Europarlamentin jäsen Teuvo Hakkarainen (ps/ID-ryhmä) jätti komission vastattavaksi kirjallisen kysymyksen EU:n metsäsektorin ylisäätelyn vaikuttavuudesta.

Euroopan komission Fit for 55 –lainsäädäntöpaketti, kestävän rahoituksen taksonomia, uusi EU:n metsästrategia ja biodiversiteettistrategia ovat yhdessä puuttumassa EU:n metsäsektorin toimintaedellytyksiin ennennäkemättömällä tavalla.

Niiden myötä EU vaatii hiilinielujen kasvattamista ja puuttuu muun muassa metsien hoitoon, maankäyttöön sekä raaka-aine- ja energiantuotantoon EU-maissa. Komission ajatuksissa EU:n metsänomistajille voitaisiin jopa maksaa korvauksia metsien talouskäytön lopettamisesta.

– Suunnitelmat ovat jäsenmaita eriarvoistavia, sillä ne iskevät erityisesti metsäisten maiden taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen, Teuvo Hakkarainen sanoo.

Tuotanto siirtyy muualle

Suunnitelmat ovat myös ristiriidassa esimerkiksi EU:n kiertotaloustavoitteiden ja uusiutuvan energian käyttötavoitteen kanssa. Lisäksi yhtenä suurena heikkoutena on, ettei hiilinielujen tilaa globaalisti huomioida.

Hakkarainen epäilee, että EU sahaa omaa oksaansa ja kiristyvien pykälien myötä tuotanto siirtyy sinne, missä vastaavia pykäliä ei ole tai ainakaan niistä ei piitata.

– Miten komissio voi varmistaa, etteivät EU:n metsien hakkuukiellot korvaudu vastaavilla hakkuilla EU:n ulkopuolella, kun puupohjaisten tuotteiden ja bioenergian kysyntä säilyy tai jopa kasvaa tulevaisuudessa?

Suomi kantaa muiden taakkoja

Hän kysyy myös, miten aiotaan varmistaa, ettei muiden EU-maiden tai sektoreiden fossiilisia päästöjä kateta metsäisten maiden kustannuksella, jolloin edes EU:n omat ilmastotavoitteet eivät toteutuisi.

– Vaarana on, että metsäiset maat, kuten Suomi, joutuvat kantamaan muidenkin edestä kohtuutonta ja järjetöntä ilmastotavoitetaakkaa, hän toteaa.

Hakkarainen ei usko, että komissiolla olisi käsitystä siitä, millaisia tappioita nämä suunnitelmat voivat toteutuessaan aiheuttaa esimerkiksi Suomelle:

– Onko komissio arvioinut suunnitelmiensa aiheuttamien, yhteen laskettujen taloudellisten tappioiden kokoluokkaa metsäisille jäsenmaille?

SUOMEN UUTISET