Perussuomalaiset Nuoret ottivat selkävoiton entisestä opetus- ja kulttuuriministeri Paavo Arhinmäestä (vas.), joka oli syrjinyt yhdistystä tämän mielipiteisiin vedoten. Arhinmäen ministeriö oli myöntänyt Perussuomalaisille Nuorille selvästi pienempää tukea kuin muille poliittisille nuorisojärjestöille. Ministeriö perusteli niukkaa tukea yhdistyksen monikultturisuusnäkemyksillä.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) ratkaisi poliittisten nuorisojärjestöjen tukiasiaa koskevan valituksen Perussuomalaisten nuorten hyväksi. KHO kumosi Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tekemän päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi.

Perussuomalaiset hakivat 55 000 euron avustusta mutta saivat 20 000 euroa. Määrä on noin kahdeskymmenesosa siitä, mitä keskusta-, demari- tai kokoomusnuoret saavat. Arhinmäki oli lisäksi allekirjoituksellaan myöntänyt itseään lähellä oleville tahoille tukea runsaskätisesti – vasemmistonuorille 318 000 euroa, Suomen Demokratian Pioneerien Liitolle 340 000 euroa ja Vasemmisto-opiskelijoille 3 000 euroa.

Puuttuvat perustelut

Perussuomalaiset Nuoret moitti ensinnäkin ministeriötä siitä, ettei kiistanalaista avustuspäätöstä oltu perusteltu hallintolain edellyttämällä tavalla. KHO yhtyi tähän näkemykseen.

Ministeriö oli selittänyt päätöksen perustelujen puutteellisuutta sillä, että se oli siirtynyt käyttämään valtionavustuspäätöksissä sähköistä Salama-asiakirjajärjestelmää. Järjestelmä ei ministeriön mukaan mahdollistanut päätösten perustelujen laajaa esittämistä. KHO ei tätä perustelua hyväksynyt vaan totesi:

”Ministeriö ei voi sähköisen asiakirjajärjestelmän teknisten ominaisuuksien vuoksi poiketa sitä koskevasta hallintolain 45 §:ssä säädetystä velvollisuudesta perustella päätöksensä.”

Kiistakapulana monikulttuurisuus

Ministeriön nihkeä asenne kiteytyi perussuomalaisten nuorten monikulttuurisuuskantaan. Ministeriö oli erikseen kysyttäessä ilmoittanut ottaneensa päätöksessään huomioon Perussuomalaiset Nuoret ry:n lausunnon Lapsi- ja nuorisopoliittisesta kehittämisohjelmasta 2012–2015 sekä Perussuomalaiset Nuoret ry:n ”Kunnallisvaalit 2012” www-sivusta. Kyseessä ei siis ollut nuorisojärjestön tukihakemukseensa liittämä dokumentaatio vaan ministeriön itse netistä haalima materiaali. Ministeriön mukaan:

”Tällaiset lausunnot on hallintolain 6 §:n mukaisesti otettava huomioon yleisavustuksesta päätettäessä”

Nuorisojärjestö ei näitä perusteluja niellyt. Se vastasi ministeriölle näin:

”Ministeriö viittaa kirjoituksiin, joissa valittaja ottaa kantaa lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan. Näistä kirjelmistä ilmenee valittajan selvä kanta monikulttuurisuuteen. Maahanmuuttajia ei tule syrjiä millään tavoin, ei myöskään positiivisesti. Valittaja korostaa kirjelmissä yhdenvertaisuuden toteutumista sen sijaan, että maahanmuuttajaryhmiä asetettaisiin millään tavoin erityisasemaan muihin lapsi- tai nuorisoryhmiin verrattuna. Tämä valittajan johtotähdekseen nostama periaate on Suomen oikeusjärjestyksen ytimeen kuuluva periaate, joka on kirjattu perustuslain 6 §:ään. Ministeriöllä ei ole oikeutta puuttua valittajan lailliseen poliittiseen toimintaan tai pyrkiä sitä haittaamaan.”

Korkein hallinto-oikeus asettui Perussuomalaisten Nuorten kannalle. Ministeriön perustelut eivät olleet kestäviä. KHO:n mukaan:

”Valituksessa on katsottu ministeriön ottaneen valtionapua vähentävänä tekijänä huomioon Perussuomalaiset Nuoret ry:n kannanottoja eri yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Yhdistys on perustellut valitustaan muun ohella sillä, että ministeriön kyseisiin kannanottoihin perustuva nuorisolain tulkinta on kyseenalainen erityisesti sananvapauden kannalta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen aihepiiriin liittyvään käytäntöön yleisesti viitaten yhdistys on korostanut, että poliittisessa toiminnassa myös voimakkaat ilmaukset ja näkemykset ovat sallittuja eikä niitä ministeriön päätöksillä ole mahdollista rajoittaa.”

Näistä lähtökohdista KHO päätyi toteamaan, että opetus- ja kulttuuriministeriö on ylittänyt asiassa harkintavaltansa, ja että ministeriön päätös on kumottava lainvastaisena. Tuomiolauselma päättyy seuraaviin sanoihin:

”Kun otetaan huomioon avustuksen myöntämisen laissa säädetyt perusteet sekä erityisesti sananvapaus ennen muuta poliittisena perusoikeutena (HE 309/1993 vp, s. 56/II, PeVL 19/1998 vp), joka antaa suojaa poliittiseen toimintaan liittyvälle viestinnälle (PeVL 1/1993 vp), on opetus- ja kulttuuriministeriö ylittänyt tässä asiassa harkintavaltansa, kun se on osin perustanut valituksenalaisen päätöksensä poliittisen nuorisojärjestön aikaisemmin esittämiin nyt tarkoitettuihin yksittäisiin kannanottoihin ja niiden sisältöön.

Edellä lausutuilla perusteilla yhdistyksen avustushakemusta ei ole voitu hylätä valituksenalaiselta osin sillä ministeriön päätöksestä ilmenevällä perusteella, joka koskee ministeriön asiaa ratkaistessaan tarkastelemia yhdistyksen kannanottoja ja lausuntoja muun ohella lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan tai kunnallispolitiikkaan liittyen.

Tämän vuoksi ja kun otetaan huomioon korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, opetus- ja kulttuuriministeriön päätös on lainvastaisena kumottava ja asia palautettava ministeriölle uudelleen käsiteltäväksi.”

Sananvapaus voitti

Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Simon Elo on tyytyväinen KHO:n ratkaisuun.

– Asia voidaan nähdä siten, että korkein hallinto-oikeus haluaa puolustaa sanan- ja mielipiteenvapautta. Päätös on siten meille selkeä poliittinen voitto, Elo toteaa.

TEKSTI: MATIAS TURKKILA

Perussuomalaiset Nuoret puolittaisi tuet

Perussuomalaiset Nuoret esittää poliittisten nuorisojärjestöjen saaman valtiontuen puolittamista ja sen jakamista oikeudenmukaisesti parlamentaarisella mallilla eli kansanedustajien määrän mukaan. Nykyisen tukijärjestelmän tärkein tehtävä on Perussuomalaisten Nuorten mukaan ollut sementoida vanhat rakenteet ja estää mahdollisimman tehokkaasti kilpailevien voimien nousu.