Perussuomalaiset vaativat Suomen tekemän EVM-sopimuksen muuttamista perustuslakivaliokunnassa. Puolueryhmä jätti eriävän mielipiteen valiokunnan asiaa koskevaan mietintöön perjantaina eduskunnassa.

Perussuomalaisten ryhmän mukaan EVM-sopimuksen hyväksyminen on johtanut Suomen vastuisiin, jotka vaarantavat Suomen valtion mahdollisuudet vastata niistä velvoitteistaan, jotka sillä Suomen perustuslain mukaan on. Näiden tulevaisuudessa mahdollisesti realisoituvien vastuiden osalta käsittelyjärjestystä eduskunnassa on arvioitava paitsi absoluuttisen eurosumman kannalta myös suhteessa siihen, miten todennäköinen riski on.

Juuri tämä todennäköisen riskin arvioiminen on viime aikoina huolestuttavan tilannekehityksen takia käynyt yhä ongelmallisemmaksi Suomen kaltaisen, valtiontaloutensa asiallisesti hoitaneen valtion kannalta. Eri euromaissa jatkuva, mutta poliittisenkin tilanteen mukaan vaihteleva kriisi on osoitus riskiarvion tekemisen vaikeudesta.

Riskit ovat kuitenkin merkittävät jo tällä hetkellä. Kreikka ja Portugali eivät ole pystyneet pitämään kiinni niille asetetuista taloudellisista tavoitteista, Italian poliittinen tilanne on epävakaa ja Espanjassa työttömyys on kestämättömällä tasolla. Kypros anoo kansantalouteensa nähden jättimäistä rahoitusapua.

Onkin ilmeistä, että EVM-sopimuksen 13-18 artikloiden mukainen, 85 prosentin määräenemmistöin tapahtuva hätätilamenettely on lähiaikojen realiteetti, Suomen osalta siis 12,58 miljardiin euroon asti. Odotetusti Suomelta vaaditaankin nyt nopeita uusia muutoksia vakausmekanismiin Suomelle epäedulliseen suuntaan.

Esillä oleva pankkien suora pääomittaminen olisi omiaan lisäämään Suomeen kohdistuvia riskejä, ja koska EVM-sopimuksen 3 artiklan mukaan vakautustukea voidaan antaa vain EVM:n jäsenmaille, joilla on vakavia rahoitusongelmia tai joille uhkaa niitä tulla. Pankkien suoran pääomittamisen mahdollistaminen ei voi ylipäätänsä tulla kysymykseen ilman EVM-sopimuksen muuttamista.

Pankkien suoran pääomittamisen käyttöönoton mahdollistamisen hyväksyminen edellyttäisi käytännössä EVM-sopimukseen muutosta, joka tulisi Suomessa alistaa eduskunnan hyväksyttäväksi. Sopimusmuutos olisi hyväksyttävä Suomen eduskunnan tekemällä perustuslain 94 §:n 2 momentin mukaisella päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Mahdollisen lakiehdotuksen voimaansaattaminen olisi hyväksyttävä eduskunnassa perustuslain 95 §:n 2 momentin mukaisella päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Muussa tapauksessa tämä eduskunta voisi yksinkertaisella enemmistöllä sitoa tulevien eduskuntien käsiä eduskunnan perustuslaillisen budjettivallan käytössä. Tätä menettelyä on pidettävä välttämättömänä myös siksi, että pankkien suoran pääomittamisen voidaan katsoa olevan selkeästi ristiriidassa nykyisen EVM-sopimuksen 3 artiklaan nähden.

VELI-PEKKA LESKELÄ

Tagit