Kun Suomi monikulttuuristuu, perusopetuksessa on tarjottava useiden eri uskontojen opetusta. Helsingissä tämä tarkoittaa 1,2 miljoonan euron lisälaskua kaupunkilaisille veronmaksajille. Vuositasolla yksi tunti islamin opetusta maksaa kaupungille noin 2 000 euroa.

Helsingin kaupunki varaa eriytetyn uskonnon, eli oppilaan oman uskonnon opetukseen noin 1,2 miljoonaa euroa vuodessa. Kyse on siis muun uskonnon kuin evankelis-luterilaisen uskonnon opetuksesta, jonka piiriin useimmat oppilaat edelleen kuuluvat.

Oman uskonnon opetuksen 1,2 miljoonan euron vuosittaisista kuluista valtaosa, jopa 800 000 euroa menee islamin uskonnon opetukseen. Koska islaminuskoisten perheiden määrä pääkaupunkiseudulla on kasvanut viime vuosina, on selvää, että muutos näkyy myös peruskouluissa.

Islamin opetusta jo 9 000 koululaiselle

Vuonna 2016 oman uskonnon opetukseen osallistuu Helsingissä noin 5 400 oppilasta. Islamin uskonnon jälkeen toiseksi suurin opetusryhmä on ortodoksinen uskonto, johon kaupunki käyttää vuosittain noin 270 000 euroa. Lisäksi opetusta tarjotaan myös joidenkin vähemmän edustettujen uskontojen osalta.

Muun kuin evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen osallistuvien määrä on jatkuvassa kasvussa. Vielä 2000-luvun alussa islamin opetusta tarjottiin koko Suomen alueella vain joillekin sadoille oppilaille. Opetushallituksen mukaan tällä hetkellä islamia opiskelevia koululaisia on Suomessa jo noin 9 000.

– Helsingissä vuodesta 2012 oman uskonnon opetukseen perusopetuksessa osallistuvien määrä on kaikkiaan kasvanut noin 1 400 oppilaalla, Helsingin opetusviraston perusopetuslinjan linjajohtaja Marjo Kyllönen kertoo Suomen Uutisille.

Oppilaille kuljetus uskonnon tunnille

Helsingissä oman uskonnon opetuksen budjetista päättää vuosittain opetuslautakunta, joka on kaupunginvaltuuston alainen toimielin.

Lähtökohtaisesti oman uskonnon opetus pyritään järjestämään lähellä kunkin oppilaan koulua, jolloin matkakustannuksia ei tule. Oppilaille kuitenkin myös tarvittaessa maksetaan koulupäivän ajalta julkisella kulkuneuvolla matkat toimipaikkaan, jossa uskonnon opetus järjestetään.

– Tällöin oppilaalle voidaan myöntää Helsingin seudun liikenteen haltijamatkakortti, eli matkoja saa sen verran kuin lukuvuodessa siirtymisiin tarvitsee, Kyllönen sanoo.

Suomen Uutiset pyrki selvittämään, paljonko rahaa Helsingissä käytetään toisaalta islamin opetukseen ja toisaalta paljonko oppilaiden kuljettamiseen kouluista toimipaikalle, jossa opetus järjestetään.

Kyllösen mukaan kustannuksia ei kuitenkaan voida suoraan eritellä tällä tavoin, sillä kustannukset hajautuvat koulukohtaisesti kunkin koulun vuosibudjettiin.

Opettajaksi myös ilman koulutusta

Kyllösen mukaan suurin osa islamin uskonnon opetuksen 800 000 euron vuosikuluista menee opettajien palkkoihin. Vuositasolla yksi tunti islamin opetusta maksaa kaupungille noin 2 000 euroa.

– Yksi vuosiviikkotunti opetusta, jonka keskimääräinen laskennallinen kustannus on noin 2000 eur, tarkoittaa sitä, että opetusta annetaan yksi tunti viikossa koko lukuvuoden ajan. Ja näin syntyy yhdestä opetustunnista per viikko vuositason kustannukseksi 2000 eur/vuosi. Tämä ei ole oppiainesidonnainen luku, Kyllönen täsmentää.

– Helsingin suomenkielisissä peruskouluissa islamia opettaa 14 virkasuhteessa olevaa henkilöä, joista 12 on päätoimisia ja kaksi sivutoimisia. Sivutoimisuus viittaa osa-aikaisuuteen, eli tällöin palkkakin on pienempi ja määräytyy opetettavien tuntien mukaan. Ortodoksista uskontoa Helsingissä opettaa suomenkielisissä peruskouluissa kuusi päätoimista henkilöä, Kyllönen sanoo.

Hänen mukaansa pätevien islamin opettajien löytäminen on haastavaa, vaikka opettajia haetaan vuosittain muun muassa lehti-ilmoituksilla. Aineenopettajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto ja lisäksi pedagogiset opinnot.

– Nykyisten virassa olevien opettajien koulutus vaihtelee. Muodollisesti päteviä on tarjolla vain vähän. Oppiaineeseen voidaan kuitenkin ottaa määräaikaisesti myös opettaja, joka ei ole suorittanut opettajan koulutusta.

Kolme oppilasta riittää ryhmäksi

Oman uskonnon opetuksen järjestäminen määräytyy perusopetuslaissa, jonka lähtökohta on, että perusopetuksessa on järjestettävä oppilaiden enemmistön uskonnon mukaista opetusta.

Suomessa se tarkoittaa yleensä evankelis-luterilaisen uskonnon opetusta. Muihin uskonnollisiin ryhmiin kuuluville on aina järjestettävä muun uskonnon opetusta, mikäli heidän huoltajansa sitä pyytävät.

Uskonnonvapaus perusoikeutena kuuluu myös peruskoulun oppilaille, joten mihinkään uskontokuntaan kuulumattoman ei näin ollen tarvitse osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin koulussa. Uskonnonopetusta ei kuitenkaan pidetä varsinaisena uskonnon harjoittamisena, joten siitä voidaan säännellä perusopetuslaissa.

Vähemmistöuskontojen opetuksen järjestämisessä on toisinaan ilmennyt käytännön ongelmia. Oman uskonnon opetuksen järjestäminen myös edellyttää, että oppilaista voidaan muodostaa vähintään kolmen henkilön ryhmä.

Allahin oppeja suomalaisina tarinoina

Vuonna 2011 julkaistiin Salam-islamin tie -niminen islamin opetuksessa käytettävä kirja, jossa islamin uskontoa integroidaan tarinoiden muodossa suomalaiseen yhteiskuntaan.

Opetushallituksen kustantamassa, ala-asteen opetukseen tarkoitetussa kirjassa esiintyvät hahmoina oppilaat Adam ja Ali, jotka kirjan tarinoissa esimerkiksi ilahtuvat siitä, kun koulun ruokalassa on tarjolla muutakin lounasta kuin sianlihasta valmistettuja lihapullia.

Muslimeina Adam ja Ali eivät voi syödä sianlihaa. Kirjassa esitetään myös, että Allah on luonut suomalaisen järvimaiseman.

Lisäys 17.11.2016 klo 20:35 – Täsmennetty otsikkoa. Otsikko oli luettavissa myös siten, että yhden tunnin hinnaksi olisi tullut 2000 eur. Näin ei ole. Kuten leipätekstissä alun perinkin todettiin, kyse on kustannuksesta vuositasolla. Yhden oman uskonnon opetuksen viikkotunnin hinta vuodessa on siis noin 2000 eur.

Lisäys 18.11.2016 klo 23:12 – Lisätty tekstiin Suomen Uutisten Kyllöseltä jälkikäteen pyytämä täsmennys: ”Yksi vuosiviikkotunti opetusta, jonka keskimääräinen laskennallinen kustannus on noin 2000 eur, tarkoittaa sitä, että opetusta annetaan yksi tunti viikossa koko lukuvuoden ajan. Ja näin syntyy yhdestä opetustunnista per viikko vuositason kustannukseksi 2000 eur/vuosi. Tämä ei ole oppiainesidonnainen luku, Kyllönen täsmentää. ”

ILKKA JANHUNEN