Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen on ottanut Karjalaisen ja Savon Sanomien sanomalehdissä julkaistussa tuoreessa kolumnissaan kantaa viime aikoina käytyyn keskusteluun kannanhoidollisen metsästyksen tulevaisuudesta.

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus antoi hiljattain pää­tök­sen­sä va­li­tus­lu­pa­ha­ke­muk­siin, jot­ka kos­ki­vat syk­syk­si 2022 myön­net­ty­jä poik­keus­lu­pia kar­hun­met­säs­tyk­seen. Oikeuden mukaan valtaosissa perusteet lupiin eivät täyttyneet. Suo­men riis­ta­kes­kuk­sen pää­tök­sil­lä oli sal­lit­tu kar­hun metsästyslupia kannanhoidollisin perustein muun muassa Itä-Suo­mes­sa.

– Tuore oikeuden päätös haittaa metsästäjien vuosien uurastusta, Sanna Antikainen kirjoittaa.

Metsästäjät aiheellisesti huolissaan

Oi­keu­den mu­kaan met­säs­tys­lain ja EU:n luon­to­di­rek­tii­vin pe­rus­teet poik­keus­lu­pien myön­tä­mi­seen ei­vät täyt­ty­neet. Kaikki riistakeskuksen myöntämät poikkeusluvat oli myönnetty kannanhoidollisella perusteella.

– Metsästäjät ovat aiheellisesti huolissaan KHO:n päätöksestä. Pahin pelko on, että suurpetojen metsästys lopetetaan kokonaan Suomessa. Näin ei saa tapahtua, eikä oikeuden päätös saa merkitä metsästyksen lopun alkua. Sektorin heikosti tuntevat tuomarit eivät saa tehdä ratkaisuja, joissa lähtökohtaisesti ei sallita metsästystä ja perustelut keksitään aina erikseen. Lainsäädäntö on tarvittaessa päivitettävä niin, ettei lupia voida enää oikeuskäsittelyissä hylätä, Antikainen toteaa.

Suurpetokannat pidettävä hallinnassa

Antikainen muistuttaa, että suurpetojen metsästyksen kieltämisen seurauksena kannat voivat nousta holtittomaan kasvuun.

– Suurpetojen kannat on pidettävä hallinnassa. Suomeen ei saa syntyä alueita, joissa ihmis- ja kotieläinvahingot sekä tuhot alkutuotannolle voivat lisääntyä ja metsäjänis-, kauris- ja jopa hirvikannat eivät pääse nousemaan kohtuulliselle tasolle liian suuren pien- ja suurpetokannan takia.

– Vahinkoja on ehdottomasti ehkäistävä ennalta. Suurpetojen ihmisarkuutta on ylläpidettävä ja yhteiselon tasapaino säilytettävä. Myös koirametsästyksen ja -koulutuksen jatkuvuus on turvattava.

EU:lle ei pidä antaa saneluvaltaa

Antikainen mukaan EU-tuomioistuimen ratkaisut eivät saa olla este lainsäädännön muuttamiselle.

– Direktiiviä voi soveltaa kansallisin tulkinnoin. Ei EU:lle eikä oikeuslaitokselle tule antaa asiassa saneluvaltaa. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta antoi 9.11.2023 lausunnon, jonka mukaan valiokunta tulee esittämään vähimmäismäärän kullekin suurpedolle kannanhoidollisen metsästyksen turvaamiseksi.

– Suurpetojen kannanhoidollinen metsästys on turvattava. Tämä on kirjattu myös hallitusohjelmaan, ja siitä on pidettävä tiukasti kiinni.

Suomen Uutiset