Sosiaali- ja terveysministeriön lakiluonnos heikentäisi ensihoitajien työturvallisuutta entisestään, varoittaa Palomiesliitto SPAL. Liiton mukaan uuden asiakas- ja potilaslain määrittelemät niin sanotut rajoitustoimenpiteet todennäköisesti provosoisivat asiakkaita, jolloin ensihoitajiin kohdistuneet väkivallanteot lisääntyisivät. Todennäköinen seuraus olisi myös se, että poliisi antaisi jatkossa entistä harvemmin virka-apua ensihoitotehtäviin. Asiassa on myös perustuslaillisia ongelmia.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) luonnos hallituksen esitykseksi uudeksi asiakas- ja potilaslaiksi heikentäisi ensihoitajien työturvallisuutta entisestään, varoittaa Palomiesliitto SPAL.

STM:n lakiesitykseen on kirjattu ensihoitajille vastaavanlaisia valtuuksia rajoitustoimenpiteiden käyttämisestä kuin poliisilla nyt on.

Osa poliisin tehtävistä sekä virkavastuu siirrettäisiin ensihoitajille, mutta ilman selkeää sääntelyä virkamiehille kuuluvasta lainsuojasta, liitto kertoo.

Lain tultua voimaan ensihoitajat voisivat esimerkiksi tehdä henkilökatsastuksen ja -tarkastuksen, ottaa haltuun asiakkaalta aineita ja esineitä, pitää kiinni ja estää häntä poistumasta sekä hoitaa ja lääkitä asiakasta ilman hänen lupaansa.

– Ensihoitajien työturvallisuus on viime vuosina heikentynyt merkittävästi. Asiaa ei missään tapauksessa saa korjata määräämällä ensihoitajille ”poliisivaltuuksia”, toteaa edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola.

Ensihoitajien tehtävä on liiton mukaan auttaa välittömän avun tarpeessa olevia hädänalaisia ihmisiä, pelastaa henkiä. Siihen heidät on koulutettu. He eivät ole saaneet koulutusta rajoitustoimenpiteiden käyttämiseen – eivätkä edes riittävästi uhka- ja väkivaltatilanteisiin.

Palomiesliitto katsoo, että ehdotetut rajoitustoimenpiteet ensihoidossa vähentäisivät paitsi ensihoitajien myös asiakkaiden turvallisuutta ja oikeusturvaa. Riskinä myös on, että ensihoitotehtäviä jäisi kokonaan suorittamatta, jos poliisi ei saavu tehtävälle mukaan, sillä ensihoitajaparilla ei aina ole fyysisiä edellytyksiä rajoitustoimenpiteiden käyttöön.

Palomiesliitto katsoo, että STM:n esitys asiakas- ja potilaslaiksi on perustuslain vastainen. Perustuslain mukaan merkittävää julkista valtaa voivat Suomessa käyttää vain viranomaiset ja viranomaisten nimissä vain laillisesti virkoihinsa nimitetyt virkamiehet. Lisäksi lakiesityksessä ei ole säädetty riittävän yksityiskohtaisesti rajoitustoimenpiteiden sisällöstä, käytöstä, laajuudesta, kestosta ja tarkoituksenmukaisuusharkinnasta.

Perustuslainmukaisuutta koskevat kysymykset käsittelemättä

SPALin ministeriölle antama lausunto täsmentää lakiesityksen ongelmia:

”Lakiesityksen 100 §:ssä on säädetty ne rajoitustoimenpiteet, joita ensihoidossa voitaisiin käyttää. Ensihoidon rajoitustoimenpiteitä ovat esimerkiksi potilaan kiinnipitäminen, aineiden tai esineiden haltuunotto, henkilötarkastus, henkilökatsastus, välttämätön terveydenhuollon ja lääkityksen antaminen ilman potilaan lupaa jne. Yhteistä rajoitustoimenpiteille on se, että niillä oikeutetaan puuttumaan yksilön perusoikeuksiin. Osa rajoitustoimenpiteiden kohteina olevista perusoikeuksista on perinteisesti ja jopa yleimaailmallisesti katsottu yksilön oikeuksien kannalta varsin vahvoiksi, kuten yksilön oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja vapauteen.

Jos perustuslaissa taattuihin yksilön perusoikeuksiin puututaan, tulee tällaisessa lainsäädännössä noudattaa tarkasti perustuslain määräyksiä. Esimerkiksi tehtäviä, joissa käytetään merkittävää julkista valtaa, voidaan säätää vain viranomaisten tehtäviksi. Nyt rajoittamistoimenpiteitä eli suomeksi oikeutta voimakeinojen käyttöön sekä oikeutta rajoittaa yksilön perustuslaissa taattuja perusoikeuksia, ollaan säätämässä ilmeisen nopeasti ja puutteellisesti valmistellulla lainsäädännöllä ilman sen kummenpaa peruslainmukaisuuden pohdintaa.

Ensihoitotehtäviä hoitavat pääsääntöisesti muut kuin virkamiehet tai viranhaltijat. Ensihoitaja ei välttämättä ole edes julkisen sektorin eli kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa, vaan hän voi työskennellä yksityisellä ja siis avoimilla markkinoilla toimivassa yrityksessä.

Rajoittamistoimenpiteiden salliminen myös vapaassa markkinataloudessa toimivien yritysten työntekijöille on vähintään kyseenalaista.”

Ronkainen: ”Käännetty täysin päälaelleen”

Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkainen moitti eilen kovin sanoin lakiesitystä. Hän oli tehnyt kesäkuussa aloitteen rikoslain muuttamiseksi siten, että ensihoitotehtävää suorittavan henkilön väkivaltaisesta vastustamisesta tuomittaisiin yhtä ankarasti kuin virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisestakin.

– Hallituksen luonnoksessa lakialoitteessani esittämä ajatus on käännetty täysin päälaelleen. Osa poliisin tehtävistä ja virkavastuusta siirrettäisiin ensihoitajille, mutta ilman virkamiehelle kuuluvaa lainsuojaa, Ronkainen kummasteli.

Ronkaisen arvio on sama kuin SPAL:illa – molemmat pitävät todennäköisenä, että väkivalta ensihoitajia kohtaan lisääntyy.

– Ratkaisu ei olekaan siirtää resurssipulasta kärsivän poliisin tehtäviä ja toimintavaltaa ensihoidolle, vaan lisätä poliiseja, Ronkainen painotti.

– Hoitajien tulee ensisijaisesti keskittyä siihen tehtävään, johon heidät on koulutettukin eli potilaiden välittömään auttamiseen. Tämän tehtävän suorittamiseen ensihoitajat tarvitsevat kuitenkin sellaisen lakien ja resurssien tarjoaman suojan, jonka kanssa ministeriön kaavailemat muutokset ovat täydessä ristiriidassa, Ronkainen jatkoi.

SUOMEN UUTISET