EU hamuaa jälleen kerran itselleen lisää valtaa jäsenvaltioiden kustannuksella. Tällä kertaa komissio haluaa päättää jäsenvaltioiden puolesta, mitä niiden rikoslaeissa sanotaan niin kutsutusta vihapuheesta ja viharikoksista.

Lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri ja jäsen Sebastian Tynkkynen ovat huolissaan EU:n rikosoikeudellisen toimivallan laajentumisesta ja muistuttavat, että EU:n jäsenvaltiot ovat tähän saakka suhtautuneet pidättyväisesti yhteisiin rikoslakeihin. Perussuomalaiset korostavat tässäkin asiassa Suomen oikeutta päättää omasta lainsäädännöstä.

– EU:n tulee noudattaa toissijaisuusperiaatetta, jonka mukaan yhteisiä päätöksiä tehdään vain niissä asioissa, joissa kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä ja tarpeellista. Tällaisia rikosoikeudellisia kysymyksiä saattaa liittyä esimerkiksi terrorismin ja kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan, mutta vihapuheen ja viharikosten osalta ei EU-tasoiselle lisäsääntelylle ole mitään tarvetta, Meri perustelee.

Vihapuheeksi leimataan mielivaltaisesti

Perussuomalaiset kantavat suurta huolta pyrkimyksistä rajoittaa ihmisten sananvapautta ja huomauttavat, että vihapuhe on käsite, jolle ei ole olemassa täsmällistä määritelmää.

– Vihapuheeksi leimataan nyky-yhteiskunnassa lähtökohtaisesti kaikki sellaiset ilmaisut, jotka eivät ole vastaanottajan omien arvojen tai tavoitteiden mukaisia. Käsitteen sisältö on toisin sanoen täysin mielivaltainen, Tynkkynen painottaa.

Hallitus hyväksyy tämänkin hulluuden

Perussuomalaiset pitävät vakavana ongelmana käsitteiden epätäsmällisyyttä. Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate edellyttää, että rikossäännökset ovat tarkkarajaisia ja että on helposti ennakoitavissa, milloin lakia rikotaan. Nyt EU:ssa ajetaan rytinällä läpi näinkin merkittävää muutosta ilman yhteistä käsitystä siitä, mitä vihapuhe ja viharikokset ylipäätään tarkoittavat.

– On huomionarvoista, että tämä komission ehdottama EU-rikoslistan laajentaminen tehdään yksimielisellä päätöksenteolla. Siten Suomi voisi yksinään estää haitallisen kehityksen, mikäli tahtoa löytyisi. Mutta kuten nyt vaikuttaa, niin hallituksen enemmistöllä tämäkin toimivallan luovutus EU:lle tullaan hyväksymään, jonka jälkeen Suomi ei voi itsenäisesti päättää sananvapauteen liittyvistä rikossäädöksistä, valiokunnan jäsenet paheksuvat.

Perussuomalaiset jättivät lakivaliokunnan lausuntoon eriävän mielipiteen yhdessä kristillisdemokraattien kanssa.

SUOMEN UUTISET