Hallitus haluaa, että äitiyslaki ja isyyslaki yhdistetään uudeksi vanhemmuuslaiksi. Jatkossa isyyttä ja äitiyttä ei siten säänneltäisi nykyiseen tapaan erikseen, vaan uudessa laissa säädettäisiin yleisesti ”vanhemmuudesta”.

Perussuomalaiset kansanedustajat, lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri sekä jäsen Mari Rantanen kritisoivat uutta lakia kovin sanoin.

– Kyseessä on hallituksen ideologinen hanke, jolla äitiyttä ja isyyttä koskevat säännökset pyritään saattamaan sukupuolineutraaliin muotoon korvaamalla sukupuolta koskevat viittaukset muilla termeillä. Kun viittaamista mies- tai naissukupuoleen pyritään keinotekoisesti välttämään viimeiseen asti, on lopputuloksena pitkiä säännöksiä sisältävä monimutkainen laki, jonka sisällöstä on vaikea saada selkoa, selittävät Meri ja Rantanen.

Äiti voikin olla mies

Uuden lain mukaan äitiyden toteaminen ei jatkossa edellytä sitä, että lapsen synnyttänyt henkilö on sukupuoleltaan nainen, eikä isyyden vahvistaminen edellytä, että isä on sukupuoleltaan mies.

– Hallitus pyrkii häivyttämään sukupuolten välisiä biologisia eroja, ja uudella lailla mitä ilmeisimmin pohjustetaankin hallituksen suunnittelemaa translain muutosta, jonka myötä väestötietojärjestelmään merkityn sukupuolen voisi jatkossa vaihtaa pelkästään ilmoittamalla, että kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja ilman vaatimusta minkäänlaisista lääketieteellisistä hoidoista, kauhistelevat edustajat.

Isyyden kumoaminen joustavaksi

Uuteen vanhemmuuslakiin on toisaalta ehdotettu sisällytettäväksi myös eräitä myönteisiä uudistuksia. Esimerkiksi määräaika, jonka kuluessa kanne isyyden kumoamiseksi olisi nostettava, olisi jatkossa nykyistä joustavampi.

– Kannatamme tällaisen lakimuutoksen tekemistä. Muutos tulisi tehdä kuitenkin jo olemassa olevaan isyyslakiin, eikä säätää uutta ideologisesti värittynyttä vanhemmuuslakia. Katsomme, että jatkossa olisi lisäksi selvitettävä edellytykset isyyden kumoamista koskevan kanneajan laajentamiselle vielä edelleen siten, että kanteen nostaminen olisi aina mahdollista, jos virheellisesti vahvistettu isyys muutoin johtaisi kohtuuttomiin tilanteisiin, kertovat edustajat.

SUOMEN UUTISET