Tuore tanskalaistutkimus osoittaa, että monikulttuurisuus ei olekaan voimavara. Tutkimuksen mukaan etninen monimuotoisuus vaikuttaa yhteiskuntaan negatiivisesti, koska se vähentää ihmisten luottamusta toisiinsa.

Kööpenhaminan ja Aarhusin yliopistojen tutkijoiden vertaisarvioitu tutkimus käsittelee etnisen monimuotoisuuden vaikutusta sosiaaliseen luottamukseen. Tutkijat lähtivät hakemaan vastausta siihen, millainen vaikutus jatkuvalla maahanmuutolla ja siitä seuraavalla etnisen monimuotoisuuden kasvulla on yhteiskunnan eheyteen. Tutkimuksen tulos oli, että vaikutus on negatiivinen.

Tutkijoiden mukaan kaikki heidän analysoimansa 87 aiempaa tutkimusta aiheeseen liittyen osoittivat, että etnisen monimuotoisuuden ja sosiaalisen luottamuksen välillä vallitsee tilastollisesti merkittävä negatiivinen suhde. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että mitä kirjavampi yhteisö on etnisesti, sitä harvempi luottaa omaan naapuriinsa. Tutkimuksen tulos oli sama, vaikka sosioekonomiset tekijät (kuten koulutus ja tulotaso) vakioitiin.

Etnisesti kirjavassa yhteisössä ei luoteta naapuriin

Tutkijat jakoivat sosiaaliseen luottamuksen yleiseen sosiaaliseen luottamukseen, vieraita etnisiä ryhmiä kohtaan tunnettuun luottamukseen, oman etnisen ryhmän sisäiseen luottamukseen ja naapureiden välillä vallitsevaan luottamukseen. Yleisesti ihmiset ovat taipuvaisia luottamaan sellaisiin ihmisiin, jotka ovat samanlaisia kuin he itse. Jos asuinympäristö koostuu etnisesti erilaisista ihmisistä, tämä alentaa naapurien välistä luottamusta, mutta saattaa heikentää myös yleistä sosiaalista luottamusta.

Luottamuksen heikentymistä aiheuttavat esimerkiksi kommunikaatio-ongelmat, yhteisten tavoitteiden puute ja yhteisen sosiaalisen rakenteen puuttuminen. Jopa oman etnisen ryhmän jäseniin luotetaan vähemmän, jos asuinympäristö on etnisesti kirjava. Pelkkä etninen monimuotoisuus itsessään riittää vähentämään ihmisten välistä luottamusta, vaikka yksilöiden välinen kanssakäyminen ja kokemukset olisivat positiivisiakin.

Ilmiö havaittu jo kauan sitten

Kuuluisa yhteiskuntatieteilijä Robert D. Putnam havaitsi tutkimuksissaan jo vuonna 1995, että etninen monimuotoisuus vähentää kaikenlaista luottamusta ihmisten välillä, koska monietnisessä yhteisössä ihmiset kuplaantuvat omiensa pariin.

Putnam piti tätä tutkimustulosta kuitenkin niin ”poliittisesti epäkorrektina” ja kannattamansa monikulttuurisuusideologian vastaisena, että viivytteli tutkimusaineistonsa julkaisemista useiden vuosien ajan. Hän halusi ensin kehitellä keinoja, joilla monikulttuurisuuden aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia voitaisiin vähentää. Putnamin ehdottamat keinot – kuten ”uudenlaisen me-hengen luominen” – jäivät kuitenkin varsin epämääräisiksi.

SUOMEN UUTISET