Kela esit­ti syksyllä 2017 tuloksetta so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ölle kor­vaus­me­net­te­lyn jat­ka­mis­ta van­han mal­lin mu­kai­ses­ti vä­hin­tään vuo­den 2018 lop­puun. Näin tak­si­lii­ken­tees­sä ta­pah­tu­via muu­tok­sia oli­si voi­tu pa­rem­min ar­vi­oi­da Ke­lan kor­vaa­mien tak­si­mat­ko­ja käyt­tä­vien asi­ak­kai­den nä­kö­kul­mas­ta. Myös sekä uu­sia pal­ve­lun­tuot­ta­jia et­tä au­toi­li­joi­ta oli­si to­den­nä­köi­ses­ti saa­tu li­sää mu­kaan.

– Ministeriö ei tukenut Kelan esitystä ja otti tietoisen riskin uudistuksen sujuvasta käyttöönotosta, toteavat kansanedustajat ja Kela-valtuutetut Leena Meri sekä Ritva ”Kike” Elomaa.

Lain tullessa voimaan jokaiseen maakuntaan valittiin tuolloin kilpailutuksella Kelan taksitilauksista vastaava palveluntarjoaja. Tämä on tuonut Kela-kyytien ympärille ongelmia erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Ihmiset, joilla on oikeus Kela-kyytiin eivät ole syystä tai toisesta saaneet kyytiä tilattua.

Berner vieritti syyn Kelalle

Erityisiä ongelmia ovat aiheuttaneet autojen järjestelmien toimimattomuus sekä se, että autoilijat tekivät sopimuksia liian myöhään palveluntuottajien kanssa. Tästä on ollut seurauksena se, että autoja ei ole ollut riittävästi alueella käytössä.

– Julkisuudessa ministeri Anne Berner (kesk.) on vierittänyt syyn Kelalle. Hän totesi Ylen haastattelussa 26.7, että Kelan taksikyytien ongelmat heinäkuun alussa eivät johtuneet lupien vapauttamisesta vaan Kelan samanaikaisesta kilpailutuksesta. Kelan mukaan kil­pai­lu­tus oli ai­noa kei­no var­mis­taa Kela-taksiin oikeutetuille ihmisille yh­den­ver­tai­nen pää­sy ter­veys­pal­ve­lui­hin

Perussuomalaiset Meri ja Elomaa tähdentävät, että koska Kela varoitti ministeriötä uudistuksen liian nopeasta toteuttamisesta eikä ministeriö antanut Kelalle sen pyytämää lisäaikaa, on hallituksen nyt budjettiriihessä ratkaistava, miten se tukee Kelaa syntyneiden ongelmien ratkaisemisessa.