Porilainen erityisopettaja Laura Huhtasaari on tottunut ottamaan ohjat käsiinsä ja viemään asioita eteenpäin. Hän seuraa huolestuneena Euroopan unionin nykyistä kehitystä.

Euroopan unionissa eletään kriittisiä aikoja ja Laura Huhta­saari on huolestuneena seuran­nut tilanteen kehittymistä. Nyt hän haluaa lähteä mukaan päät­tämään, vaikuttamaan ja raken­tamaan yhteistä tulevaisuuttam­me.

– Olemme menossa kohti ala­ti yhdentyvää Eurooppaa, jos­sa valtaa keskitetään EU:n virka­miehille. Vallan keskittäminen ajaa vääjäämättä pienten valti­oiden ja niiden kansalaisten si­vuuttamiseen. Kansanvaltaa ei ole ilman pienehköjä kan­sallisvaltioita. Suomen hyvin­vointivaltio uhkaa jäädä noin viidenkymmenen vuoden poik­keusilmiöksi, Huhtasaari toteaa.

Pirkanmaalla syntyneen ja varttuneen Huhtasaaren juuret ovat syvällä Satakunnassa. Opet­tajan tyttärenä hän halusi itse­kin opettajaksi ja kirjoitti yli­oppilaaksi sekä Suomessa että Yhdysvalloissa. Opettajan työ­tä hän on tehnyt jo kahdeksan vuotta, joista yhden vapaaeh­toistyössä Mikronesiassa ame­rikkalaisessa koulussa. Huhta­saari pitää myös kirjoittamisesta ja on toiminut Satakunnan Kan­san kolumnistina. Perussuoma­laisiin hän liittyi, koska puolue jakaa hänen käsityksensä oikeu­denmukaisuudesta, arvoista ja terveestä tavasta pitää Suomen puolta.

– Voisi sanoa, että puolue an­toi vahvistusta omille vahvoil­le mielipiteilleni. Politiikassa sa­manmieliset löytävät toisensa.

Euron ”menestystarina” perustui velanottoon

Europarlamentissa Laura Huhtasaari haluaisi toimia Suomen edunvalvoja­na. Jäsenmaiden pää­täntävaltaa on li­sättävä, Suomen kilpailukyvyl­le epäedulliset direktiivit tor­pattava ja yh­teisvastuiden ja tulonsiirtojen tieltä irtaudutta­va. On tärkeää, että perussuomalainen vaihtoehto, jossa päätök­sentekoa halutaan palauttaa takaisin kansallisvaltioille, pää­see voimistumaan europarla­mentissa yhteistyössä muiden eurokriittisten voimien kanssa. Huhtasaari haluaa olla mukana tekemässä tätä muutosta.

– Liittovaltiokehitystä ajetaan määrätietoisesti. Euroa elvyte­tään epätoivoisesti tukipake­teilla kansan tahtoa vastaan ja aiheutetaan samalla vahinkoa Suomen kaltaisten maiden talo­uksille. Euron niin sanottu me­nestystarina perustui velanot­toon ja nyt tätä kriisiä hoidetaan lisävelalla. Lopputuloksena on, että kriisimaiden sekä kriisitoi­mia kustantavien maiden ve­lat vain kasvavat, sanoo Huhta­saari.

Huhtasaari on ahkera, sinnikäs ja päämäärätietoinen nainen, joka tietää mihin suuntaan halu­aa Euroopan unionia viedä.

– Politiikka on kykyä ja tai­toa tehdä kansalaisten kannalta hyviä päätöksiä. Suomi tarvit­see europarlamenttiin edusta­jia, jotka ovat aidosti suomalais­ten asialla ja osaavat puolustaa Suomen etua. Olen taitava luo­maan verkostoja, jotka ovat vai­kuttamistyössä hyvin tärkei­tä. Euroopan unionin kehitys on vielä mahdollista muuttaa pa­rempaan suuntaan yhteistyössä muiden eurokriittisten puoluei­den kanssa.

Vaalikampanja on jo startannut

Tällä hetkellä politiikka vie Laura Huhtasaaren kaiken va­paa-ajan, eikä aikaa muille har­rastuksille jää, koska hän halu­aa viettää aikaa myös perheensä kanssa.

– Perheeseeni kuuluu kak­si prinsessaa, ihana aviomies ja pari koiraa. Yritän kyllä liikkua mahdollisimman paljon. Usein käymme koko perhe koirat mu­kaan lukien metsälenkeillä.
Huhtasaari on jo startannut vaalikampanjansa. Hän pyr­kii jalkautumaan lähelle ihmi­siä, kohdata heidät ja kuunnel­la heidän mielipiteitään EU:sta, kampanjoida runsaasti ja kiertää maakuntia.

– Lisäksi pyrin vaikuttamaan lehtikirjoituksilla, vaalimainon­nalla ja sähköisissä medioissa sosiaalista mediaa unohtamat­ta. Paikkakunnilla jaan vaali­materiaalia sekä ennen kaikkea hyvää sanomaa. Pidän vaalityös­tä. Ihmisiä on mukava lähestyä, kuunnella ja kunnioittaa. Myös yhdessä muiden ehdokkaiden kanssa tulen kiertämään Suomea ja olemaan mukana erinäisissä tapahtumissa.

Kirjoitus on julkaistu Perussuomalainen 14/2013 -lehdessä.

MIKA MÄNNISTÖ