Suomessa kituuttaa jo yli miljoona kansalaista ns. köyhyysrajan alapuolella. Köyhäksi luetaan henkilö, jonka tulotaso jää alle 1 100 euroon kuukaudessa.

Perussuomalaisten kan­sanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Kauko Tuupainen sanoo, että köyhien asema on yhä tukalampi.

– Runsaan tuhannen euron summalla joutuu maksamaan verot, vuokrat sekä jokapäiväi­sen leivän ja juoman, Tuupainen päivittelee.

Tuupainen piti ajankohtai­sen poliittisen katsauksen Pe­russuomalaisten Keski-Suomen piirin kokouksessa Kannonkos­kella. Tuupaisen mielestä Suo­meen on muodostunut köyhän kansan yhteiskuntaluokka, jota voidaan kutsua käsitteellä pro­letariaatti.

– Tässä ajassa rikkaat rikastu­vat ja köyhät köyhtyvät. Halli­tus ei ole onnistunut saamaan Suomen taloutta tasapainoon. Taloudellinen ahdinko vain sy­venee ja siirtyy esimerkiksi kun­tiin, joissa joudutaan korot­tamaan veroprosenttia. Tästä kärsivät kuntien asukkaat, joi­den maksukyky vain heikkenee.

Suomessa jo 400 000 työtöntä

Suomessa on 400 000 ihmi­sen työttömyys ja 1,5 miljoo­naa työeläkeläistä. Tuupaista harmittaa hallituksen kyvyttö­myys kohentaa pienituloisten taloudellista asemaa. Esimerkik­si työttömien peruspäiväraha on jäänyt jälkeen noin 25 pro­senttia ja toimeentulotuki noin 30 prosenttia ansiotason kehi­tyksestä. Lisäksi hallituksen piti tarkistaa eläkeläisten eläkkeisiin kohdistuvaa indeksiä 1,1 pro­senttia, mutta eläkeläiset jou­tuvat tyytymään 0,4 prosenttiin indeksitarkistukseen.

– Perussuomalaiset eivät ole unohtanut köyhää kansaa vaan toimii niillä osa-alueilla, jotka muut puolueet ovat unohta­neet,

Varallisuusvero palautettava

Köyhyyskierteen katkaisua varten tarvitaan lisää rahaa val­tion kassaan ja se edellyttää Tuupaisen mukaan solidaari­suutta köyhintä väestöryhmää kohtaan.

– Tästä syystä me perussuo­malaiset haluamme palauttaa maahamme varallisuusveron, jonka tuotto oli 85 miljoonaa euroa vuonna 2005. Olemme­kin esittäneet, että 300 000 eu­roa suuremmasta verotettavas­ta omaisuudesta maksettaisiin vuosittain veroa 0,8 prosenttia. Tällöin valtion kassaan kilahtai­si 150 miljoonaa euroa, Tuupai­nen laskee.

Kirjoitus on julkaistu Perussuomalainen 15/2014 -lehdessä.

MIKA RINNE