Suomen tulee tukea päästövähennysten tekemistä ennen muuta siellä, missä se on helppoa ja edullista – ei siis Suomessa, jossa jokainen nitistetty tonni maksaa yhä enemmän. Näin kommentoi puheenjohtaja Riikka Purra lauantaina puoluevaltuuston linjapuheessa.

Purra pitää Venäjän fossiilienergiasta luopumista sinänsä kannatettavana tavoitteena. Mutta tällä hän ei kuitenkaan tarkoita hallituksen tavoittelemaa maailman kunnianhimoisinta ilmastopolitiikkaa. Kyse on turvallisuuspolitiikasta.

– Suomen on välttämätöntä ottaa oma huoltovarmuutemme, omavaraisuutemme ja riittävän kohtuuhintaisen energian saanti ykkösprioriteetiksi muuttuneessa ympäristössä. Hinnat joka tapauksessa nousevat – niitä ei pidä enää omin toimin nostaa.

Hiilineutraalisuus ja muut tavoiteaikataulut on siirrettävä ainakin väliaikaisesti ohjeellisiksi alaviitteiksi.

– Hiilineutraalisuus ja muut tavoiteaikataulut on siirrettävä ainakin väliaikaisesti ohjeellisiksi alaviitteiksi. Uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja investoimista järkevään teknologiaan kuten polttokennoihin ja vetytalouteen, vahvistetaan koko ajan.

Purran mukaan Suomen tulee tukea päästövähennysten tekemistä ennen muuta siellä, missä se on helppoa ja edullista – ei siis Suomessa, jossa jokainen nitistetty tonni maksaa yhä enemmän. Tämä tarjoaa suomalaiselle osaamiselle ja innovaatioille vientimahdollisuuksia. Hallituksen jatkuvasti kehittämät uudet velvoitteet ja vaatimukset yhä kunnianhimoisemmille ilmastotoimille tulee hylätä.

Purra ylläpitäisi turvetuotantoa, kivihiilivoimalat sekä kotimaisen hakkeen:

– Suomessa merkittävin sähkön- ja lämmöntuotantoon soveltuva omavarainen ja varma raaka-aine on turve, joka vastaa kahta kolmasosaa Suomen energiavarannosta. Turvetuotantoa on pakko ylläpitää, jotta huoltovarmuus Suomessa on mahdollista varmistaa. Samaan tapaan maassa olevia vielä toimintakykyisiä kivihiilivoimaloita ei saa sulkea, vaan ne on säilytettävä huoltovarmuuden kannalta oleellisina varavoimalaitoksina.

– Myös kotimaisen hakkeen saanti on turvattava ja ymmärrettävä täysin irti todellisuudesta olevien kansallisten ja EU:n metsänsuojeluvaatimusten vaikutukset koko maallemme. EU-politiikan viimeaikaisia ilmastoinnovaatioita ovat myös kompostitarkastajat ja energiatehokkuusdirektiivi, joka on tehokkaasti ja hyvin rakentavalle Suomelle täysin kohtuuton.

Purra nostaa erittäin tärkeänä huoltovarmuusasiana esiin myös kotimaisen maatalouden.

– Ruoantuotannossamme on kriisi, pahimmalla mahdollisella hetkellä. Jos meritiet menevät tukkoon, ei välttämättä kulu kuin muutama kuukausi ja kauppojen hyllyt ammottavat tyhjyyttään. Nämä seikat ovat oleellisempia ottaa huomioon kuin kansainvälisten lisäpisteiden kerääminen.

Linjapuheen videotallenne:

Riikka Purra ava puoluevaltuuston kokouksen 30.4.2022.