Ou­lun po­lii­si jul­kai­si hei­nä­kuus­sa ri­kos­ti­las­tot tam­mi-ke­sä­kuul­ta 2019. Sek­su­aa­li­ri­kok­sia tuli Ou­lun po­lii­si­lai­tok­sen tie­toon 205 kap­pa­let­ta, kun edel­lis­vuon­na mää­rä oli vas­taa­va­na ai­ka­na 111. Lap­sen sek­su­aa­li­sia hy­väk­si­käyt­tö­jä il­moi­tet­tiin 42 kap­pa­let­ta enem­män kuin edel­lis­vuon­na, kirjoittaa perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen Rantalakeus-lehden kolumnissaan.

Ou­lun kau­pun­gin alu­eel­la il­moi­tet­tu­jen sek­su­aa­li­ri­kos­ten mää­rän kas­vu oli pe­rä­ti yli sata pro­sent­tia edel­li­seen vuo­teen ver­rat­tu­na. Ul­ko­maa­lais­ten osuus sek­su­aa­li­ri­kok­sis­sa oli Ou­lun po­lii­si­lai­tok­sen alu­eel­la ku­lu­va­na vuon­na noin 40 pro­sent­tia.

– Suo­mes­sa kir­jat­tiin vii­me vuon­na 3 856 sek­su­aa­li­ri­ko­sil­moi­tus­ta. Vuo­teen 2017 ver­rat­tu­na il­moi­tuk­sia oli yli 500 enem­män. Eri­tyi­ses­ti il­moi­tuk­set lap­siin koh­dis­tu­neis­ta sek­su­aa­li­ri­kok­sis­ta kas­voi­vat ti­las­to­jen mu­kaan vii­me vuon­na sel­väs­ti. Vuon­na 2017 il­moi­tuk­sia teh­tiin 1 188, kun vuon­na 2018 nii­tä teh­tiin jo pe­rä­ti 1 410, kansanedustaja Olli Immonen kirjoittaa Rantalakeudessa.

Kyse on poliittisesta tahtotilasta

Ul­ko­maa­lais­taus­tai­set hen­ki­löt, eri­tyi­ses­ti ira­ki­lai­set ja af­ga­nis­ta­ni­lai­set, ovat ti­las­to­jen mu­kaan ylie­dus­tet­tui­na sek­su­aa­li­ri­kos­ti­las­tois­sa. Koko maas­sa ul­ko­maa­lais­ten epäil­ty­jen osuus tie­toon tul­leis­ta sek­su­aa­li­ri­kok­sis­ta oli 25,3 pro­sent­tia.

– Osuus on suu­ri, kun ote­taan huo­mi­oon, et­tä ul­ko­maan kan­sa­lai­sia on Suo­mes­sa noin 5 pro­sent­tia vä­es­tös­tä. Ti­las­tois­sa ”ul­ko­maa­lai­sek­si” ei enää lu­e­ta sel­lais­ta ul­ko­maa­lais­ta hen­ki­löä, joka on saa­nut Suo­men kan­sa­lai­suu­den.

Asi­an­tun­ti­joi­den mu­kaan ul­ko­maa­lais­ten ylie­dus­tus sek­su­aa­li­ri­kok­sis­sa joh­tuu muun mu­as­sa kult­tuu­rie­rois­ta.

– Is­la­mi­lai­ses­sa kult­tuu­ris­sa nais­ten oi­keuk­siin ja su­ku­puol­ten vä­li­seen tasa-ar­voon ei suh­tau­du­ta sa­mal­la ta­val­la kuin län­si­mai­ses­sa kult­tuu­ris­sa.

– Sek­su­aa­li­ri­kos­ten mää­rän kas­vu on ää­rim­mäi­sen huo­les­tut­ta­va il­miö. Po­lii­ti­koil­ta vaa­di­taan vai­kut­ta­via toi­mia on­gel­maan puut­tu­mi­sek­si – kyse on en­si­si­jai­ses­ti po­liit­ti­ses­ta tah­to­ti­las­ta, Immonen muistuttaa.

Maahanmuuton vetovoimatekijät pois

Immonen perää hallitukselta riittäviä resursseja li­sään­ty­neen sek­su­aa­li­ri­kol­li­suu­den en­nal­ta­eh­käi­syyn ja tut­kin­taan. Tä­män li­säk­si tar­vi­taan sek­su­aa­li­ri­kok­sis­ta an­net­ta­vien ran­gais­tus­ten tiu­ken­ta­mis­ta.

– Sek­su­aa­li­ri­kok­sis­ta an­net­ta­vien tuo­mi­oi­den ala­ra­jo­ja on nos­tet­ta­va. Ylä­ra­jo­ja nos­ta­mal­la ei saa­da ha­lut­tua vai­ku­tus­ta, kos­ka oi­keu­sas­teet an­ta­vat yleen­sä lä­hem­pä­nä ala­ra­jo­ja ole­via ran­gais­tuk­sia, Immonen toteaa.

– Tar­vi­taan myös vas­tuul­li­sem­paa maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa. Suo­mel­la on Poh­jois­mai­den löy­sin tur­va­paik­ka­po­li­tiik­ka, mitä tu­lee esi­mer­kik­si per­hee­nyh­dis­tä­misk­ri­tee­rei­hin. Maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa on tiu­ken­net­ta­va, ja maas­tam­me on teh­tä­vä vä­hi­ten hou­kut­te­le­vin Poh­jois­maa tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den sil­mis­sä. Kaik­ki maa­han­muu­ton ve­to­voi­ma­te­ki­jät on kar­sit­ta­va.

Palautussopimukset viimein kuntoon

Immosen mielestä tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den vas­taa­not­ta­mi­ses­ta tu­lee jat­kos­sa luo­pua ko­ko­naan – ja oi­ke­as­ti hä­dä­na­lai­sia ihmisiä on au­tet­ta­va läh­tö­mais­sa ja läh­tö­mai­den lä­hi­a­lu­eil­la.

– Tätä en­nen on tär­keä pi­tää huo­li sii­tä, et­tä kaik­ki kiel­tei­sen tur­va­paik­ka­pää­tök­sen saa­neet ja maas­sa lait­to­mas­ti ole­vat hen­ki­löt ote­taan säi­löön ja kar­ko­te­taan Suo­mes­ta. Ri­kok­siin syyl­lis­ty­nei­den ul­ko­maa­lais­ten kar­kot­ta­mi­sia on te­hos­tet­ta­va ny­kyi­ses­tä, muun mu­as­sa saat­ta­mal­la pa­lau­tus­so­pi­muk­set kun­toon kol­man­sien mai­den kans­sa.

– Li­säk­si Suo­men kan­sa­lai­suu­den saa­mi­sen eh­to­ja on tiu­ken­net­ta­va, ja jat­kos­sa Suo­men kan­sa­lai­suus on pe­ruu­tet­ta­va va­ka­viin tai tois­tu­viin ri­kok­siin syyl­lis­ty­neil­tä ul­ko­maa­lai­sil­ta hen­ki­löil­tä, Immonen esittää kolumnissaan.

SUOMEN UUTISET