Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvosen jättämä lakialoite antaisi työntekijälle oikeuden saada vapaata työstään omaishoitoon sekä oikeuden jäädä määräajaksi pois työstä työntekijän perheenjäsenen tai muun hänelle läheisen henkilön erityistä hoitoa varten.

– Palveluiden rakennetta pyritään muuttamaan niin, että ikääntyneiden, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten hoitoa suunnataan tapahtuvaksi yhä enemmän kotiympäristössä, jolloin tarve omaishoitajille kasvaa jatkuvasti. Yhä useampi omainen toivoo voivansa toimia jossakin elämänsä vaiheessa omaishoitajana tai osallistua muutoin omaisensa tarvitsemaan hoitoon, Arja Juvonen taustoittaa.

Omaishoitoa usein työn ohessa

Työsopimuslain poissaoloa perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi koskevan säännöksen mukaan työnantajan on pyrittävä järjestämään työt niin, että työntekijä voi jäädä määräajaksi hoitamaan perheenjäsentä tai muuta hänelle läheistä henkilöä. Tällöin työnantaja ja työntekijä sopivat vapaan kestosta ja muista järjestelyistä.

– Säännös ei kuitenkaan toteudu riittävän tehokkaasti, koska sen olemassaoloa ei tiedosteta, ja vaativaa omais- ja läheishoitotyötä tehdään usein työn ohessa, Juvonen huomauttaa.

– Nykyinen työsopimuslaki myös ainoastaan mahdollistaa poissaolon läheisen hoitamiseksi sen sijaan, että se velvoittaisi työnantajaa tosiasiallisesti myöntämään työntekijälle vapaata.

Inhimillistä ja arvokasta työtä

Omaishoitajien ja perheenjäsentään tai läheistään tilapäisesti hoitavien aseman parantaminen on Juvosen mielestä tarkoituksenmukaista. Työssäkäynnin ja hoivan yhdistäminen on usein haasteellista, ja monet joutuvat tekemään työhön liittyviä myönnytyksiä, esimerkiksi lyhentämään työaikaa ja kieltäytymään uusista tehtävistä tai työmatkoista, hoivavastuun takia.

– Lakialoitteen tarkoituksena on mahdollistaa työntekijän pääsy hoitamaan läheistään ja lisätä mahdollisuuksia osallistua inhimillisen ja arvokkaan omaishoidon toteuttamiseen.

Juvonen korostaa, että omaishoitajien työ on äärettömän merkityksellistä ja on tärkeää, että siihen annetaan myös mahdollisuuksia ja kannustimia. Työn, perhe-elämän ja omaishoidon yhteensovittamiseen tulee olla aito mahdollisuus.

– Tässä lakialoitteessa ehdotetulla lakimuutoksella pyrkimyksenä on myös lisätä inhimillisyyttä ja ymmärrystä kansalaisten erilaisiin elämäntilanteisiin. Lakialoitteen käsittelyn yhteydessä on syytä käydä myös keskustelua omaishoidon tuen riittävyydestä, Juvonen lisää.

Omaishoidon tuki verovapaaksi

Perussuomalaiset esittävät vaihtoehtobudjetissaan, että omaishoidontuki olisi verovapaata tuloa.

– Kannamme myös huolta lyhytaikaikaishoivapaikkojen riittävyydestä omaishoitajan vapaapäivien mahdollistamiseksi.

– Lyhytaikaishoiva ei saa olla omaishoidettavalle pelkkä säilöönotto, vaan hoivan tulee olla voimaannuttavaa ja virikkeellistä. Siihen tulee antaa palvelulupaus myös sote-uudistuksessa, Juvonen sanoo.

Lakialoitteen on määrä tulla salikeskusteluun ensi viikolla.

SUOMEN UUTISET