Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on antanut mietintönsä hallituksen esitykseen, jolla annettaisiin oikeus selvittää lasten kanssa työskentelevien rikostausta myös lyhytaikaisissa, enintään kolme kuukautta kestävissä työsuhteissa tai niihin rinnastettavissa työntekotilanteissa. Valiokunnan perussuomalaiset jäsenet vaativat rikostaustan selvittämistä myös lyhyissä työsuhteissa.

Valiokunta päätyi mietinnössään toteamaan, että lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevaan lainsäädäntöön liittyy laajempia selvittämis- ja arviointitarpeita ja pitää siksi tärkeänä, että valtioneuvosto ryhtyy pikaisesti selvittämään ja arvioimaan kokonaisvaltaisesti lainsäädäntöä ja sen uudistamistarpeita sekä tarvittaessa valmistelemaan asiaa koskevia lainsäädäntömuutoksia.

Valiokunnan perussuomalaiset jäsenet Rami Lehto, Jukka Mäkynen ja Riikka Slunga-Poutsalo jättivät mietintöön vastalauseen, sillä he katsovat, että rikostaustan selvittämisen tulisi olla velvoite myös lyhyissä työsuhteissa.

– Jo velvollisuuden olemassaolo saisi aikaan sen, etteivät lapsiin kohdistuneisiin rikoksiin syyllistyneet hakisi tehtäviin, joissa rikostaustat selvitetään, korostaa Rami Lehto.

Vaikutusarviointia ei ole tehty lasten näkökulmasta

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä kiinnittää huomiota siihen, että hallituksen esityksessä lakimuutoksen vaikutusten arviointi perustuu pääasiallisesti arviointiin työnantajille ja oikeusrekisterikeskukselle aiheutuvista vaikutuksista.

– Vaikutusarviointia ei ole tehty lainkaan esimerkiksi siitä näkökulmasta, missä määrin lasten kaltoinkohtelua olisi mahdollista estää, jos rikosrekisteriote pyydettäisiin velvoittavasti myös lyhytaikaisissa tehtävissä, Jukka Mäkynen toteaa.

Maahanmuuttajien taustoja usein mahdoton selvittää

Erityisen ongelmallisena perussuomalaisten valiokuntaryhmä pitää sitä, että TE-toimiston vastuulla olevan, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen kuuluvan käytännön harjoittelun näkökulmasta kunnat ja erityisesti varhaiskasvatuksen yksiköt ovat osoittautuneet halutuiksi työpaikoiksi.

Kyseinen käytännön harjoittelu on kestoltaan kuitenkin niin lyhyt, ettei se oikeuta rikosrekisteriotteen pyytämiseen. Kotouttamispalvelun piirissä olevien henkilöiden osalta rikostaustan luotettava selvittäminen on usein muutenkin mahdotonta.

– Sellaisia henkilöitä, joiden rikostaustasta tai edes henkilöllisyydestä ei varmuudella voida saada luotettavaa tietoa, ei tule päästää tehtäviin, joissa he toimivat henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisten kanssa, painottaa Riikka Slunga-Poutsalo.

Rikosrekisteriotteen kelpoisuusaika on kuusi kuukautta

Käytännön huolet rikosrekisteriotteen velvoittavassa mallissa liittyvät sijaisten palkkaamisen viivästymiseen lyhytaikaisissa sijaisuuksissa. Tähän liittyen perussuomalaisten valiokuntaryhmä huomauttaa, että rikosrekisteriotteen kelpoisuusaika on kuusi kuukautta. Tiettyä työtehtävää varten tilattua rikosrekisteriotetta voi siten käyttää otteen voimassaoloaikana myös muita tehtäviä varten.

– Niitä tapauksia varten, joissa rikosrekisteriotetta ei aikapulan vuoksi olisi saatavilla ennen työnteon aloittamista, esitämme sääntelymallia, jossa työntekijän olisi toimitettava rikosrekisteriote työnantajan nähtäväksi viipymättä sen jälkeen, kun otepyyntö on käsitelty oikeusrekisterikeskuksessa, toteavat Lehto, Mäkynen ja Slunga-Poutsalo.

Suomen Uutiset