Postin käsittely- ja lajittelutehtävissä yli kymmenen vuotta työskennellyt Ville (nimi muutettu) kertoo, että vuokratyöntekijöiden vaihtuvuus on lähes viikoittaista. Uusia henkilöitä käytetään viikko tai pari ja sitten he ”häviävät”.

Ilmiö on yleistynyt viime aikoina Postin käsittelyn puolella. Jakelutyön puolella vaihtuvat vuokratyöntekijät ovat olleet läsnä jo pitkään.

– Vuokrien (vuokratyöntekijöiden) katoaminen selittyy kahdella eri tavalla. Postikeskuksen työmaalla katoaminen johtuu joko siitä, että kyseinen työntekijä ei enää tule uudelleen töihin omasta tai Postin tahdosta. Työntekijä on myös voinut siirtyä talon sisällä johonkin sellaiseen paikkaan tai työvuoroon, jossa häntä ei enää tapaa.

Lattiatasolla esimiehille on muodostunut vitsiksi sanonta, että ’pitää mennä tilaamaan solilaisia, jotka eivät saavu paikalle’, Ville kertoo.

Ville sanoo, että vuokratyöläisillä korvataan myös vakituisia.

– Tavallista on, että vakityöntekijän jäätyä eläkkeelle hänen paikalleen otetaan vuokratyöläinen. Tavallaan vuokratyöntekijöiden käyttäminen antaa sitä joustoa, minkä perään jokainen työnantaja huutelee. Itse pidän ongelmallisena sitä, että vuokratyöntekijöille on eri työehdot eli Teollisuusliiton jakelun työehtosopimus, hän sanoo.

Puuttuva kielitaito vaikeuttaa työhön oppimista

Villen mukaan turhautumista aiheuttaa sakkaava perehdyttämistyö, joka toimii ajoittain lähinnä paperilla.

– Varsinkin jos on kyse itsenäisestä työstä, missä ei ole mahdollista kysyä vierustoverilta neuvoa. Tällaisia tilanteita on esimerkiksi jakelussa.

Ville perehdyttää vuokratyöntekijöitä nykyään pääosin englanniksi.

– Tyypillinen tapaus on esimerkiksi se, että minulle annetaan afrikkalaistaustainen vuokratyöntekijä, jonka suomen kielen taito on auttava. Aiemmin olin liian hyväuskoinen ja puhuin suomea, koska sain vastauksena esimerkiksi ’kyllä ymmärrän’. Viesti ei kuitenkaan usein mennyt perille. Työkielenä on siis pääosin englanti. Se on kuitenkin ongelmallista, sillä Postin työhön kuuluu oleellisena osana suomen kielen ymmärtäminen. Osoitteissa ja paikakunnissa ei esimerkiksi saisi sekoilla, hän sanoo.

Työntekijöillä on usein huoli oleskeluluvasta

Ville sanoo, että kielitaidon merkitys korostuu etenkin, kun ollaan tekemisissä suomenruotsalaisten alueiden ja ulkomaan postin kanssa.

– Uleåborg saattaa vaikuttaa joltain ruotsalaiselta paikkakunnalta, vaikka se ei sitä olekaan. Jos ja kun Ruotsissa samanniminen paikkakunta onkin, vajavaisen osaamistason myötä lähetyksen postinumeroon ei kiinnitetä samalla tapaa huomiota kuin mitä talon oma henkilökunta tekisi, hän kertoo.

Perehdyttämisestä maksetaan 20 prosentin korotus tuntipalkkaan. Työstä ei periaatteessa voi kieltäytyä. Villen mukaan esimiehet eivät tosin laita sellaisia henkilöitä perehdyttämistyöhön, joilla ei ole siihen valmiuksia.

– Tässä kokee olevansa sosiaalityöntekijäkin välillä. Kahvitauoilla tilanne usein on se, että vuokratyöntekijät haluavat tutustua lähemmin sekä tietää esimerkiksi yhteiskuntamme palveluista. Koen valkoisen miehen taakan painavan harteitani. Onko minun oltava myös kotouttaja? hän kysyy.

Osa vuokratyöntekijöistä ei peittele sitä, että on vuokratyöläisenä säilyttääkseen oleskeluluvan.

– Ei ole tavatonta, että vuokratyöntekijän kansalaisuuden saaminen on jäänyt kielikokeesta kiinni, ja olen käsittänyt, että tällöin työnteko on ainut tapa ylläpitää lupaa pysyä Suomessa. Tämähän ei missään nimessä helpota työtäni vaan lisää vaatimustasoa. On siis opetettava suomea kaiken muun ohella, hän sanoo.

Muutokset eivät ole parantaneet käyttäjäkokemusta

Ville suomii Postin toimintaan ja säästämiseen liittyviä järjestelyjä:

– Säästämistavoite on monitahoinen. Posti ei yleisesti ottaen anna mitään seikkaperäisempää selvitystä siitä, millä tavoin milläkin kerralla mahdollinen säästö syntyy. Julkisesti esitettyjen laskelmien ja syy-seuraussuhteisiin liittyvien väittämien tiedetään aikaisemminkin menneen pieleen puutteellisen kokonaiskuvan ymmärryksen takia. Tästä syystä lopputulos on tyypillisesti ollut jotain katastrofaalisen ja välttävän väliltä.

Ville ei muista kokeneensa yhtään muutosta kymmenen vuoden aikana, joka olisi parantanut käyttäjäkokemusta tai palvelun laatua.

– Plus-merkki oli tosin hyvä yritys. Onnistuakseen se olisi mielestäni vaatinut sen, että ensimmäisen luokan kirjeen kulkunopeus olisi säilynyt ennallaan, ja lisämaksua vastaan siihen olisi sitten saanut jonkinasteisen seurannan. Nythän Plus-merkki on käytännössä lisämaksu siitä, että Posti yrittää toimittaa kirjeen sillä samalla nopeudella, millä se kulki aiemmin tavallisella postimerkillä.

Varhaisjakelussa paljon maahanmuuttajataustaisia

Suomen Uutiset kirjoitti 11.9.2019 Postin SOL-yhtiöiden kautta tapahtuneesta palkka-alesta ja siihen liittyvistä ongelmista. Tuolloin Posti ei halunnut kommentoida asiaa.

Posti on myös linjannut maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden ansiotason kytkemisestä oleskeluluvan saamiseen. Postin työnantajapuolelta HR Services henkilöstöjohtaja Tuuli Niininen kertoi asiasta 24.11.2015 MTV Uutisille antamassaan haastattelussa:

– Varhaisjakelussa on paljon maahanmuuttotaustaisia henkilöitä. Näillä joustoilla pystyisimme mahdollistamaan sen, että henkilö voisi jatkaa perusjakelun puolella. Eli saisimme aikaiseksi kokoaikaisia töitä, jotka olisivat maahanmuuttotaustaiselle henkilölle erittäin tärkeitä, eli olisi tietty ansiotaso. Eri töitä yhdistämällä saadaan sellainen kokonaisuus, että ansiotaso on riittävä oleskeluluvan saamiseen, perustelee Niinimaa.

Suomen Uutiset pyysi kommentteja työntekijöiden perehdyttämistöihin liittyvista asioista Postin viestintäosastolta. Näin kysyimme:

1) 11.9.2019 kysyimme teiltä Postin käyttämistä vuokratyöntekijöistä. Ette halunneet kommentoida. Onko tilanne muuttunut?

2) Miten suuria henkilömääriä SOL välittää ja kuinka kauan yhteistyö on jatkunut?

3) Onko Postin käyttämien vuokratyöntekijöiden osattava lukea ja kirjoittaa suomen kieltä?

4) Miten suomen kielen osaaminen todennetaan Postissa?

5) Kuinka paljon Posti on maksanut (20 prosentin lisää tuntipalkan päälle) perehdyttämiskorvauksia työntekijöilleen? Tuntimäärä viimeiseltä tilastoidulta jaksolta esimerkiksi vuoden ajalta.

Suomen Uutisille antamassaan vastauksessa Postin viestintäosastolta kerrottiin, ettei Posti valitettavasti voi kommentoida asiaa yhden yksittäisen kumppanin osalta, mutta muilta osin antoi kysymyksiin laajemman vastauksen, josta toivottiin olevan apua.

– Vuokratyövoimaa käytetään tuotantotehtävissä, koska volyymien vaihtelu on suurta ja erityisesti lajittelussa työvoiman tarve vaihtelee ja on sesonkiluonteista. Oman henkilöstömme rinnalla työskentelevää täydentävää työvoimaa tarvitaan joustavuuden varmistamiseksi. Täydentävää työvoimaa tarvitaan muun muassa kiiresesongeissa ja lomakausina, Postista kerrottiin.

Ulkoista työvoimaa käytetään jatkossakin

Postin antamassa vastauksessa kerrottiin, että ulkoinen vuokratyövoima tulee jatkossakin olemaan Postilla käytössä yhtenä keinona joustavaan resursointiin, mutta määrää tullaan vähentämään asteittain yhteistyössä henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kirjepostin määrän laskun ja pakettimäärän kasvun vuoksi työvoiman tarve ja toisaalta alueellinen saatavuus on ollut vaikeasti ennustettavaa viime vuosina. Postin asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet aiempaa nopeammin ja laajemmin, joten ennustettavuus on osin ollut haastavaa. Vuonna 2020 alkanut koronapandemia vaikeutti ennustettavuutta entisestään.

– Lisäksi tänä syksynä oman haasteensa on tuonut palvelualoilla yleisesti vallinnut työvoimapula, ja meilläkin on ollut alueellista haastetta erityisesti Helsingin kantakaupungissa ja Espoossa varhaisjakelussa. Espoossa on noin 30 henkilön työntekijävaje, jota olemme ratkoneet myös Postin henkilöstön vapaaehtoisuudella siirtyä määräaikaisesti muualta Suomesta pääkaupunkiseudulle jakelutyöhön.

– Tasapainoilemme jatkuvasti sen kanssa, että työtä toisaalla konsernissa on tarjolla enemmän ja toisaalla vähenee. Tämän vuoksi olemme perustaneet konsernin sisäisen Muutosyksikön, jonka tärkein tehtävä on auttaa henkilöstöämme työllistymisessä ja työn muutoksiin liittyvissä asioissa, kerrottiin Postin vastauksessa.

Muutosyksikkö pyrkii auttamaan työllistymisessä

Postin eri tehtävissä on Postin antaman vastauksen mukaan erilainen tarve suomen kielen tasosta. Posti kertoi perehdyttävänsä henkilöstönsä kaikkiin tehtäviin niin, että asiakkaiden kanssa sovittu palvelutaso toteutuisi.

– Tänä syksynä toimintansa aloittanut uusi Muutosyksikkömme palvelee postilaisia ja transvalilaisia*) Suomessa, ja se auttaa henkilöstöämme työllistymisessä erityisesti tuotannollisissa tehtävissä. Yksi tärkeä tavoitteemme on löytää kokoaikaisia työllistymismahdollisuuksia. Muutosyksikön tehtävänä on auttaa heitä, jotka haluavat tehdä enemmän tai toisenlaisia tehtäviä ja samalla pysyä Posti-konsernissa.

*) Transval Group on Postin 100-prosenttisesti omistama yhtiö. Yhtiön nettisivujen mukaan se on Suomen markkinajohtaja ulkoistuslogistiikassa.

Heli-Maria Wiik