Euroopan parlamentin jäsen Jussi Halla-aho on tänään jättänyt neuvostolle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän esittää perheenyhdistämisen oikeusperustan tarkistamista kansainvälisessä lainsäädännössä.

– EU:n perheenyhdistämisdirektiivissä perheenyhdistäminen nähdään kotoutumista edistävänä elementtinä, jota ei pidä tarpeettomalla tavalla hankaloittaa. Ottaen huomioon kolmansien maiden kansalaisten epäonnistunut kotoutuminen kaikissa Euroopan maissa on kuitenkin syytä kyseenalaistaa väite perheenyhdistämisestä kotouttamista edistävänä tekijänä, Halla-aho taustoittaa asiaa tiedotteessaan.

Vapaamielinen perheenyhdistämispolitiikka kiihdyttää Halla-ahon mukaan ulkomaalaistaustaisen väestön kasvua. Tämä tuo ennennäkemättömiä haasteita sekä kotouttamisesta vastaaville viranomaisille että julkiselle taloudelle.

– Ilman ennakkoehtoja tapahtuva perheenyhdistäminen lisäksi mahdollistaa ulkomaalaistaustaiselle henkilölle elämisen omassa etniskulttuurisessa yhteisössään vailla kosketusta valtavirtayhteiskuntaan.

– YK:n sopimukset sekä lasten että siirtotyöläisten oikeuksista, tss-oikeuksia koskeva yleissopimus, kp-oikeuksia koskeva yleissopimus, Geneven pakolaissopimus ja Euroopan ihmisoikeussopimus muodostavat keskeisen osan maailman ihmisoikeusnormistoa, josta on myös johdettu oikeus perheiden yhdistämiseen. Euroopan sosiaalisen mallin säilyttämisen kannalta on kuitenkin kyseenalaista, voivatko EU-maat enää pitää kiinni näiden sopimusten vaatimista standardeista. Erityisesti kieltoa rajoittaa turvapaikkastatuksen saaneiden henkilöiden perheenyhdistämisiä voidaan pitää vallitsevan pakolaiskriisin oloissa kohtuuttomana.

– EU-maiden olisikin pyrittävä kansainvälisellä tasolla sopimaan uudestaan oikeusperusta perheenyhdistämiselle, jotta kolmansien maiden kansalaisten muutto unionialueelle ei aiheuttaisi vastaanottaville yhteiskunnille kohtuutonta kuormitusta.

Halla-aho tiedustelee neuvostolta, aikooko se kehottaa EU-maita ryhtymään toimenpiteisiin, jotta perheenyhdistämistä koskevaa oikeusperustaa tarkistettaisiin kansainvälisessä lainsäädännössä.

SUOMEN UUTISET