Eduskunnan tarkastusvaliokunta on hyväksynyt mietinnön koskien Finaviaa ja valtionyhtiöiden riskienhallintaa. Mietinnöstä muodostui yksimielinen. Tarkastusvaliokunnassa perussuomalaisten jäseninä toimivat kansanedustajat Olli Immonen, Arja Juvonen ja Mika Raatikainen.

Tiedotusvälineissä aihetta on käsitelty viime vuodesta alkaen erityisesti ministeri Anne Bernerin (kesk.) toimintaan liittyvien epäselvyyksien näkökulmasta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) totesi tarkastuksessaan, että Bernerin johtaman liikenne- ja viestintäministeriön toiminta ei kaikilta osin vastannut valtionyhtiöiden hyvää hallintotapaa ja että ministeriö oli puuttunut Finavian hallituksen toimintaan epäasianmukaisella tavalla.

Riskienhallinta järjestettävä asianmukaisesti

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä pitää tärkeänä sitä, että Finaviaan sekä yleisesti valtion omistajapoliittiseen päätöksentekoon ja riskienhallintaan liittyviä ongelmia tarkasteltiin valiokunnassa perusteellisesti.

– Epäselvyydet Finavian kohdalla ovat jatkuneet liian kauan ja on hyvä, että asia otettiin tarkastusvaliokunnan käsiteltäväksi edustaja Raatikaisen aloitteesta, Juvonen toteaa.

Valiokunta on käsitellyt Finavian johdannaissopimuksia 2009-2011 ja niihin liittyvää päätöksentekoa. Valiokunta on käynyt läpi myös vahingonkorvauskanteiden nostamisen eri vastuutahoja kohtaan vuosina 2009-2011 tehtyihin johdannaissopimuksiin liittyen.

– Finavian johdannaissopimuksista on aiheutunut huomattavaa vahinkoa valtiolle, rahassa mitattuna noin 34 miljoonaa euroa. Myös ongelmiin reagointi on ollut liian hidasta. Riskienhallintaan on saatava asianmukainen ohjeistus, jotta vastaavilta ongelmilta vältytään jatkossa, Immonen painottaa.

Tarkastusvaliokunta nostaakin mietinnössään keskeisenä ongelmana esille sen, ettei valtio-omisteisille yhtiöille ole erillistä ohjeistusta riskienhallinnasta. Valiokunnan mielestä on tärkeää, että valtio-omisteisten yhtiöiden riskienhallinta järjestetään jatkossa asianmukaisesti ja että valtioneuvosto antaa asiaa koskevan oheistuksen.

Tämän ohella yhtiön johdon ja hallituksen vastuulla on myös varmistaa se, että laadittuja ohjeita noudatetaan.

Finaviassa on tehty keskeisiä ratkaisuja vuosien 2015 ja 2016 aikana. Välimiesmenettely, ilmoitus Finanssivalvonnalle, rikosilmoitus ja sen perusteella käynnistynyt oikeudenkäynti entistä rahoituspäällikköä ja varatoimitusjohtajaa kohtaan eivät ole olleet yhtiön kannalta menestyksellisiä.

Finavia on nostanut vahingonkorvauskanteen entistä toimitusjohtajaa vastaan vuonna 2016. Kanteiden nostamisen lähtökohtana on ollut saada takaisin osa aiheutetusta vahingosta.

Omistajaohjauksen toimintaperiaatteita tarkennettava

VTV:n mukaan Bernerin johtama ministeriö oli puuttunut Finavian operatiiviseen toimintaan tilintarkastusyhteisö Deloitten ja Finavian kanssa solmitun sovintosopimuksen valmistelussa sekä aikaisempaan johtoon kohdistuvan vahingonkorvausvaatimuksista luopumisen osalta.

Ministeri Berner puolestaan kiisti puuttuneensa yhtiön operatiiviseen toimintaan.

Tarkastusvaliokunta tuo mietinnössään esiin tilanteita ja toimijoiden erilaisia käsityksiä siitä, mikä olisi ollut oikea toimintatapa omistajapoliittiselle päätöksenteolle ja kuuluiko kyseinen asia omistajan vai yhtiön itsensä päätettäväksi. Sovintosopimusprosessiin liittyy sellaisia toimintatapoja ja tilanteita, jotka ovat valiokunnan mielestä omiaan sekoittamaan omistajaohjauksen ja yhtiön päätöksenteon toisiinsa.

Tarkastusvaliokunta pitää syntynyttä tilannetta epätoivottuna ja haluaa välttää vastaavanlaisten tilanteiden syntymisen jatkossa. Valiokunnan mielestä on välttämätöntä, että eri toimijoilla vallitsee yhteinen käsitys hyväksytyistä toimintatavoista.

Mietinnössä peräänkuulutetaan, että hallitus tarkentaa valtion omistajaohjauksen toimintaperiaatteita erityisesti valtion kokonaan omistamissa yhtiöissä vuoden 2017 loppuun mennessä.

– Valtion omistajaohjausta tulee vahvistaa ja selkeyttää. Myös avoimuus ja läpinäkyvyys ovat tärkeä osa hyvää hallintotapaa, Immonen tarkentaa.

Valiokunnan mietintö on eduskunnan salikäsittelyssä 22. päivä helmikuuta.

SUOMEN UUTISET