Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtajana vuodesta 2010 toiminut Simon Elo Espoosta jättää nuorten puheenjohtajuuden keskittyäkseen ehdokkuuteensa vuoden 2015 eduskuntavaaleissa.

Neljä vuotta PS-nuorten ruorissa ollut Simon Elo luovuttaa paikkansa hyvillä mielin.

– Kuluneiden neljän vuoden aika­na nuorisojärjestö on mennyt todel­la paljon eteenpäin ja tiedän tehneeni nuorten hyväksi kaiken minkä pys­tyin. Tiedän myös, että jatkajakseni on ehdolla hyviä ihmisiä, Elo kertoo.

Elo kokee eduskuntatyön seuraa­vaksi loogiseksi askelmaksi päästä vaikuttamaan hänelle tärkeisiin asioi­hin EU- ja maahanmuuttokriittisestä perspektiivistä.

”Ihmisten epäoikeuden­mukainen kohtelu on ärsyttänyt mi­nua lapsuudesta saakka”

– Nämä ovat suurimmat syyt sii­hen, miksi ylipäänsä olen perussuo­malainen. Haluan päästä seuraamaan ja vaikuttamaan siihen, millä tavoin EU:ta kehitetään. Ruotsi on karmai­seva esimerkki siitä, mihin huonos­ti hoidettu maahanmuuttopolitiikka pahimmillaan johtaa. Suomen pitäi­si ennemmin ottaa esimerkkiä vaik­kapa Tanskasta tai kauempaa Yhdys­valloista, Kanadasta ja Australiasta, sanoo Elo.

Koti, uskonto ja isänmaa

Kolmas tärkeä asia, johon Elo halu­aisi päästä eduskunnasta käsin vai­kuttamaan, on nuorten ammatil­lisen koulutuksen kehittäminen. Samaan aikaan, kun nuorten kiinnos­tus ammatillista koulutusta kohtaan on lisääntynyt, leikkaa hallitus siltä resursseja kovalla kädellä. Tähän täy­tyisi saada muutos.

Elo uskoo, että hänen PS-nuorten puheenjohtajana hankkimastaan ko­kemuksesta on paljon hyötyä hänen poliittisella urallaan. Esimerkkei­nä mainittakoon vaikkapa me­diaesiintymisten kautta hanki­tut esiintymis- ja viestintätaidot sekä poliittisen organisaation johdossa opitut sovittelu- ja ih­missuhdetaidot.

– Koti, uskonto ja isänmaa ovat edelleen merkittäviä arvo­ja. Yhteiskunta tosin on muut­tunut, joten nuorempi polvi voi antaa näille arvoille erilaisia mer­kityksiä ihmisestä riippuen. Myös oikeudenmukaisuus on minulle tärkeä asia. Ihmisten epäoikeuden­mukainen kohtelu on ärsyttänyt mi­nua lapsuudesta saakka, Elo toteaa.

Täysillä eteenpäin

Vuodesta 2012 Espoon kaupun­ginvaltuutettuna istunut Simon Elo lähtee täysillä eduskunta­vaaleihin. Tukiryhmä on jo kasassa ja kampan­jan suunnittelu hy­vällä alulla. Tavoit­teena on totta kai läpimeno, ja nuorisojärjes­tön puheen­johtajana sekä kaupungin­valtuutettu­na tekemänsä pohjatyön an­siosta Elo us­koo mahdolli­suuksiinsa.

Elo uskoo myös perus­suomalaisilla puolueena olevan hyvät mahdollisuudet vaalivoittoon. Mui­den puolueiden suuntaan ei kanna­ta vilkuilla, vaan keskittyä omaan te­kemiseen.

– Kuluneiden neljän vuoden aika­na myös puolue on mennyt paljon eteenpäin, niin hallinnollisesti kuin viestinnällisestikin. Siitä kiitos puo­luejohdolle, puoluesihteeri Riik­ka Slunga-Poutsalolle sekä toimi­tuksellemme. Eteenpäin on menty ja näyttää siltä, että suunta jatkuu, sa­noo Elo.

Perussuomalaisten Nuorten uusi puheenjohtaja valitaan 1. marras­kuuta Turussa pidettävässä syyskokouksessa.

MIKA MÄNNISTÖ

Kirjoitus on julkaistu Perussuomalainen 13/2014 -lehdessä.

PS-nuorilla menee lujaa

Perussuomalaisilla Nuorilla pyyhkii nyt hyvin. Puolueen nuo­risojärjestön jäsenmäärä on ollut voimakkaassa kasvussa aina vuo­den 2011 jytkyvaalien jälkeen, jolloin se tuplasi jäsenmääränsä muutamassa päivässä.

– Nyt meitä on jo noin 2 400, ker­too nuorisojärjestön pääsihteeri Suvi Karhu.

Organisaatiota kehitetään voi­makkaasti siihen suuntaan, että vapaaehtoiset toimijat ympäri Suomen aktivoituvat ja turvaavat perussuomalaisten tulevaisuuden paikallistasolla sekä takaavat vaa­limenestyksen nuorten äänestäji­en osalta.

– Olemme saaneet poikkeuk­sellisen paljon medianäkyvyyt­tä ajamillemme asioille verrattuna muihin nuorisojärjestöihin, mieli­piteitämme kuunnellaan ja meitä pyydetään paljon vieraaksi eri TV-ja radio-ohjelmiin, kertoo toimin­nanjohtaja Sebastian Tynkkynen.

Jäsenmäärän kasvattaminen edelleen on yksi PS-nuorten tär­keimmistä tavoitteista, samoin vaikuttaminen politiikkaan, jot­ta nuorten mielipiteet tulevat ote­tuksi huomioon päätöksenteossa.

– Suomessa on todella paljon perussuomalaishenkisiä nuoria, jotka eivät meistä tiedä tai joil­le liittymiskynnys on liian korkea. Meidän pitää madaltaa tuota kyn­nystä ja aktivoida lisää toimintaa ympäri Suomen, Karhu toteaa.

– Punavihreällä todellisuudesta irrallaan olevalla politiikalla on va­kavia ja kauaskantoisia seurauksia yhteiskunnan eheyden ja kilpai­lukyvyn kannalta. Varsinkin mei­dän sukupolveamme yritetään kosiskella tällaisella ajatusmaail­malla. Me pyrimme puolustamaan suomalaisuutta ja terveitä arvo­ja, jotka meidän ikäluokassamme halutaan vesittää, Tynkkynen pai­nottaa.