Suuri valiokunta antoi tänään lausuntonsa komission tiedonannosta, joka koskee EU-talouspolitiikan koordinaatiokehikon toimintaa ja sen uudistamista. Perussuomalaiset jätti asiassa eriävän mielipiteen, jossa esiteltiin perussuomalaisten vaihtoehdot talouspolitiikan uudistamiseksi. Perussuomalaiset pitää lausunnon suurimpina heikkouksina sen oletuksia, joiden mukaan eurojäsenyys on ikuinen eikä jäsenmaan velkoja tarvitse leikata.

Komission tiedonannossa vaikeasti tulkittavia ja ristiriitaisia eurokriisin aikana rakennettuja sääntöjä pyritään yksinkertaistamaan. Mitä korkeampi velkaantuneisuus, sen nopeampia ja suurempia toimenpiteitä jäsenmaalta edellytetään velkasuhteen madaltamiseksi. Aiempi 60 prosentin velkasuhderaja on muutettu esityksessä tavoitetasoksi, jota kohti maita velvoitetaan siirtymään budjettivajeita supistamalla tai talouskasvua lisäämällä.

– EU lähtee siis oletuksesta, että ylivelkaisimmatkin maat olisivat palautettavissa velkakestävälle tasolle. Tämä ei kuitenkaan mitä todennäköisimmin tule onnistumaan. Ehdotuksen perustavanlaatuinen heikkous on sen oletuksissa, joiden mukaan eurojäsenyys on ikuinen ja jäsenmaan velkoja ei tarvitse leikata, huomauttavat suuren valiokunnan perussuomalaiset jäsenet Jani Mäkelä, Lulu Ranne, Olli Immonen, Mika Niikko ja Kike Elomaa.

Uhat ovat käymässä toteen

Euroalueella on joukko korkeavelkaisia maita, joiden velkakestävyys on perussuomalaisten mukaan surkea. Monet näistä maista ovat pysyneet pinnalla lähinnä sen takia, että voimassa olevista säännöistä ei ole piitattu.

– Tästä on seurannut muiden maiden menojen rahoittamista tai muiden maiden velkojen takaamista erilaisilla tukijärjestelyillä ja EU:n yhteisellä velanotolla. Perussuomalaisten esittämät huolet euroalueen yhteisvastuiden syvenemisestä toteutuivat eurokriisin yhteydessä, ja nyt myös huolet itse EU:n muuttumisesta kohti tulonsiirto- ja velkaunionia ovat käymässä toteen, painottaa Lulu Ranne.

Perussuomalaiset muistuttaa, että lähtökohtaisesti puolue vastustaa unionin sekaantumista kansalliseen budjettipolitiikkaan. Perussuomalaiset kuitenkin katsoo, että niin kauan kuin jäsenmaiden epäsuhtaisuutta yritetään jatkuvasti tasata tulonsiirroilla ja yhteisellä velalla, nettomaksajilla ja nettotakaajilla on perusteltu oikeus vaatia parempaa velka- ja talouskuria huonosti asiansa hoitaneilta mailta.

Vastuuta siirrettävä jäsenmaille itselleen

Mikäli halutaan samanaikaisesti säilyttää talouspoliittinen itsenäisyys ja välttää yhteisvastuita ja tulonsiirtoja, on perussuomalaisten mielestä vastuuta talouspolitiikasta siirrettävä enemmän jäsenmaille itselleen.

– Tätä vastuuta ei voi kuitenkaan olla olemassa ilman markkinakurin paluuta. Markkinakuri on ainoa markkinaehtoinen mekanismi, joka suosii asiansa hyvin hoitavia maita, rankaisee asiansa huonosti hoitaneita maita ja vähentää riskiä, että koordinaatiossa jäsenmaiden kohtelu olisi epäreilua, kertoo valiokunnan varapuheenjohtaja Jani Mäkelä.

Esimerkkejä mahdollisesta epäreilusta kohtelusta ovat Mäkelän mukaan poliittisesti vaikutusvaltaisten maiden suunnitelmien laadinnassa ja valvonnassa tapahtuva lepsuilu.

– Joidenkin jäsenmaiden kohdalla euroero, eli maan ulkoisen valuuttakurssin muuttaminen kilpailukykyä ylläpitäväksi kelluvaksi kansalliseksi valuutaksi, voi olla kuitenkin ainoa rakenteellinen uudistus, joka pystyy varmistamaan taloudellisen kasvun, lisää Mäkelä.

Suomen Uutiset