Opetushallituksen vuonna 2014 hyväksymät, tänä syksynä käyttöön otetut opetussuunnitelman perusteet (OPS) korostavat vahvasti monikulttuurisuutta ja suvaitsevaisuutta kouluissa.

Opetussuunnitelman perusteet ovat perusopetuksessa sovellettava kansallinen normi, jonka mukaan kaikkien opetuksen järjestäjien on laadittava koulukohtainen opetussuunnitelma.

Kunnissa valmistellaan opetussuunnitelman perusteisiin nojaava kuntakohtainen opetussuunnitelma, jotka siis vielä tarkentuvat kouluissa koulukohtaiseen suunnitelmaan.

“Tutustutaan tapoihin ja katsomuksiin”

Uuden OPS:n mukaan kulttuurinen moninaisuus nähdään rikkautena. OPS:n mukaan perusopetus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle:

”Se on muodostunut ja muotoutuu eri kulttuureiden vuorovaikutuksessa. Eri kulttuuri- ja kielitaustoista tulevat ihmiset kohtaavat toisensa perusopetuksessa ja tutustuvat monenlaisiin tapoihin, yhteisöllisiin käytäntöihin ja katsomuksiin. Asioita opitaan näkemään toisten elämäntilanteista ja olosuhteista käsin. Oppiminen yhdessä yli kieli-, kulttuuri-, uskonto- ja katsomusrajojen luo edellytyksiä aidolle vuorovaikutukselle ja yhteisöllisyydelle. ”

Paljon on muuttunut 10 vuodessa

OPS on muuttunut suuresti kymmenessä vuodessa. Vielä vuoden 2004 OPS:n mukaan opetuksen perustana on suomalainen kulttuuri. Tällöin korostettiin myös sitä, että “oppilaan tulisi oppia tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään ja näkemään suomalaisen kulttuuri-identiteetin osana alkuperäistä, pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuria.”

Vuoden 2016 OPS:n mukaan taas: ”Koulu oppivana yhteisönä on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, jossa paikallinen ja globaali limittyvät. Erilaiset identiteetit, kielet, uskonnot ja katsomukset elävät rinnakkain ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään.”

Kohahdutti oudolla suosituksella

Opetushallitus joutui myrskyn silmään viime viikolla, kun se totesi suosituksessaan, ettei tyttöjä ja poikia saisi enää puhutella sukupuolen mukaan ensi vuoden alusta lähtien.

Opetushallituksen mielestä “sukupuolen jatkuva mainitseminen antaa lapselle ylikorostuneen käsityksen sukupuolen merkityksestä.”

Kuvassa: Monikulttuurisia opiskelijoita peruskouluun valmistavalla luokalla Espoossa 2013. Kuvituskuva.

SUOMEN UUTISET