Perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Garedew jätti eilen 4.6. eduskunnalle kaksi toimenpidealoitetta, joissa nostetaan esiin, ettei ilmoitus- ja puuttumisvastuu voi toteutua täysimääräisesti, mikäli kiusaamista tai siihen johtavia tekijöitä ei osata tunnistaa tai niitä katsotaan läpi sormien.

Opettajilla ja rehtoreilla on erittäin merkittävä rooli koulukiusaamisen ja kouluväkivallan huomaamisessa sekä siihen puuttumisessa. Heillä on virkavastuun sanelema velvollisuus puuttua kiusaamistapauksiin. Lisäksi heillä on vuonna 2022 voimaan astunut velvoite ilmoittaa huoltajalle jokainen epäily koulussa ja koulumatkalla tapahtuneesta kiusaamisesta, häirinnästä, väkivallasta tai syrjinnästä. Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä kohteena ollutta että kiusaamisesta epäiltyä oppilasta.

Ensimmäisessä aloitteessa esitetään kiusaamisen ehkäisyn ja tunnistamisen lisäämistä opettajankoulutukseen. Toisessa ehdotetaan koulukiusaamiseen puuttumisen määräaikojen ja kriteerien lisäämistä lainsäädäntöön.

Opettajilla suuri rooli kiusaamisen ehkäisyssä

Kansanedustaja Kaisa Garedew on huolissaan siitä, että opettajankoulutuksessa kiusaamista, sen tunnistamista ja siihen puuttumista ei joko käsitellä ollenkaan tai vain pintapuolisesti muiden aiheiden yhteydessä.

– Opettajat ovat luokkahuoneissa vastuussa oppilaiden opettamisesta, mutta heillä on myös tärkeä rooli luokan yhteishengen, ryhmäytymisen ja ilmapiirin luojina. Mitä paremmin nämä toteutuvat, sitä vähemmän ryhmän sisäistä kiusaamista tapahtuu. Opettajan sosiaaliset taidot ja näkökyky ovat tässä erityisroolissa, hän toteaa.

Kiusaamistapauksiin puututtava viipymättä

Äärimmäisen tärkeää on myös se, että mikäli kiusaamista pääsee tapahtumaan, siihen puututaan aina johdonmukaisesti ja viipymättä.

– Lasten ja nuorten on voitava luottaa siihen, että aikuiset eivät vähättele tai katso minkäänlaista kiusaamista läpi sormien, Garedew painottaa.

– Nykylainsäädännöstä kuitenkin puuttuvat tarkat kriteerit sille, mitä kiusaamiseen puuttumisen tulee sisältää ja missä ajassa, ja tälle on nyt korkea aika tehdä jotain, hän jatkaa.

Kiusaamiseen puuttumiselle selkeä määräaika

Aloitteen mukaan kiusaamiseen puuttumiselle tulisi määritellä määräaika, mihin mennessä toimenpiteisiin tulee olla ryhdytty siitä laskien, kun kiusaaminen tuli tietoon. Opettajilla tulisi olla tarkka tieto siitä, mitä vaaditut toimenpiteet konkreettisesti ovat ja millä tavalla määritellään onnistunut puuttuminen. Lisäksi eri henkilöiden vastuut koulun sisällä ja viranomaisten kanssa tulisi selkeyttää lainsäädäntöön, jotta työnjako olisi selkeä.

Kiusaaja olisi myös voitava velvoittaa osallistumaan aktiivisesti kiusaamisen selvittelyyn. Lisäksi opettajien ja rehtorien tulee olla tietoisia siitä, millaisia seuraamuksia heille voi puuttumisen laiminlyönnistä seurata, ja näiden seuraamusten tulisi käydä ilmi lainsäädännöstä.

Suomen Uutiset