Googlen ohjelmistoinsinööri James Damore kirjoitti yhtiön henkilöstöpolitiikkaa käsittelevän sisäisen muistion, jossa hän kritisoi hakukoneyhtiön “poliittisesti korrektia monokulttuuria” otsikolla Googlen ideologinen kaikukammio. Kun yhtiön sisällä laajalti jaettu muistio päätyi julkisuuteen, sai Damore potkut.

Damoren kirjoitus ideologisesta kaikukammiosta voisi käsitellä mitä tahansa nykyajan edistyksellistä organisaatiota, oli se sitten kaupallinen, voittoa tavoittelematon tai osa julkista hallintoa. Muistio kertoo kulttuurista, jossa toisinajattelijat vaiennetaan häpäisemällä ja jossa ihmisiä voi hallita työpaikan menettämisen uhalla.

Kirjoitus kyseenalaisti Googlella ja laajemminkin liberaaleissa piireissä hellityn uskomuksen, joka selittää naisten aliedustuksen teknisillä aloilla pelkästään ennakkoluuloilla ja syrjinnällä. Damore viittaa tutkimusnäyttöön, jonka mukaan miehet ja naiset eroavat psykologisesti toisistaan – miehet ovat keskimäärin naisia enemmän motivoituneempia korottamaan sosiaalista statustaan, ja miehet ovat naisia useammin kiinnostuneita teknisistä, naiset taas ihmisläheisistä asioista.

Sukupuolierot ovat universaaleja

Damore kiinnittää huomiota myös siihen, että nämä sukupuolierot eivät voi olla vain kulttuurisesti omaksuttuja: Ne ovat universaaleja kaikissa kulttuureissa, niillä on biologiset syyt, jotka ovat yhteydessä raskaudenaikaiseen testosteroniin, piirteet ovat voimakkaasti periytyviä ja ne vastaavat sitä, mitä evoluutiopsykologian näkökulmasta voisi ennustaa.

Statushakuisuus saa miehet hakeutumaan naisia useammin hyvin palkatuille aloille. Vastaavasti naisten ihmissuuntautuneisuus saa monen kunnianhimoisenkin naisen valitsemaan jonkin tekniikkaa ihmisläheisemmän, hyvin palkatun alan.

Googlella on käytäntöjä, jotka pyrkivät lisäämään muiden kuin valkoisten miesten osuutta yhtiön palkkalistoilla. Damore kirjoittaa muistiossaan, ettei hänellä ole mitään niitä keinoja vastaan, jotka eivät perustu syrjintään.

Yhtiöllä on kuitenkin myös syrjiviä käytäntöjä, joilla pyritään edistämään vähemmistöjen asiaa. Tällaisista käytännöistä puhutaan usein käänteisenä syrjintänä tai positiivisena diskriminaationa.

Googlella on käytännössä esimerkiksi ohjelmia, valmennusta ja kursseja, jotka on suunnattu vain naisille tai vain tietyille roduille. Yhtiöllä on myös rekrytoinnissa matalampi rima vähemmistöryhmille.
Damoren mukaan nämä käytännöt perustuvat paikkansapitämättömiin oletuksiin, jotka juontavat juurensa edistyksellisiin ennakkoluuloihin, ja jotka voivat johtaa tarkoituksensa vastaisesti sukupuolien ja rotujen välisten jännitteiden kiristymiseen yhtiössä.

Kullakin poliittisella suuntauksella omat tabunsa ja taikauskonsa

Oikeistolla ja vasemmistolla on kummallakin omat ennakkoluulonsa, jotka jyräävät tieteellisestä näytöstä riippumatta. Konservatiiveilla tällaisia ovat esimerkiksi kysymys evoluutiosta tai ilmastonmuutoksesta. Vasemmisto taas on taipuvainen kiistämään ihmisten välisiä biologisia eroja koskevan tutkimusnäytön, Damore kirjoittaa.

Yksi syy tähän on se, että jopa 95 prosenttia yhteiskuntatieteilijöistä on vasemmalle kallellaan. Se selittää, miksi sosiaalisen konstruktionismin tai sukupuolten välisen palkkaeron myytit ovat niin sitkeitä, Damore väittää.

Damore ei puolustanut perinteisiä sukupuolirooleja tai ihmisten kohtelemista sukupuolensa edustajana, päinvastoin. Hän ehdotti muistiossaan, että Google luopuisi ihmisten kohtelemisesta ryhmiensä edustajina ja arvioisi kutakin työntekijää hänen yksilöllisten piirteidensä ja ansioidensa mukaan.

Damore esitti konkreettisina ehdotuksinaan, että moninaisuutta tai “diversiteettiä” ei tulisi nähdä moraalisena kysymyksenä. Hän toivoi, ettei konservatiiveja eristettäisi niin, että he joutuvat työpaikalla elämään kuin kaapissa. Lisäksi hän esitti, että Google kohtaisi omaan kulttuuriinsa kuuluvat ennakkoluulonsa ja luopuisi vain jollekin etniselle ryhmälle tai rodulle suunnatuista ohjelmista ja kursseista. Googlen tulisi myös tarkemmin miettiä, mitä hyötyä ja mitä kustannuksia sen erilaisuutta juhlivista ohjelmista on.

Bloombergin mukaan Damore on erotettu. Irtisanomisperusteena on “sukupuolistereotypioiden ikuistaminen”.

Suomen Uutiset