Liikenne- ja viestintävaliokunta on yksimielisessä mietinnössään hyväksynyt valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman periaatteet, tavoitteet ja todennut eri liikennemuotojen tarpeet. Valtiovarainvaliokunnan lausunnon pohjalta se on ottanut kantaa rahoitukseen. Lisäksi mietintö sisältää suunnitelman sisältöön liittyviä muita näkökohtia.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä korostaa suunnitelman perusperiaatteita, jotka ovat pitkäjänteinen sitoutuminen suunnitelmaan ja sen toteuttamiseksi tarvittavaan rahoitukseen.

– Pitkäjänteisyys ja sitoutuminen toteutuvat 12-vuotisen suunnitelman parlamentaarisella ja vaalikausittaisella laatimisella. Valiokunnan ehdottama tärkeä lausuma velvoittaa hallitusta ottamaan tarvittavat määrärahat julkisen talouden suunnitelmiin ja talousarvioihin.

– Korostamme erityisesti saavutettavuutta ja tehokkuutta. Ne ovat Suomen viennille ja ulkomaisille yhteyksille tärkeitä. Kotimaan eri osien saavutettavuuden parantaminen on edellytys koko laajan maan elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumiskelpoisuuden turvaamiselle. Kaikkien fyysisten liikennemuotojen ja tietoliikenneyhteyksien merkitys korostuu, sanoi eduskunnassa perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron pitänyt Toimi Kankaanniemi.

Rahoitus poukkoilevaa ja riittämätöntä

Liikenteen rahoitus on ollut vuosikymmeniä suunnittelematonta. Tämä on johtanut tehottomuuteen, mikä on hidastanut talouskasvua ja alueiden kehitystä. Jos suunnitelmallisuus onnistuu, tehty parlamentaarinen työ ja valiokuntakäsittely eivät ole olleet turhia.

Yhteisrahoitusmalli on saanut runsaasti kritiikkiä. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että valiokunta esittää asiasta selkeää lausumaa, jolla varmistetaan, että valtio ei siirrä rahoitusvastuuta kunnille nykyistä enempää.

– Maantieverkon perusväylänpidon rahoitustaso on vaihdellut vuosittain kohtuuttomasti. Valitettavasti Sanna Marinin hallituksen suunnitelmassa on vuosien 2023 ja 2024 kohdalla kuoppa. Suunnitelma menettää pohjaansa, jos perusväylänpito edelleen heikkenee. Näin ei saa tapahtua.

Yksityisautoilun edellytyksiä ei saa heikentää

Hallitus painottaa joukkoliikennettä sekä kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuurin kehittämistä.

– Edellytämme, että tämä ei heikennä yksityisauton käytön edellytyksiä eikä kasvata liikkumisen kustannuksia.

– Yhdymme valtiovarainvaliokunnan lausuntoon siitä, että Suomessa tarvitaan ratojen ohella kattava, hyväkuntoinen ja jatkuvasti kehittyvä maantieverkko. Suunnitelmassa tieverkon rahoitus on jäämässä vaatimattomaksi tarpeisiin ja korjausvelkaan nähden. Seuraavaa valtakunnallista suunnitelmaa laadittaessa rahoitukseen ja sen jakautumiseen on paneuduttava huolellisesti. Silloin on arvioitava myös suuria ratahankkeita, Kankaanniemi huomautti.

Suomi on EU:n nettomaksaja ja maksuosuus on yhä kasvussa.

– Siksikin on tärkeää, että liikennehankkeet, myös maantiehankkeet, suunnitellaan niin, että varmistamme rahoituksen Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälineestä. Suunnitelmien ja järjestelmän puutteet eivät saa olla esteenä. Tähän valiokunta kiinnittää aiheellisesti vakavaa huomiota.

Liikenneverkko on valtava kokonaisuus

Valtion liikenneverkko on kokonaisuus, jonka kaikkien osien toimivuus ja turvallisuus on välttämätöntä yksityisteistä valtateihin, meri- ja vesiliikenteestä lentoliikenteeseen, ratoihin ja tietoliikenteeseen.

– Sähköisen lentoliikenteen hyödyntämistä tulee seurata ja edistää. Se voi ratkaista kotimaan lentojen puutteita. Tästä valiokunta ehdottaa tärkeää lausumaa.

– Valiokunta kiinnittää huomiota suunnitelman vähäiseen teknologian mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Digitalisaation osana esimerkiksi tekoäly, lohkoketjut ja 5G on syytä ottaa perusteellisen tarkastelun ja rahoituksen kohteiksi. Näiden hyödyntämisessä Suomen tulee tavoitella maailman kärkeä, Kankaanniemi sanoi.

Hyvä saavutettavuus vähentää myös eriarvoisuutta

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä yhtyy huoleen ikääntyvän väestön ja muiden erityisryhmien liikkumistarpeiden huomioon ottamisesta. Iän ja asuinpaikan luomaa eriarvoistumista tulee vähentää. Etätyön lisääntyessä tietoliikenneyhteydet tulee turvata.

– Suunnitelman toteuttamisohjelma jää Väyläviraston tehtäväksi. Sitä laadittaessa on kuultava mm. elinkeinoelämää ja alueita. Tärkeää on turvata eduskunnan riittävät vaikutusmahdollisuudet liikennepolitiikan toteutuksessa, Kankaanniemi painotti.

– Lopuksi lainaan edustaja Sheikki Laaksoa, joka lähetekeskustelussa kiteytti, että “liikennejärjestelmän on palveltava niin Pihtiputaan mummoa, Kouvolan lakritsin tekijää kuin Kemin tulevaa valtavaa biotuotetehdasta”. Tosi on!

SUOMEN UUTISET