Eduskunta pääsee vihdoin tekemään kauan odotettuja uudistuksia maahanmuuton säädöksiin. Eduskunta keskustelee lähetekeskustelussa kahdesta lakikokonaisuudesta, joiden avulla kiristetään lukuisia maahanmuuttoa ja pakolaisten käsittelyä koskevia lainsäädännön kohtia.

Näitä ovat ulkomaalaislaki, ulkomaalaisrekisteristä annettu laki, hallinto-oikeuslaki, korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettu laki, oikeusapulaki ja säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annettu laki.

Valitusaikoja lyhennetään

Hallitus esittää, että tuomioistuimet tekevät päätökset kansainvälisestä suojelusta kiireellisenä. Kansainvälistä suojelua koskevia valitusaikoja esitetään lyhennettäväksi hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Valitus Helsingin hallinto-oikeuteen olisi näissä asioissa tehtävä 21 päivän ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Samalla rajoitetaan oikeutta valittaa hallinto-oikeuden päätöksistä KHO:een. KHO voisi jatkossa evätä valitusluvan muilta kuin esimerkiksi ennakkotapausarvoltaan alennaisten päätösten osalta.

Humanitaarinen suojelu pois laista

Hallitus esittää myös humanitaarisen suojelun poistamista laista perusteena myöntää turvapaikanhakijalle oleskelulupa, vaikka edellytykset turvapaikan saamiselle eivät täyty.

Humanitaarinen suojelu on perustunut Suomen kansalliseen lainsäädäntöön, eivätkä EU-määräykset ja kansainväliset sopimukset tätä lakia Suomelta edellytä. Muutoksella pyritään saattamaan Suomen lainsäädäntö samalle tasolle muun EU:n kanssa.

Perussuomalaisten kansanedustaja Pirkko Mattilan johtama hallintovaliokunta näkee tarpeellisena humanitaarisen oleskeluluvan kategorian poistamisen ulkomaalaislaista.

– Tämä seikka ei muuta sitä tosiasiaa, että Suomen lainsäädäntö täyttää Euroopan unionin ja kansainvälisten velvoitteiden vaatimukset myös vastaisuudessa, lausunnossa kerrotaan.

Suomi ei saa olla suotuisampi

Vuonna 2015 Suomeen on tullut yli 30 000 kansainvälisen suojelun hakijaa, kun edellisenä vuonna vastaava luku on ollut 3 651 hakijaa.

Valiokunta pitää perusteltuna, että vaikka viime vuonna oleskeluluvan humanitaarisella perusteella sai vain 119 henkilöä, ei Suomen lainsäädännön tule näyttäytyä tässä tilanteessa muita unionin jäsenmaita ja EU:n lainsäädännön määrittelemää kansainvälisen suojelun tasoa suotuisampana.

Veli-Pekka Leskelä