Pitkäaikaistyöttömille työtä järjestävää Työ & Toiminta ry:tä uhkaa lakkauttaminen. - Tuntuu ristiriitaiselta, että työttömät ja maahanmuuttajat halutaan töihin, mutta tällaiselle kotoutta­vaa ja kuntouttavaa toimintaa tarjoavalle yhdistykselle ei riitä tukea, yhdistyksen puuhamiehet ihmettelevät.

Helsingissä, Espoossa, Van­taalla ja Hyvinkäällä toimii sosi­aaliseen työllistämiseen ja kier­rätykseen erikoistunut Työ & Toiminta –niminen yhdistys. Vuodesta 1999 saakka toiminut yhdistys on olemassaolonsa ai­kana antanut avun ja tuonut hel­potusta tuhansien vaikeassa työ­markkinatilanteessa olevien tilanteeseen antamalla työtä pitkäaikaistyöttömille, vajaakuntoisille ja maahanmuuttajille. Tällä hetkellä yhdistyksen kuu­dessa toimipisteessä työsken­telee noin 250 työntekijää eri­laisissa työllisyyttä edistävissä toimenpiteissä.

Nyt yhdistys on kuitenkin vai­kean tilanteen edessä. Vaik­ka Työ & Toiminta –yhdistyk­sen omarahoitusosuus, jonka se hankkii kierrättämällä pääasias­sa sähkö- ja elektroniikkaromua, on palkkatuet mukaan lukien noin 55 prosenttia, on ELY-kes­kuksen myöntämän työllisyys­poliittisen korvauksen merki­tys ollut yhdistyksen toiminnan jatkumisen kannalta korvaama­tonta.

– Aloitimme uuden hankkeen vuodenvaihteessa, johon haim­me tukea ELY-keskukselta ku­ten aiempinakin vuosina. Ha­kemuksen tekeminen viivästyi, koska odottelimme uutta ohjeis­tusta jossa kerrottaisiin, min­kälaisiin kuluihin avustusta voi hakea. On tietysti riski sijoittaa rahaa hankkeisiin ennen kuin tukipäätöstä on tehty, mutta koska aiempinakin vuosina tu­kea on voinut saada takautuvas­ti, luotimme siihen että se olisi mahdollista nytkin, kertoo Työ & Toiminta ry:n hallintojohtaja Janne Asukas.

250 työpaikkaa vaarassa

Vaan toisin kävi. Työ- ja elin­keinoministeriön antaman uu­den ohjeistuksen mukaan ta­kautuvasti maksettava tuki ei yllättäen ollutkaan enää mah­dollista, joka yhdistykselle ilme­ni sen jälkeen kun päätös astui voimaan kesäkuun alusta alka­en. Työ & Toiminta ry:lle syn­tynyt viiden kuukauden aukko merkitsee yli 100 000 euron va­jausta aiemmin budjetoituun. Se on paljon rahaa.

Tällä hetkellä yhdistys on pa­hasti velkaantunut vuokranan­tajilleen, ja Helsingin toimipis­teestä on jo tullut häätöuhkaus. Neuvotteluja on käyty viran­omais- ja velkojatahojen kans­sa maksusuunnitelmasta, mutta lyhyellä aikavälillä näin suuren summan umpeen kurominen on hyvin hankalaa eivätkä velko­jat tietenkään halua loputtomiin saataviaan odotella.

– Ensimmäisessä vaiheessa meitä uhkaa jostain toimipis­teestä luopuminen, pahimmil­laan jopa koko toiminnan lak­kauttaminen, jos asioita ei saada järjestymään. Takautuvan sum­man saamisen mahdollisuut­ta on selvitelty ELY-keskuksen kanssa, mutta mitään varmuutta sen saamisesta ei ole ja joka ta­pauksessa päätöksen saaminen venyy ensi vuoteen, mikä todennäköisesti tarkoittaa, että jou­dumme sopeuttamaan toimin­taamme, Asukas sanoo.

Jonkin toimipisteen lakkaut­taminen merkitsisi käytännös­sä sen alueen palvelutarjonnan päättymistä ja kyseiselle kun­nalle suuria ongelmia lukuisten työhaluisten, mutta ilman omaa syytään vaikeasti työllistyvien ihmisten uudelleensijoittami­seksi. Koko toiminnan lakkaa­minen merkitsisi 250 työtöntä, joista suurimmalle osalle työ­paikan löytäminen saattaisi olla haasteellista.

Köyhäkin ansaitsee ihmisarvon

Työ & Toiminta ry:n työsuoje­lupäällikkö Heikki Karhu ker­too itse sosialidemokraattina olevansa pettynyt puoluetove­rin ja ammattiyhdistysmiehen, työ- ja elinkeinoministeri Lau­ri Ihalaisen ja hänen esikuntan­sa toimintaan asiassa. Kun työt­tömien asia ainakin puheissa on hallitukselle tärkeä, ei sadantu­hannen euron suuruisen tuen järjestämisen pitäisi olla työmi­nisterille vaikea asia.

– Tuntuu ristiriitaiselta, että työttömät ja maahanmuuttajat halutaan töihin, mutta tällaiselle kotouttavaa ja kuntouttavaa toi­mintaa tarjoavalle yhdistykselle ei tukea riitä. Me sentään työl­listämme tällä hetkellä noin 250, vuositasolla 500-600 ihmistä. Tulee sellainen tunne, että mei­dät on kokonaan unohdettu, sa­noo Karhu.

Karhu pohtii myös, vastaako hänen puolueensa nykypäät­täjien toiminta sitä ideologiaa, jonka pohjalle sosialidemokra­tia on luotu, eli köyhän asian edistämiseen.

– Kokoomuslaisen kylmän markkinatalousideologian val­litessa toivoisin niiden tahojen löytävän toisensa, joille köyhi­en, syrjäytyneiden ja heikom­massa asemassa olevien puo­lustaminen on tärkeää. Näiden tahojen joukkoon myös pe­russuomalaiset luen. Suomes­sa on paljon köyhiä työttömiä, syrjäytyneitä, pienyrittäjiä, eläkeläisiä, veteraaneja, va­jaakuntoisia, vanhuksia ja maa­hanmuuttajia, jotka tarvitsevat ihmisarvon.

Kirjoitus on julkaistu Perussuomalainen 14/2013 -lehdessä.

MIKA MÄNNISTÖ