotukea kolmanneksen ja kiristi turpeen verotusta. Nämä tuki- ja veropäätökset ovat merkittävästi heikentäneet kotimaisen energian kilpailukykyä kivihiileen nähden ja johtaneet tuontienergian maahantuontiin.

Ryhmäpuheenvuoro kokonaisuudessaan täällä >

PS VERKKOTOIMITUS