Perussuomalaiset sivistysvaliokunnan jäsenet Sanna Antikainen, Kaisa Juuso ja Ari Koponen jättivät tänään eriävän mielipiteen hallituksen esitykseen, jolla yhdenvertaisuussuunnittelu laajennettaisiin koskemaan varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja tuottajia.

Suurimpana ongelmana perussuomalaiset näkevät lakiin sisältyvän uuden häirintäilmiantokanavan, jonka mukaan häirinnän voidaan jatkossa tulkita kohdistuvan myös ihmisryhmään ilman varsinaista asianomistajaa. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että yhdenvertaisuusvaltuutettu ja ”yhdenvertaisuutta edistävä yhteisö” voisivat viedä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan kanteluna sellaisen puhtaasti heidän arvioonsa perustuvan syrjintäasian, jossa ei ole asianomistajaa. Tämä voi johtaa perussuomalaisten mukaan mielivaltaan.

– Tällainen hämärtää oikeusvaltion laillisuusperiaatetta, jonka mukaan kansalaisten on voitava selvästi ennakoida, mikä on kiellettyä, Sanna Antikainen huomauttaa.

– Hallituksen esitys lisäisi mahdollisuutta hyvin tulkinnanvaraisiin syrjintätapauksiin, joissa pahimmillaan voi olla kyse mielivallasta ja poliittisista tai henkilökohtaisista erimielisyyksistä.

Myös Kuntaliitto on huomauttanut lausuntopalautteessaan, että asian vieminen lautakuntaan ilman yksilöityä asianomistajaa voi aiheuttaa kunnan näkökulmasta vaikeaselkoisia tilanteita.

Käytännössä hyödytön tai haitallinen esitys

Perussuomalaiset arvioivat, että yhdenvertaisuussuunnittelun ja yhdenvertaisuuden edistämisen osalta on kyseenalaista, muuttaako tai parantaako hallituksen esitys nykytilaa mitenkään. Kaisa Juuso huomauttaa, että jo nyt varhaiskasvatuslaki vaatii yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistämistä.

– Kuntaliitto on huomauttanut palautteessaan, kuinka laajasti suunnitelmallista tasa-arvotyötä toteutetaan jo nyt alle kouluikäisten lasten kasvatus- ja opetustyössä. Varhaiskasvatuksessa jokaiselle lapselle on laadittava esimerkiksi henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, Juuso toteaa.

– Voidaankin arvioida, ettei esityksen mukainen yhdenvertaisuussuunnittelu käytännössä muuta saati paranna tasa-arvoa varhaiskasvatuksen yksiköissä vaan sen käytännön seuraamukset ulottuvat lähinnä hallinnollisen työmäärän lisääntymiseen, Juuso arvioi.

Varhaiskasvatukseen ei kaivata lisäpaineita

Hallituksen esityksen toteutuessa varhaiskasvatuksen velvoitteet laajenevat, vaikka samaan aikaan varhaiskasvatuksessa kärsitään laajasta resurssipulasta. Esityksessä arvioidaan lain vaatimien suunnitelmien laadinnan vievän ensimmäisellä kerralla kaksi tuntia.

– Arvio on asiantuntijoidenkin mukaan täysin alakanttiin, Ari Koponen huomauttaa.

– Kaikki ylimääräinen hallinnollinen työ, jota hallitus nyt tällä esityksellään lisää, vie aikaa ja resursseja varhaiskasvatuksen ydintoiminnasta eli lasten kasvatuksesta ja huolenpidosta.

– Esitys on lasten varhaiskasvatuksen kannalta turha tai pahimmillaan jopa haitallinen sen hallinnollisen taakan lisääntymisen vuoksi, joka aiheuttaa resurssipulasta kärsivälle varhaiskasvatuksen henkilöstölle kohtuutonta kuormitusta, Koponen päättää.

Suomen Uutiset