Suomen Uutiset sai haltuunsa SDP:n maahanmuuttotyöryhmän salaisen muistion, jossa esitetään radikaaleja muutoksia Suomen maahanmuuttopolitiikkaan. Muistio on laadittu tukemaan demareiden eduskuntavaalikampanjaa ensi vuonna.

Salaisen muistion mukaan SDP suunnittelee kokonaisvaltaista uudistusta Suomen maahanmuuttopolitiikkaan. Eilen sunnuntaina 27.5. päivätyn muistion ovat laatineet varatuomari Peter Saramo sekä tasa-arvotutkija Marianne Laxén.

Muistio on otsikoitu: SDP:n maahanmuuttotyöryhmän vaalitavoitteet kevään 2019 eduskuntavaaleihin, joten muistiosta selviää, millaista maahanmuuttopolitiikkaa demarit ajaisivat seuraavassa hallituksessa, jos olisivat siinä mukana.

Muistiossa on yhteensä kuusi lukua, joissa tavoitteet on kirjattu auki lyhyen selostuksen tukemana.

Humanitaarista maahanmuuttoa tehostettava

SDP:n tavoitteena on ensinnäkin pakolaiskiintiön nostaminen sekä työperäisen maahanmuuton tarveharkinnan korvaaminen kotoutusedellytykset huomioon ottavalla kiintiöjärjestelmällä.

Muistiossa esitetään seuraavia toimenpiteitä, jotta maahanmuuton mahdollisuuksista olisi hyötyä:

Suomi tarvitsee kokonaisvaltaisen maahanmuuttopolitiikan, jotta mm. työperäinen maahanmuutto ja kotoutus voivat toteutua parhaalla mahdollisella tavalla. Samalla humanitaarisen maahanmuuton järjestelmää tulee tehostaa ja saattaa perustuslain arvojen mukaiseksi.

Muistiosta ei käy ilmi, mitä humanitaarisen maahanmuuton järjestelmän tehostaminen käytännössä tarkoittaa. Kyseeseen tullee todennäköisesti lisärahoituksen osoittaminen.

Ei halua poistaa maasta edes rikollisia

SDP haluaa puuttua välittömästi turvapaikkajärjestelmän ja palautusten akuutteihin ongelmiin. Demareiden keino ongelmien selvittämiseksi olisi kuitenkin se, että entistä useampi rikoksia tehnyt ulkomaalainen saisi jäädä Suomeen:

Muiden kuin vakaviin rikoksiin syyllistyneiden henkilöiden maasta poistamiset jäädytetään kunnes valtioneuvoston nimeämä riippumaton taho on arvioinut heidän tapauksensa uudelleen.

Ilmeisesti pikkurötöstelijöiden, kuten kioskiin murtautujien, ahdistelijoiden ja varkaiden asema siis ainakin kohentuisi SDP:n menetelmillä. Muistiosta ei käy ilmi, kuinka vakava rikoksen tulee demarien mielestä olla, jotta teko antaisi aihetta myös maasta poistamiselle.

Rikoksia tehneille ulkomaalaisille on muistiossa tarjolla vielä yksi lusikallinen makoisaa demarihunajaa:

Samalla avataan näille henkilöille mahdollisuus hakea oleskelulupa muulla perusteella, esimerkiksi työntekijöinä.

Maasta poistamisen edellytysten arviointi pois tuomioistuimilta

Riidanalaiset maasta poistamiset saattavat johtaa oikeudenkäyntien kierteeseen. SDP haluaa nopeuttaa prosessia siten, että tapausten arviointi riippumattomissa tuomioistuimissa jäisi pois ja arviointi tehtäisiin jatkossa viranomaismenettelynä.

SDP:n salaisen muistion mukaan tämä uudistus ei edellyttäisi lakiuudistusta. Puolueen suunnitelmissa kuvioon astuisivat tässä vaiheessa erityiset valtioneuvoston selvitysmiehet:

Riidanalaisten maasta poistamisten arviointi voidaan toteuttaa hallintomenettelylain tarkoittamana itseoikaisuna. Itseoikaisumenettely käynnistyy, jos valtioneuvoston selvitysmies havaitsee tähän olevan aihetta.

Tarvittava selvitysmiesten lukumäärä, toimivalta, pätevyysedellytykset sekä palkkauksen perusteet eivät käy ilmi muistiosta:

Määräaikaisten tai palkkiota saavien selvitysmiesten lukumäärä ja kustannus selvitettävä.

Pikkurötöstelijöille konsulttiapua

SDP tahtoo hallitusohjelmaan erillisen kirjauksen, jonka mukaan pikkurötöstelijät saavat jatkossa jäädä maahan.

Tällaisia henkilöitä avustaisi jatkossa palkattu konsultti, jonka tehtävänä olisi löytää hallinnollisia menettelyvirheitä tai muita erityissyitä, joiden vuoksi henkilölle voitaisiin myöntää jollakin perusteella oleskelulupa:

Hallitus jäädyttää toistaiseksi muiden kuin vakavasta rikoksesta tuomittujen ulkomaalaisten maasta poistamiset. Hallitus nimittää [lukumäärä] henkilöä tutustumaan konsultteina jokaiseen maasta poistamista koskevaan tapaukseen. Konsultin löytäessä syytä epäillä maasta poistamisen aiheellisuutta joko menettelyn puutteiden tai tärkeiden inhimillisten syiden vuoksi tai siksi, että asianomaiselle voidaan myöntää jollakin perusteella oleskelulupa, maahanmuuttovirasta ryhtyy kielteisen päätöksen muuttamiseen itseoikaisuna.

Päätösvallan siirtoa Suomelta EU:lle

Puolueen linjauksista selviää, että SDP haluaa merkittävää päätösvallan siirtoa Suomelta EU:lle.

Suomen Uutisten haltuunsa saamassa muistiossa haikaillaan jopa EU-jäsenvaltioiden yhteistä turvapaikkapolitiikkaa koko unionin alueella. Yksittäiset EU-jäsenvaltiot eivät SDP:n arvion mukaan kykene hoitamaan näitä asioita:

Suomi toimii Euroopan unionissa aktiivisesti EU:n yhteisen turvapaikkapolitiikan toteuttamiseksi. Kansallisvaltiot eivät voi yksin vastata turvapaikkapolitiikan toteuttamisesta Euroopan unionin alueella. Muuttuvien tilanteiden pitämiseksi hallittuna tarvitaan koko EU:n kattavia pelisääntöjä ja käytänteitä. Unionin laajuinen maahanmuuttopolitiikka pysäyttäisi ”kilpailun pohjalle” kansallisten turvapaikkapolitiikkojen asteittaisilla tiukennuksilla. Unionin yhteinen turvapaikkapolitiikka jakaisi myös vastuuta pakolaisuudesta sekä poistaisi jäsenvaltioiden välisiä negatiivisia vetovoimatekijöitä.

Oleskelulupahakemuksien käsittely lyhyemmäksi

SDP haluaa myös lyhentää työperäisten oleskelulupahakemusten käsittelyaikoja. Perusteluksi tälle esitetään, kuinka työntekijöiden ja työntekijöitä tarvitsevien yritysten kannalta nykyiset käsittelyajat ovat liian pitkiä.

Kustannusarviota tällekään uudistukselle ei ole esitetty, vaan ne olisivat tiedossa vasta myöhemmin:

Kustannukset on arvioitava erikseen. Tavoitteen toteuttaminen vaatinee ainakin lisäresursseja oleskelulupahakemuksia käsitteleville viranomaisille.

SDP esittäisi myös erityisen kielitakuun toteuttamista oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille. Tämä tarkoittaisi käytännössä valtion järjestämän kielikoulutuksen käynnistämistä.

Puolueen muistiossa lukee, kuinka kielikoulutuksen piiriin tulisi päästä noin kolmen kuukauden kuluessa myönteisen oleskelulupapäätöksen saamisesta. Velvoite kielitakuusta tulisi kirjata erikseen lakiin.

SDP ei tiedä, mitä uudistukset maksavat

Edellä esitetyt SDP:n linjaukset olisivat toteutuessaan suuri muutos Suomen nykyiseen maahanmuuttopolitiikkaan. Linjaukset olisi tarkoitus kirjata tarkemmin seuraavaan hallitusohjelmaan.

Sdp myös nimittäisi erityisen laajapohjaisen komitean asiaa selvittämään:

Komitean raportin pohjalta hallitus antaa keväällä 2021 eduskunnalle maahanmuuttopoliittisen selonteon sekä syksyllä 2021 esityksen ulkomaalaislain sekä siihen liittyvän lainsäädännön uudistamisesta.

Lainsäädäntötyöhön olennaisesti kuuluvasta vaikutusarvioinnista ei puolueen muistiossa sanota mitään ja uudistusten kokonaiskustannuksia veronmaksajille voi vain arvailla.

Selvitys- ja lainvalmistelutyön osuuden demarit tosin arvioivat kustannuksiltaan melko vähäiseksi:

Selvitys- ja lainvalmistelutyön pohjalta tehtävien uudistusten hinta selviää osana selvitystyötä. Mahdollisten unionin ja jäsenvaltioiden yhteisten linjausten jälkeen kustannukset on arvioitava erikseen.

Muistion laatija: ”Se on vielä keskeneräinen…”

Suomen Uutiset tavoitti puhelimitse muistiota laatimassa olleen Saramon, joka on SDP:n maahanmuuttopoliittisen työryhmän jäsen. Saramo on varatuomari sekä eduskunnan suuren valiokunnan sihteeri.

Saramo vastaa Suomen Uutisten puhelinsoittoon Pariisista, missä hän on parhaillaan työmatkalla.

– Olen ollut tekemässä tämän kyseisen muistion linjauksia, mutta se on vielä keskeneräinen. Maahanmuuttopoliittisessa työryhmässä on ollut esillä muitakin luonnoksia, Saramo sanoo.

Hän ei vielä osaa esittää kustannusarviota kaikista SDP:n kaavailemista uudistuksista. Esimerkiksi ulkomaalaisten avuksi palkattavien konsulttien hintalappu ei ole tiedossa.

– Konsulttien määrä on selvitettävä myöhemmin. Me ei toistaiseksi tiedetä, mitä se tulisi maksamaan, Saramo toteaa.

Suomen Uutiset tavoitti myös Laxénin, joka ei halunnut kommentoida salaisen muistion sisältämiä linjauksia julkisuudessa.

ILKKA JANHUNEN