Oikeusministeriössä on valmisteltu esitys rikoslain muuttamiseksi koskien naisen ja tytön sukuelinten silpomisen ja sen valmistelun säätämistä rangaistavaksi, tahallisen henkirikoksen syyteoikeuden vanhentumista koskevan sääntelyn uudistamista sekä lapsensurmaa koskevan lainsäännöksen kumoamista. Lakiehdotukset ovat nyt lausunnolla.


Esityksen mukaan naisen sukuelinten silpominen sekä silpomisen valmistelu säädettäisiin rangaistavaksi erillisin rikoslain säännöksin. Valmistelu voi tarkoittaa esimerkiksi naisen tai tytön viemistä ulkomaille silpomista varten tai muunlaista naisen tai tytön pakottamista silpomiseen.

– Alle 18-vuotiaaseen tyttöön kohdistuneen sukuelinten silpomisen ja sen valmistelurikoksen osalta säädettäisiin erityisestä syyteoikeuden vanhentumisajan alkamisajankohdasta, jotta uhrilla on täysi-ikäistymisensä jälkeen riittävästi aikaa saada asia tutkittavaksi ja rikoksentekijät vastuuseen. Esityksen tavoitteena on vahvistaa naisten ja tyttöjen hengen ja terveyden suojaa sekä heidän ruumiillista koskemattomuuttaan ja seksuaalista itsemääräämisoikeuttaan, oikeusministeriön tiedotteessa todetaan.

Tappo vanhentumattomaksi rikokseksi

Lisäksi syyteoikeuden vanhentumista koskevia rikoslain säännöksiä muutettaisiin niin, että tappo olisi jatkossa vanhentumaton rikos. Tällä halutaan varmistaa, että rikosoikeudellista vanhentumista koskevat säännökset eivät estä tekijän saattamista vastuuseen, vaikka rikos selviäisi vasta hyvinkin pitkän ajan jälkeen. Tapon yrityksen osalta syyteoikeuden vanhentumista ei ehdoteta muutettavaksi.

– Esityksessä ehdotetaan myös rikoslain lapsensurmaa koskevan säännöksen kumoamista tarpeettomana. Lapsensurmaa vastaavaan tekoon sovellettaisiin jatkossa rikoslain tahallisia henkirikoksia koskevia yleisiä säännöksiä.

Lakimuutokset tulisivat voimaan mahdollisimman pian.

SUOMEN UUTISET