THL:n tammikuussa 2020 julkaiseman Päihdetilastollisen vuosikirjan mukaan huumekuolemat ovat kasvussa. Tilastojen mukaan vuonna 2018 huumeiden yliannostukseen kuoli yhteensä 188 ihmistä, mikä on 12,6 prosenttia edellisvuotta enemmän. Erityisesti nuorimpien ikäryhmien huumekuolemat ovat huolestuttavassa kasvussa.

Vuonna 2016 15-19-vuotiaiden ikäryhmässä huumemyrkytykseen kuoli 4 nuorta, vuonna 2017 kuolleita oli 12 ja vuonna 2018 kuolemantapauksia oli jo 20. Myös 20-24-vuotiaiden ikäryhmässä on tapahtunut kasvua, joskin hieman maltillisemmin. Alle 25-vuotiaiden kuolemaan johtaneita yliannostuksia tapahtui vuonna 2018 yhteensä 50.

– Nuorten kuolemaan johtaneet yliannostukset kertovat karua kieltään kasvavasta huumeongelmasta Suomessa. Asenteet etenkin kannabista kohtaan ovat muuttuneet sallivammiksi ja yhä useampi nuori on kyselyjen mukaan kokeillut sitä. Moni myös tuntee huumeiden käyttäjiä ja on tietoinen huumeiden saatavuudesta vaikkei itse käyttäisi niitä. Huumekaupan siirtyessä verkkoon lähes kuka tahansa voi ostaa niitä nimettömästi pelkästään älypuhelimen avulla. Sitä kautta ne myös tulevat yhä nuorempien ikäryhmien saataville ilman että heidän lähipiirinsä välttämättä edes on asiasta tietoinen, perussuomalaisten Sanna Antikainen toteaa.

Merkittävä taloudellinen ongelma

Huumeiden käytön yleistyessä myös niiden aiheuttamat haitat ovat kasvussa. Hoitoon hakeudutaan useimmiten opioidien käytön vuoksi, joista ehdottomasti yleisimpänä tilastoissa on vieroitushoidossakin käytetty buprenorfiini (kauppaniminä mm. Temgesic, Subutex ja Suboxone). Se myös aiheuttaa eniten kuolemaan johtaneita yliannostuksia yhteiskäytössä alkoholin tai bentsodiatsepiinien kanssa.

Päihteisiin liittyvät hoitojaksot ovat lähivuosina olleet kasvussa sekä erikoissairaanhoidon avohoidon että terveydenhuollon vuodeosastojen puolella. Vuosina 2014-2018 avohoidon potilasmäärä oli lisääntynyt 23 prosentilla ja käyntien määrä lähes 33 prosentilla. Vuodeosastoilla vastaavasti hoitojaksojen määrä oli kasvanut lähes 63 prosenttia ja potilaiden määrä 71 prosenttia. Hoitopäivien määrä oli kasvanut yli kolmanneksella tänä aikana.

– Päihderiippuvuus on merkittävä ongelma sekä yhteiskunnallisesti että taloudellisesti ja aiheuttaa suurta inhimillistä kärsimystä sekä päihteidenkäyttäjille että heidän läheisilleen. Tiedän henkilökohtaisesti, miltä tuntuu menettää läheinen päihteille omien vanhempieni kuolemien kautta, Antikainen kertoo.

Hoitoon päästävä nopeasti

Antikainen painottaa, että hoitoonpääsyn tulee olla mahdollisimman helppoa ja nopeaa, jotta käyttäjä saa tarvitsemansa avun.

– Mitä pidempään hoitoa joutuu odottamaan, sitä vaikeampaa on päästä eroon päihteistä. Opioidien käyttäjät ovat usein vähävaraisia eikä heillä tai heidän läheisillään ole resursseja pärjätä ilman yhteiskunnan turvaverkkoja. Heitä ei saa jättää oman onnensa nojaan. Pohjois-Amerikan opioidikriisi on varoittava esimerkki, vastaavaa kehitystä ei saa tapahtua Suomessa.

Antikainen on jättänyt kirjallisen kysymyksen koskien nuorten huumekuolemien ennaltaehkäisyä sekä hoitoon pääsyä.

SUOMEN UUTISET