Nykyisessä Kansaneläkelaitoksen taksipalvelujen toimintamallissa Kela kilpailuttaa 17 alueelle maakunnallisen välityskeskuksen, joka vastaa omalla toimialueellaan taksikyytien välityksestä ja taksien saatavuudesta. Eli välityskeskus sitoutuu tarjouksessaan myös siihen, että alueella on saatavilla autoja liikennöintiin riittävästi.

Toimintamallin mukaan taksien välityskeskus sopimuksilla kiinnittää tarvittavan määrän liikennöitsijöitä ja autoja omaan välityspiiriinsä. Sopimustaksien lisäksi välityskeskuksilla eli palveluntuottajilla on myös omia taksiajoneuvoja, eri maakunnissa vaihtelevia määriä.

Kansanedustaja Kaisa Juuso kertoo, että taksiliikenteen harjoittajien piiristä on esitetty arvostelua tätä järjestelmää kohtaan.

– Nykyinen kilpailutusmalli antaa voittavalle osapuolelle määräävän markkina-aseman maakunnassa. Se antaa myös välityspalveluyritykselle mahdollisuuden järjestellä Kelan korvaamia ajoja mielensä mukaan omille autoilleen eli niille autoille, jotka ovat kyseisen välitysyhtiön välityksessä myös muuten kuin Kelan maksamilla matkoilla.

– Kelavälitysyhtiö jakaa maakunnasta tilattuja kyytejä sairaalapaikkakuntien autoille eikä maakunnan omille autoille, vaikka nämä ovat solmineet yhtiön kanssa sopimuksen kuljetuksista. Liikennepalvelulain tavoitteena on edistää kilpailun tasapuolisuutta henkilöliikennemarkkinoilla, ja se tavoite ei tässä toteudu, Juuso huomauttaa.

Osa hyväksyy sopimuksen pakon edessä

Välitysyhtiö voi käytännössä itse määritellä tarjouskilpailussa käytettävän hinnan, koska kustannusriski ei tule välitysyhtiöille, vaan liiketoiminnan kannattavuuden riski tulee kuljetuksia alihankintana suorittavan autoilijan kannettavaksi.

– Palveluntuottajan hinnoittelu autoilijoita kohtaan toimii periaatteella ota tai jätä, ja siinä tilanteessa osa autoilijoista hyväksyy sopimuksen pakon edessä, kun vaihtoehtona on lopettaminen.

– Toimiva ja tasapuolinen vaihtoehto kilpailuttamismallille olisi se, että Kela määrittäisi hinnan ja välitysyhtiön vaatimukset, jolloin kaikki vaatimukset täyttävät yhtiöt voisivat välittää näitä kuljetuksia. Tällaisessa rekisteröitymismenettelyssä kaikki Kelan asettamat pakolliset vaatimukset täyttävät palveluntuottajat voisivat rekisteröityä palveluntuottajiksi, Juuso esittää.

Kelan arvioiva aluejakoa uudelleen

Konsulttiyhtiö KPMG on arvioinut Kelan taksivälityspalvelujen kilpailutusmenettelyä sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Yhtiö kävi läpi hankintamenettelyjä ja laati sen pohjalta suosituksia ja otti kantaa lainsäädännön muutostarpeisiin.

– Konsulttiyhtiön mukaan Kansaneläkelaitoksen tulisi seuraavalla hankintakaudella arvioida aluejakoa uudelleen ja pyrkiä kohti useamman välitystoimijan mallia. Kelan tulisi myös arvioida kriittisesti nykymallin kilpailutusvaikutuksia ja vapaan kilpailun toteutumista. Tehtyjen haastattelujen perusteella useamman välittäjän malli saa kannatusta taksiautoilijoiden puolelta. Se lisäisi myös asiakkaiden valinnanvapautta, Juuso korostaa.

Tasapuolinen tilanne saavutettavissa

Konsulttiyhtiön mukaan Kelan olisi seuraavalla hankintakaudella perusteltua arvioida aluejakoa uudelleen, mutta jos Kela toteuttaa hankinnan nykyisen aluejaon perusteella, olisi tarkoituksenmukaista pyrkiä kohti useamman välitystoimijan mallia. Aluejaon pienentäminen voisi laskea välityskeskusten osallistumiskynnystä ja houkuttelisi myös uusia toimijoita uusille alueille.

– On tarpeellista myös laajemmin arvioida sitä, onko tarkoituksenmukaista kilpailuttaa kaikkia yhteiskunnan peruspalveluita. Jos matkakorvausten enimmäishinnat ja kuljetusten laatuvelvoitteet säädettäisiin laissa ja kaikki vaatimukset täyttävät taksiautoilijat saisivat hoitaa kuljetuksia, sillä saavutettaisiin tasapuolinen tilanne. Olen tehnyt tästä asiasta kirjallisen kysymyksen ministerille, Juuso kertoo.

SUOMEN UUTISET