Suomen energia- ja ilmastopolitiikka on tämän vaalikauden aikana ja istuneen hallituksen johdolla saatu käännettyä aiempaa vakaammalle ja ennustettavammalle kurssille. Ennen tätä päätöksentekosektorilla ei ollut sitä vakautta, mikä olisi palvellut yhteiskuntamme kokonaisetua- ja samalla tuonut siihen yli vaalikausien kestävää johdonmukaisuutta, sanoo perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron pitänyt Olli Immonen.

– Nyt vakautta ja ennustettavuutta löytyy ja hyvä niin. Isossa kokonaiskuvassa oivallisena esimerkkinä tästä toimii juuri nyt käsittelyssämme oleva keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma, mikä kulkee lähes käsikädessä kansallisen ilmasto- ja energiastrategian kanssa. Tämä viimeksi mainittu strategiahan oli viime vuoden lopulla käsittelyssä myös tässä salissa.

Suunta lisää liiketoimintamahdollisuuksia

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä näkee, että viime aikoina käsittelyssä olleet energia- ja ilmastopolitiikan strategia ja nyt ilmastopolitiikan suunnitelma voivat oikein eteenpäin vietynä yhä lisätä asianomaisten politiikansektoreiden kokonaishallintaa, yhteiskunnallista näkyvyyttä sekä painoarvoa.

– Nämä voivat täten lisätä myös Suomessa jo nyt vahvan Clentech-sektorin ympäristöteknologiaan perustuvia liiketoimintamahdollisuuksia, kun ilmastopolitiikan ennakoitavuus paranee entisestään. Eräs tällainen potentiaalinen aluevaltaus on juuri liikennesektori- ja siihen liittyvät moninaiset mahdollisuudet jatkossa.

Pidetään rohkeasti teknologian ovet avoinna

Liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentäminen tapahtuu parhaiten juuri siten, että nykyiset polttoaineet korvataan joko uusiutuvilla biopolttoaineilla tai nykyistä vähäpäästöisimmillä polttoaineilla ajan myötä. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä näkee, että tässä kehityksessä on tärkeää neuvotteluiden kautta huolehtia juuri siitä, että Euroopan unionin sääntely tai muu mahdollinen sääntely ei lukitse kehitystä tiettyihin ratkaisuihin.

– Täten näin menettelemällä varmistetaan alan kotimaisten toimijoiden menestyminen alalla myös tulevaisuudessa. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä näkee, että uusiutuvien biopolttoaineiden rinnalla tulee kehitystä viedä eteenpäin myös sähkö- ja kaasuautojen rintamalla. Jotta näin voitaisiin jatkossa toimia, tämä edellyttää päätöksentekijöiltä uskaliaita päätöksiä. Tällaisia uskaliaita päätöksiä tarvitaan esimerkiksi, kun päätetään lataus- ja tankkauspisteiden kehittämisestä, rahoituksesta tai liikennejärjestelmän parantamisesta.

– Perussuomalaiset luottavatkin vakaasti kuitenkin siihen, että kansalaismielipide sekä maamme monimuotoisuus ei kuitenkaan jää huomioimatta, kun sektoria kehitetään jatkossa, Immonen toteaa.

Puurakentamisesta työtä ja vientiä

Olemassa olevien toimien lisäksi perussuomalaiset liputtavat varsin voimallisesti puurakentamisen puolesta.

– Haluamme maahamme roimasti lisää puurakentamista, sillä puurakentamisella on paljon annettavaa sekä työpaikkojen että vientisektorinkin suhteen. Kaiken lisäksi puurakentaminen toimii myös hyvänä hiilivarastona, jolla on iso merkitys myös ilmastopoliittisessa mielessä. Puurakentaminen nimittäin myös tukee hallituksen energia- ja ilmastostrategian, samoin kuin ilmastosuunnitelman tavoitteita. Kokonaisuudessaan Suomi voisi olla täten puurakentamisen suunnannäyttäjä koko Euroopassa.

Emme voi toimia vain maksumiehinä

Energia- ja ilmastopolitiikasta puhuttaessa tulee myös muistaa se tosiasia, että sektorilla vaikuttavat keskeisesti myös erilaiset kansainväliset päästötavoitteet sekä erinäiset sopimukset. Viimeisimpänä Pariisin ilmastokokouksessa tehty maailmanlaajuinen ilmastosopimus, jonka tavoitteena on rajoittaa keskilämpötilan nousu maapallolla alle kahteen asteeseen.

Tämä linjaus sopii perussuomalaisten eduskuntaryhmälle, kun pidetään huolta siitä, että kotimainen teollisuus sekä muut keskeiset toimijat alalla eivät joudu liiallisen sääntelyn kohteeksi tai alan kehittämisen maksumiehiksi. Myös uusien rakennusten suhteen tulee huolehtia siitä, etteivät rakennuskustannukset nouse liiaksi johtuen juuri uudesta mahdollisesta unionin tason sääntelystä alalla.

– Ilmastopolitiikasta sekä siihen kiinteästi liittyvästä ilmastosuunnitelmasta puhuttaessa ei voida koskaan sivuuttaa maataloutta- ja sen tärkeyttä maallemme. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä pitää erityisen tärkeänä sitä, että esimerkiksi maa- ja metsätaloussektorin toimintaa maassamme ei liian kunnianhimoisilla päästövähennystavoitteilla vaikeuteta entisestään.

– On totta, että Suomessa maatalous kuormittaa jossain määrin vesistöjämme, mutta tätä ei kuitenkaan nykytekniikat huomioiden tapahdu liiaksi, sillä erinäiset varotoimet ovat pudottaneet ravinnekuormitusta jo dramaattisesti, Immonen painottaa ja sanoo perussuomalaisten jatkavan edelleen toimia sen eteen, että koko Suomessa pystytään myös tulevaisuudessa asumaan sekä harjoittamaan maataloutta ja maatalousyrittäjyyttä kattavasti.

Korkea omavaraisuusaste säilytettävä

Persussuomalaisten mielestä Suomen energia- ja ilmastopolitiikan kulmakivinä on oltava mahdollisimman korkea omavaraisuusaste, tuotanto- ja huoltovarmuus sekä kohtuuhintaisuus ja vähäpäästöisyys.

– Kun nämä näkökulmat huomioidaan, meillä on Suomessa niin energia kuin ilmastosektorilla paljon enemmän voitettavaa kuin hävittävää, perussuomalaiset muistuttavat.

SUOMEN UUTISET