Perussuomalaiset on julkaissut tänään laajan suomalaisuusohjelman, jonka keskeisenä tavoitteena on suomalaisen kansakunnan, kulttuurin ja elämänmuodon puolustaminen ja yksilöä kunnioittava kielellisen yhteenkuuluvuuden parantaminen.

Suomalaisuusohjelmaa esitteli tänään Tuumaustunnilla Suomalaisuuden liiton puheenjohtaja, tohtori Ilmari Rostila.

Ohjelma jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä, kansalaisuutta ja kansakuntaa käsittelevässä osassa todetaan, että suomalaisuus on suomalaisten historiaa ja tulevaisuutta sekä näiden tulkintaa. Kansa ei voi elää ilman kertomusta siitä, ”mistä tulemme, keitä olemme ja minne olemme menossa”.

Suomalaisuusohjelma nojaa von Goethen ajatukselle, jonka mukaan ihminen tarvitsee juuret ja siivet.

– Sen vuoksi, ja siihen liittyen kansakunta ja suomalainen kulttuuri on meille niin tärkeää. Juuret maadoittavat meidät paikkaan kotina: siihen kuuluvat paikka, ihmiset, yhteenkuuluvuuden ajatukset, tunteet ja kokemukset, yhteinen historia ja muisti. Se tekee Suomesta meidän kotimaamme, Rostila sanoo.

Siivet-viittauksella tarkoitetaan länsimaisen sivistysperinnön ajattomia arvoja: totuus, kauneus ja hyvyys.

– Ne ylittävät ajan ja paikan, eivätkä kasva paikasta materiana, vaan vaativat henkistä ja hengellistäkin elämää. Länsimaiseen sivistysperintöön ei kuulu se, että ihminen olisi kohde, objekti, jota järjestelmä voi välineellistää. Ihminen on vapaan tahdon omaava, itseisarvoinen olento, jota tulee kunnioittaa.

Omaa kulttuurista perintöä ei pidä kieltää

Kansakuntaan ja kulttuuriin kohdistuu tänä päivänä erilaisia uhkia, kuten uudenlainen totalitarismi, jonka taustalla on byrokraattinen, vaaleilla valitsematon koneisto. Esimerkkejä tästä ovat EU ja somejätit. Totalitarismin vaaroista historia tarjoaakin useita synkkiä esimerkkitarinoita.

Uhkana Rostila mainitsee myös teknokraattisen tiedeuskon, jossa ihmisen tarkastelu objektina ja välineenä ulotetaan ihmisen kaikkiin kysymyksiin. Uhkaan liittyy myös relatiivisuuden ehdottomuus.

Rostila nostaa esille huolen siitä, että nykyään länsimaissa on menossa maailmanlaajuinen, kulttuurinen virtaus, johon kuuluu oman perinnön kieltäminen, eläminen tässä ja nyt niin, että kaikki se, mitä on aiemmin ollut, voitaisiin pyyhkiä pois ja aloittaa ”puhtaalta pöydältä”.

– Se on vaarallinen tie, koska me emme saa kieltää omaa perintöämme eli sitä, että me olemme osa sitä sukupolvien ketjua, joka tämän maan on rakentanut. Jokaiselle nuorelle tuleekin antaa mahdollisuus liittyä sukupolvien ketjuun, vaikka ketju onkin viime vuosikymmenien aikana hieman hapertunut. Siksi tarvitaan perussuomalaista suomalaisuusohjelmaa.

Myös kulttuurillisia ja kielellisiä rinnakkaisyhteiskuntia synnyttävä maahanmuutto on uhka kansakunnalle. Haasteen riittää muodostamaan maahanmuuttajien suuri määrä suhteessa suomalaisiin.

Kansallista ajattelutapaa ja kulttuuria on tuettava

Miten perussuomalaiset sitten puolustaa suomalaista kansakuntaa ja kulttuuria? Suomalaisuusohjelmassa esitetään ensimmäisenä toimena kansallisen ajattelutavan tukeminen ja suomalaisuuden tukeminen myönteisenä ajatuksena. Rostila huomauttaa, että tässä keskeinen merkitys on koululaitoksella.

– On tärkeää kiinnittää huomiota, miten suomalaisuudesta puhutaan ja mitä siitä ajatellaan. Isänmaa menetetään ensin ajatuksissa, koska sellaista ei voi puolustaa, mitä ei koeta tärkeäksi.

Perussuomalaiset haluaa myös puolustaa akateemista vapautta, joka on tieteellisen toiminnan ydin. Jos yliopistoissa aletaan katsoa, että tietyt mielipiteet ovat vääriä, eikä niitä voi esittää, suunta on huono.

– Yliopistojen tulisi olla se paikka, jossa kaikkein tarkimmin vahditaan sitä, että mielipiteitä ja ajatuksia ei kielletä, vaan niistä keskustellaan.

Jokainen ihminen on yksilö

Perussuomalaiset on myös sananvapauspuolue, ja tähän liittyen perussuomalaiset haluaa jatkossakin puolustaa yhteiskunnassa sananvapautta elämänmuotomme keskeisenä tekijänä.

– Yhteiskunta rakentuu sille, että ihmiset uskaltavat ajatella, ja sanoa mitä ajattelevat, Rostila muistuttaa.

Suomalaisuusohjelmassa perussuomalaiset myös linjaa, että jatkossa on torjuttava ”intersektionaalisen feminismin” ja ”rakenteellisen rasismin” teorioihin liittyvät poliittiset vaikuttamispyrkimykset muun muassa hallinnon työntekijöiden toimintaan.

– Jokainen ihminen on yksilö ja persoona, eikä vain jonkun ihonvärin kantaja tai yksinomaan sukupuolen edustaja.

Lue perussuomalaisten Suomalaisuusohjelma kokonaisuudessaan tästä.

SUOMEN UUTISET