Maahanmuuttoviraston eli Migrin turvatoimista on valmisteilla uusi laki. Sisäministeriön mukaan Migrin käytännön toiminnassa on havaittu turvallisuusuhkia erityisesti turvapaikkapuhuttelujen yhteydessä ja Maahanmuuttoviraston henkilöstö on kokenut turvattomuutta työtehtävissään.


Migri on tähän asti käyttänyt yksityisiä vartiointipalveluja, mutta vartijoilla ei ole toimivaltuuksia tehdä turvatarkastuksia tiloihin saapuville henkilöille ennen asiakaskohtaamista, vaan kyse on ollut reagoinnista uhkaavissa tilanteissa. Ehdotettavalla lainsäädännöllä täydennettäisiin nykyisiä keinoja varautua ennakolta turvallisuusuhkiin.

Suomen Uutiset tiedusteli tarkemmin, mistä syystä virkailijat ovat kokeneet turvattomuutensa heikentyneen viime aikoina; ovatko esimerkiksi turvapaikanhakijat pyrkineet virastoon ilman vastaanottoaikaa, minkälaisia uhkauksia työntekijät ovat kokeneet ja minkälaisia turvallisuusuhkia on turvatoimissa jo ilmennyt?

Migrin tiedottaja Johanna Minkkinen kommentoi, että kysymykset liittyvät toimitilaturvallisuuteen, eikä niitä saa avata julkisesti.

– Yleisellä tasolla voimme kuitenkin sanoa että asiakasmäärät ovat lisääntyneet huomattavasti viraston eri palvelupisteissä ja turvallisuuden näkökulmasta tilanne aiheuttaa omat haasteensa. Yksi huomioitava seikka asiakasmäärien lisääntyessä on se, että tässä tapauksessa myös kielteiset päätökset ovat lisääntyneet. Tämä on osittain heikentänyt asiakasrajapinnassa toimivien henkilöiden turvallisuudentunnetta ja siihen pyritään uudella lailla vaikuttamaan, hän selventää.

Tarkastusprosessit työn alla Migrissä

Minkkisen mukaan kyse on muustakin kun pelkästään turvallisuuden tunteesta.

– Lailla olisi suuri merkitys myös käytännön tasolla, koska se tarjoaisi tärkeän työkalun kokonaisturvallisuuden parantamisessa.

Nykytilanteessa keinovalikoima on aika rajallinen, mutta kyseisellä lakiuudistuksella pystyisimme ennakkoon tekemään enemmän, niin asiakkaidemme kuin henkilökuntamme turvallisuuden takaamiseksi, hän sanoo ja lisää:

– Tällä hetkellä mahdolliset tarkastusprosessit viraston tiloissa ovat työn alla, koska asiaa täytyy tarkastella niin asioinnin sujuvuuden ja asiakaskokemuksen kuin turvallisuuden eri osa-alueidenkin kautta.

Tästä on kyse:

– Sisäministeriö lähetti hallituksen esityksen laiksi turvatoimista Migrissä lausunnolle 23.1.2018. Laissa säädettäisiin Migrin käytössä olevissa tiloissa turvatehtävissä työskentelevien turvatarkastajien toimivaltuuksista. Siinä mahdollistettaisiin turvatarkastusten tekeminen jo ennen asiakastapaamista. Tämän tarkoituksena on suojata Migrissä työskenteleviä henkilöitä erilaisilta vaaratekijöiltä.

– Migrin käytössä oleviin tiloihin tulevat henkilöt ja heillä mukana olevat tavarat saataisiin tarkastaa sen selvittämiseksi, ettei henkilöllä ole mukanaan esinettä tai ainetta, jolla voidaan aiheuttaa vaaraa turvallisuudelle tai järjestykselle tai jota voidaan käyttää omaisuuden vahingoittamiseen. Vastaavaa lainsäädäntöä on jo voimassa esimerkiksi eduskunnan, valtioneuvoston ja tuomioistuinten toiminnan turvaamiseksi.

– Turvatarkastuksen tekijän olisi oltava asianmukaisesti koulutettu ja poliisin tehtävään hyväksymä Turvatarkastajana voisi toimia poliisimies, rajavartiomies tai Migrin palveluksessa oleva tehtävään koulutettu henkilö. Turvatarkastuksen voisi suorittaa muukin henkilö, joka on saanut tehtävään asianmukaisen koulutuksen ja on poliisin tehtävään hyväksymä. Käytännössä turvatarkastuksia tekisivät ostopalveluina hankitut yksityisen turvallisuusalan toimijat.

– Laissa säädettävät toimivaltuudet liittyisivät henkilöllisyyden tarkistamiseen, turvatarkastukseen, henkilöntarkastukseen, esineiden haltuunottoon, pääsyn estämiseen, henkilön poistamiseen ja henkilön kiinniottamiseen.

Suomen Uutiset