Eduskunta äänesti tänään täysistunnossa uudesta varhaiskasvatuslaista. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä äänesti koko lain hylkäämisen puolesta lopullisessa äänestyksessä, koska esitykseen oli jäänyt pahoja valuvikoja.

Perussuomalaiset olivat jo aikaisemmin tehneet useita muutosehdotuksia ja lausumia laajaan lakipakettiin päiväkotien arjen sujuvuuden varmistamiseksi. Nämä esitykset kuitenkin hävisivät aiemmissa äänestyksissä.

Koulutusvaatimusten korotukset johtavat henkilöstöpulaan

Lain voimaantulon myötä päiväkodeissa työskentelevien lastenhoitajien määrä vähenee siirtymäaikana mukaan jopa 9 000:lla ja kuntien on palkattava heidän tilalleen korkeakoulutettua henkilökuntaa. Tällöin aiempi koulutusvalinta voi muodostua uralla etenemisen esteeksi päiväkodeissa: esimerkiksi vuoden 2023 jälkeen valmistuvat varhaiskasvatuksen sosionomit eivät voi pätevöityä varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään edes täydennyskoulutuksen kautta, vaan joutuvat suorittamaan varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkinnon.

Myös päiväkodin johtajan kelpoisuusvaatimukset tiukkenevat selvästi nykyisestä. Perussuomalaiset pitävät kelpoisuusvaatimusten nostoa epätarkoituksenmukaisena.

– Osaavasta ja pätevästä päiväkotien henkilökunnasta on jo nyt varsinkin monella kasvupaikkakunnalla huutava pula, johtuen osin työn vastuullisuuteen nähden hyvin matalasta palkkatasosta. Henkilökunnan heikosta saatavuudesta ja nopeasta vaihtuvuudesta kärsivät ennen kaikkea päivähoidossa olevat lapset. Sitoutunut henkilökunta on lasten etu.

Suuret ryhmäkoot uhkaavat lasten turvallisuutta

Perussuomalaisten mielestä päiväkotien ryhmäkokoihin tulee kiinnittää jatkossa enemmän huomiota. Erityisesti osa-aikaisten ryhmät ovat heidän mielestään jo nyt aivan liian suuria. Kaikkien ammattiryhmien tekemän työn tärkeys ja osaaminen olisi pitänyt huomioida lakiehdotuksessa paremmin.

– Kolmen aikuisen valvonnassa voi olla jopa 39 lasta. Kyse on ennen kaikkea lasten turvallisuudesta. Erityisesti alle kolmevuotiaiden ryhmissä tulisi mahdollistaa jatkossakin nykyinen hyväksi havaittu ja lastenkin kannalta toimiva henkilöstörakenne, jossa varhaiskasvatuksen kandidaatin tai sosionomin kanssa työskentelee käytännön hoiva- ja hoitotyössä yleensä kaksi lastenhoitajaa, ryhmä muistuttaa.

Tavoitteena tulisi olla kodin kasvatusvastuun tukeminen

Ensisijainen lasten kasvatusvastuu kuuluu perussuomalaisten mielestä vanhemmille, joita yhteiskunnan pitää tukea, jos esimerkiksi kotona jaksaminen on puutteellista. Palveluiden tulisi olla suunnattu perheitä varten, ja päiväkodin toimia perheiden tukena.

– Tärkeintä olisi ollut varmistaa lasten turvallisuus ja hyvinvointi päivähoitopäivän aikana sekä myös sen ulkopuolella. Valitettavasti tämä iso kokonaiskuva jäi liian vähälle huomiolle lakiesityksessä, jossa keskitytään lähinnä henkilöstön koulutusvaatimusten nostamiseen, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä harmittelee. Tämäkin hallituksen esitys noudatteli samaa vanhaa kaavaa kuin muutkin saliin asti tuodut esitykset tällä vaalikaudella: huonosti valmisteltu ja huonosti tehty.

SUOMEN UUTISET