Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate edellyttää, että rangaistavat teot on säädetty laissa riittävän selkeästi ja ymmärrettävästi. Suomen Asianajajaliitto esittääkin huolensa uusien kriminalisointiesitysten laajentamisesta koskemaan kansalaisten tai maassa oleskelevien henkilöiden ajatuksia.

Suomen Asianajajaliitto on tuonut esiin vakavan huolensa siitä, että rikostunnusmerkistöjen avoimuuden kasvattaminen – yhdessä viranomaisille yhä suuremmassa määrin luovutettujen pakkokeino-oikeuksien kanssa – muodostaisi konkreettisen uhan sille, että yksilön toiminnan rangaistavuus perustuu jatkossa mielipiteille eikä konkreettiselle menettelylle.

Suomen Asianajajaliitto on antanut lausunnon oikeusministeriön asettamasta työryhmämietinnöstä Terrorismirikosten sääntelyn ajanmukaisuus ja vastaavuus vertailumaiden sääntelyn kanssa.

Ei rangaistusta ilman lakia

Rikosoikeusjärjestelmä antaa julkiselle vallalle mahdollisuuden puuttua kansalaisen elämään ja vapauteen eri tavoilla. Tämän vuoksi on ehdottoman tärkeää, että laissa rangaistavaksi säädetyt teot on ilmaistu täsmällisesti ja tarkkarajaisesti – siten, että rangaistavan toiminnan alue on rajattu selkeästi ja ymmärrettävästi.

Suomen perustuslain tasolla todetaan, että ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen tai tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi.

Asianajajaliitto katsoo, että esimerkiksi terrorisimirikosten rangaistavuuden alaraja muun muassa terroristisen rikoksen valmistelun osalta lähestyy nykyisellään jo mielipiteiden rankaisemisen rajaa ja liitto esittää huolensa kriminalisointiesitysten laajentamisesta koskemaan kansalaisten tai maassa oleskelevien henkilöiden ajatuksia. Asianajajaliiton mukaan oikeusministeriön mietinnössä esitettyjen kriminalisointien avoimuus sisällyttää rangaistaviksi teoiksi myös varsinaiseen terroristiseen toimintaan huomattavan etäisesti liittyvän menettelyn

Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate siis vaatii, että rangaistavat teot on säädetty lain tasolla riittävän selkeästi ja ymmärrettävästi. Asianajajaliiton kannanotto on ajankohtainen, sillä epämääräiset kriminalisoinnit voivat heikentää kansalaisten luottamusta oikeusvaltion toimintaan.

Perussuomalaiset kritisoivat kiihottamisrikosta

Perussuomalaiset ovat usein esittäneet kritiikkiä varsinkin rikoslain säännökselle kiihottaminen kansanryhmää vastaan, joka ei ole täsmällisyydeltään rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen mukainen. Epäonnistuneen väljästä kriminalisoinnista kärsijäksi on joutunut etenkin kansanedustaja Päivi Räsänen, josta on tällä hetkellä käynnissä jopa neljä erillistä rikostutkintaa. Räsänen on muun muassa siteerannut Raamattua Twitterissä.

Räsäsen kohdalla rikostutkintoja on paheksuttu, sillä Räsänen on käyttänyt sananvapauttaan, joka hänen tapauksessaan on myös ollut sidoksissa uskonnonvapauteen. Molemmat ovat perustuslaillisia kansalaisen perusoikeuksia.

Vaikka sananvapautta voidaan rajoittaa lainsäädännöllä, rajoituksia on tulkittava suppeasti, sananvapauden ollessa vahva pääsääntö. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan sananvapaus kattaa myös sellaisten tietojen esittämisen, jotka loukkaavat, järkyttävät ja häiritsevät. Sananvapauden suojaan kuuluu erityisesti poliittinen keskustelu ja yhteiskunnallisesti merkittävät aiheet.

SUOMEN UUTISET