Maahanmuuttovirasto Migri on lausunnossaan löytänyt useita vakavia puutteita hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden perheenyhdistämisten helpottamista. Migrin mukaan laki saattaisi johtaa maahantulosäännösten kiertämiseen ns. ankkurilapsien käytön kautta eikä kaikin osin vastaisi lapsen etua. Sisäministeri Ohisalo sen sijaan ei halua edes puhua ankkurilapsista, ainoastaan ihmisoikeuksista.

Hallitus valmistelee ulkomaalaislain muutosta, jonka on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2022. Kyseessä on hanke perheenyhdistämisen edistämiseksi ja helpottamiseksi. Hankkeen päätavoitteena on kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saavan henkilön perheenjäsenen oleskeluluvan edellytyksenä oleva toimeentuloedellytyksen poistaminen kokonaan, mikäli perhe on muodostettu jo ennen perheenkokoajan Suomeen saapumista.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjauksen taustalla on muun muassa se, että Euroopan neuvoston rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) on raportissaan suositellut, että pakolaisten ja toissijaista suojaa saavien perheenyhdistämistä koskevaa ansiotasovaatimusta tarkastellaan uudelleen. Hallituksen esityksen mukaan ”perheenyhdistämisellä on sosiaalisia ja terveysvaikutuksia Suomessa oleviin perheenkokoajiin sekä ulkomailla oleviin perheenjäseniin”.

”Perhe on voimavara”

Hallituksen esityksessä käytetään vihreiden klassista perustelua maahanmuuttosäännösten lieventämiselle: ”Perheenyhdistäminen muodostaa myös merkittävän laillisen maahantulon väylän, joita on hyvin tärkeä edistää myös siksi, että se vähentää laittomien maahantulokeinojen tarvetta.”

Hallituksen esityksen mukaan perheestään erossa asuvilla pakolaisilla on yleisemmin psyykkisiä häiriöitä ja oireilua kuin perheensä kanssa asuvilla pakolaisilla. Myös rahan lähettäminen kotimaahan jääneille läheisille on yleistä, mikä voi johtaa maahanmuuttajan omien tarpeiden laiminlyöntiin ja vaikeuttaa sopeutumista Suomeen.

Perhe Suomeen suoraan Kelan elätettäväksi

Tähänkään asti toimeentuloedellytystä ei ole vaadittu, jos turvapaikan saaneen tai kiintiöpakolaisen perheenjäsenen oleskelulupahakemus on jätetty kolmen kuukauden määräajassa ja perhe on muodostettu jo ennen perheenkokoajan Suomeen tuloa.

Toimeentuloedellytyksen poistaminen kokonaan tarkoittaisi käytännössä sitä, että jos henkilölle myönnetään turvapaikka, hän saisi tuoda ”vanhan” perheensä Suomeen suoraan Kelan elätettäviksi. Perheenkokoajalta tai perheenjäseniltä ei siis edellytettäisi mitään valmiuksia elättää itsensä Suomessa omalla työllään.

Hallituksen esityksessäkin myönnetään, että ”on mahdollista, että ehdotettujen muutosten seurauksena kannustin työllistyä saattaa joissain tapauksissa heikentyä, kun perheenyhdistäminen ei edellytä turvattua toimeentuloa”.

Risikko: Euroopan liberaalein perheenyhdistämismalli

Monet asiantuntijat ovat kritisoineet hallituksen esittämää ulkomaalaislain muutosta. Esimerkiksi Sipilän hallituksen sisäministerinä toiminut Paula Risikko kirjoitti asiasta Twitterissä.

– Suomeen ollaan tekemässä Euroopan liberaaleinta perheenyhdistämismallia. Toimeentulovaatimus poistuisi kokonaan. Nyt ei taida koko hallitus olla hereillä, Risikko kirjoitti.

Sisäministeriön maahanmuutto-osaston osastopäällikkönä ja Maahanmuuttoviraston ylijohtajana aiemmin toiminut Jorma Vuorio vahvistaa Risikon tulkinnan. Eri maiden perheenyhdistämisvaatimuksia on vertailtu hallituksen esityksessä. Suomen uusi laki tulisi olemaan EU:n löyhin.

– Lisäksi alaikäinen yksin tullut turvapaikanhakija saisi aina vanhempansa Suomeen ellei selvästi vastoin lapsen etua. Eli myös yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavat henkilöt, Vuorio muistuttaa.

Vuorio tivaa Twitterissä erityisesti keskustan Mikko Kärnän näkemystä asiaan. Rajavartiostossakin aiemmin palvellut Kärnä ei näytä kuitenkaan kommentoineen yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavien henkilöiden päästämistä Suomeen perheenyhdistämisen varjolla.

Migriltä tiukkaa kritiikkiä

Maahanmuuttoviraston lausunnossa esitetään hyvin yksityiskohtaista ja yllättävänkin tiukkaa kritiikkiä hallituksen esitysluonnosta kohtaan. Lausunnossa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota maahantulosäännösten kiertämistä koskevaan kokonaisuuteen sekä lapsen edun toteutumisen varmistamiseen laajemmin.

Maahantulosäännösten kiertämisen osalta Migri kritisoi lakiin ehdotettua lisäystä, jota hallitus perustelee lapsen edun toteutumisella:

Jos perheenkokoaja on kansainvälistä suojelua saava alaikäinen, voidaan oleskelulupa perhesiteen perusteella jättää myöntämättä vain, jos perheenyhdistäminen Suomessa olisi lapsen edun vastaista.

Myös turvallisuutta vaarantavat perheenjäsenet olisi pakko päästää Suomeen

Migri kritisoi sitä, että lisäys on laadittu ehdottomaan muotoon ilman lainsoveltajalle jäävää harkintavaltaa. Nyt jää epäselväksi, miten ehdotettua muutosta tulee soveltaa silloin, kun asiassa on viitteitä yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vaarantamisesta tai silloin, jos asianosainen esittää väärennettyjä asiakirjoja. Perheenyhdistämistä hakevalla perheenjäsenellä voi myös olla voimassa oleva maahantulokielto.

Ehdotetun lisäyksen myötä perheenyhdistämisasiassa ei voisi enää tehdä kielteistä päätöstä silloin, jos perheenkokoajana toimivan kansainvälistä suojelua saaneen alaikäisen katsotaan saaneen oman oleskelulupansa antamalla vääriä tietoja henkilöllisyydestään tai perhesuhteistaan.

Ankkurilapsi takaisi rikolliselle pääsyn Suomeen

Nyt ehdotetussa ehdottomassa muotoilussa on Migrin mukaan se riski, että esimerkiksi erittäin vakavista rikoksista syytetyt tai suojelupoliisin arvion mukaan kansallisen turvallisuuden kannalta vaaralliseksi katsotut henkilöt lähettävät lapsensa edeltä maahan ja saavat näin oleskeluluvan itselleen.

Oleskeluluvan saamisen ”automatisointi” tekee myös mahdolliseksi sen, että vanhemmat sivuuttavat turvapaikkaprosessin kokonaan omalta osaltaan lähettämällä lapsensa edeltä Suomeen turvapaikanhakijaksi ja tulevat itse perheenyhdistämisellä perässä. Jos oleskeluluvan saanti on helpointa lapsen kautta, niin lapsia lähetetään jatkossakin yksin matkaan ja he joutuvat olosuhteisiin, joissa lapsen etu ja oikeudet vaarantuvat.

Kuten Suomen Uutiset jo aiemmin ennusti, ankkurilapsien käyttö tulee lainmuutoksen myötä lisääntymään entisestään. Hallituksen esityksessä jopa todetaan suorin sanoin, että ”yleinen intressi suojella lasta mm. ankkurilapsi-ilmiöltä ei olisi riittävä peruste kielteiselle päätökselle asiassa, jossa alaikäiselle perheenkokoajalle on myönnetty kansainvälistä suojelua”.

Lapsen etu ei aina ole elää vanhempiensa kanssa

Migrin mukaan esitysluonnoksessa ei ole huomioitu sitä, että lapsen etu ei aina ole elää yhdessä vanhempiensa kanssa, eikä lapsen oikeuksia voida toteuttaa arvioimatta vanhempien toimintaa. Lapsi voi tarvita suojelua nimenomaan vanhemmiltaan.

Migri korostaa, että lapsen suojeluntarve on voinut syntyä myös vanhempien toimien seurauksena. Vanhemmat voivat olla lasta vainoava taho. Lapselle voidaan myöntää turvapaikka esimerkiksi hänen perheensä taholta tulevan ympärileikkauksen uhan perusteella.

Maahanmuuttovirasto arvioi myös, että hakemusmäärien kasvu tulee olemaan huomattavasti suurempi kuin hallituksen arvioima noin 200 lisähakemusta vuodessa.

Ohisalo ei halua edes puhua ankkurilapsista

Alfa-TV:n ohjelmassa haastatteltu sisäministeri Maria Ohisalo ei haluaisi puhua lainkaan ankkurilapsista, koska hän pitää koko sanaa ihmisoikeuksia loukkaavana.

Ohisalon mukaan maahanmuutossa ei saisi keskustella pelkästään Suomen vetovoimatekijöistä vaan myös työntötekijöistä, joiden takia ihmiset päättävät lähteä omasta maastaan. Ohisalo korostaa hallitusohjelmaankin kirjattuja periaatteita ihmisoikeuksien kunnioittamisesta.

SUOMEN UUTISET