Pakolais-, siirtolais-, maahanmuutto-, monikulttuuri- ja kotouttamistoiminta takaa järjestölle suhteellisen helposti satojentuhansien, jopa miljoonien eurojen avustustulot vuositasolla. Veikkausvoittovarojen turvin yhdistyksissä esimerkiksi tuetaan kaksisuuntaista kotoutumista, edistetään monikulttuurisen yhteiskunnan kehittymistä, helpotetaan maahanmuuttajien sopeutumista suomalaiseen tapakulttuuriin sekä mahdollistetaan paikallisyhteisön aktiviteetteja. Mahdollisuuksia riittää.

Suomen Uutiset selvitti tunnettujen monikulttuurijärjestöjen Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskukselta (STEA) tälle vuodelle saamia tukia. Veikkauksen rahapelituottojen rahojen jakamisesta huolehtiva STEA tarjoilee järjestöille edelleen varoja melko avokätisesti. Summat ovat paikoin huomattavan suuria.

Rahaa saa avustuksina vaivattomasti, jos vain keksii käyttötarkoituksen joka jollain tavalla tukee maahanmuutto- tai monikulttuuritoimintaa. Tältä osin mahdollisuuksia on lähes rajattomasti.

Maahanmuuttotoiminnan ympärille keskittyneitä, STEA-rahaa saavia järjestöjä onkin useita kymmeniä. Osa niistä on keskittynyt jonkin tietyn etnisyyden tai kansallisuuden tukitoimintojen ympärille. Tässä jutussa ei ole esimerkiksi huomioitu suomalaisia somalijärjestöjä, jotka saivat STEA-tukea yli puoli miljoonaa euroa.

Eräät suuret järjestöt, kuten Suomen Punainen Risti, käyttävät osan miljoonaluokan STEA-tuesta erilaisiin monikulttuurisiin toimintoihin.

Kaksisuuntaiseen kotoutumiseen 391 998 euroa

African Care ry on maahanmuuttajataustaisten naisten perustama kansalaisjärjestö. Yhdistys järjestää esimerkiksi maahanmuuttajien hyvinvointia tukevaa ryhmätoimintaa ja globaalikasvatuskursseja. STEA myönsi yhdistykselle 185 538 euroa. Rahat on tarkoitus käyttää esimerkiksi maahanmuuttajanaisten ja heidän perheidensä hyvinvointia ja osallisuutta vahvistavaan toimintaan ryhmätoiminnan, asiakasohjauksen ja vapaaehtoistoiminnan avulla Itä-Helsingissä

Familia ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on tukea eri syistä Suomeen muuttaneiden ja Suomessa syntyneiden ihmisten kaksisuuntaista kotoutumista. STEA avustaa yhdistystä tänä vuonna 381 998 eurolla. Rahat käytetään muun muassa kahden kulttuurin perheiden ja parien hyvinvointia vahvistavaan toimintaan.

Nuorten muslimien foorumi sai STEA-tukea 113 000 euroa. Rahojen käyttötarkoitus on väkivaltaista radikalisoitumista aiheuttavien tekijöiden ennaltaehkäisy maahanmuuttaja- ja musliminuorten keskuudessa Turun seudulla.

Maahanmuuttajien asumisen ongelmien ennaltaehkäisyä

Moniheli ry ilmoittaa edistävänsä monikulttuurisen suomalaisen yhteiskunnan kehittymistä sellaiseksi, että se on hyvä paikka elää myös koko ajan kasvavalle monikulttuuriselle väestölle.

Tätä missiota Moniheli toteuttaa toimimalla yli 110 eri monikulttuurijärjestön valtakunnallisena yhteistyöverkostona. Verkosto kasvaa koko ajan ja erityisesti viime vuosina maahanmuuton lisääntyessä.

Moniheli sai STEA-tukea 612 698 euroa, joka käytetään maahanmuuttajataustaisten nuorten tukemiseen toisen asteen opintojen suorittamisessa. Varoja kohdistetaan myös maahanmuuttajien asumisen ongelmien ja asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseen ja asumisen ongelmia kohdanneiden maahanmuuttajien auttamiseen.

Kaakonmaan kulttuurimylly sai STEAlta avustuksia 146 980 euroa. Rahoja käytetään ensinnä toimintakeskus Myllyn perustoimintaan mutta myös niinkin kapea-alaiseen tarkoitukseen kuin maahanmuuttajaperheiden sopeutumisen helpottamiseen tapakulttuuriin ja terveelliseen ruuanvalmistukseen perehdyttämällä. Tarkoituksena on ainakin tukea suomalaisen ruuan ohjattua valmistamista raaka-aineiden ostosta ja hankkimisesta lähtien sekä ryhmä- että yksilöohjauksessa.

157 000 euroa turvapaikanhakijoiden kotimajoitukseen

Kotimajoituksen Tuki Refugees Welcome Finland ry sai STEAlta 157 000 euroa. Rahat käytetään turvapaikanhakijoiden kotimajoituksen järjestämiseen ja tukemiseen suomalaisissa kodeissa. Lisäksi mahdollistetaan ja tuetaan paikallisyhteisöissä tapahtuvia aktiviteetteja sekä toimintaa yhteistyössä viranomais- ja järjestöyhteistyössä.

Monikulttuurityö Mimosa ry käyttää STEAlta saamansa 181 232 euroa maahanmuuttajataustaisten kotoutumisen ja osallisuuden edistämiseen monikulttuurikeskuksessa avoimessa kohtaamispaikassa. Toiminta pitää sisällään myös suvaitsevaisuuden sekä kahdensuuntaisen kotoutumisen edistämistä ja rasismin ehkäisyä. Mimosa myös aikoo palkata työttömiä nuoria järjestön yleishyödyllisiin työtehtäviin.

Pakolaisneuvonta ry sai STEAlta 279 000 euroa. Summa käytetään matalan kynnyksen oikeudellisen neuvonnan tarjoamiseen pakolaisille, ihmiskaupan uhreille ja muille ulkomaalaisille sekä ulkomaalaisoikeudellisen erityisasiantuntemuksen jakamiseen verkostoja koordinoimalla ja kouluttamalla eri toimijoita ja päättäjiä

Pakolaisavulle lähes 1,5 miljoonaa euroa

Suomen Pakolaisapu on Suomen suurin pakolais- ja siirtolaiskysymyksiin erikoistunut järjestö. Pakolaisapu saikin STEA:lta huimat 1 430 094 euroa, joka kanavoidaan useaan eri kohteeseen.

Rahaa kuluu ensinnä järjestön vapaaehtoistoiminnan koordinointiin ja kehittämiseen, jossa toimintamuotoina ovat keskusteluryhmät, asiointituki, kohtaamisen mahdollistaminen ja vaikuttajavapaaehtoisten koordinointi, koulutus ja tuki. Rahaa käytetään myös maahanmuuttajien yhteiskuntaan kuulumisen vahvistamiseen vertaistukitoiminnalla sekä maahanmuuttajien perustamien ja monikulttuuristen yhdistysten sekä kansalaisyhteiskuntatoimijoiden osaamisen ja toimintavalmiuksien lisäämiseen koulutusten, infojen ja konsultoinnin avulla.

Eräänä käyttötarkoituksena on mainittu maahanmuuttajaperheiden tukeminen päiväkoti- ja koulumaailmassa ja viranomaisten palvelujärjestelmissä kulttuuritulkkauksen, palveluohjauksen, konsultoinnin ja keskustelutilaisuuksien avulla. Lisäksi panostetaan työttömien ja työttömyysuhan alla olevien maahanmuuttajien ja työvoimaa tarvitsevien työnantajien kohtaamisen ja toistensa potentiaalin hyödyntämiseen. Toimintamuotoina ovat työelämävalmennus, työnantajayhteistyö, mentorointi ja työelämätuki.

Lisää monimuotoista kohtaamista

STEA-avustuksia saivat myös esimerkiksi nämä järjestöt:

Monika-naiset, 1 029 578 euroa. Käyttötarkoituksena on maahanmuuttajataustaisten naisten kotoutumisen, työelämävalmiuksien ja työllistymisen tukeminen matalan kynnyksen toiminnalla Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa. Toimintamuotoina ovat yksilöohjaus, ryhmätoiminta, oppilaitos – ja työnantajayhteistyö, asiantuntija- ja verkostoitumistyö, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Työttömien nuorten palkkaaminen järjestön yleishyödyllisiin työtehtäviin. Yleishyödyllinen toiminta.

Monikulttuurikeskus Gloria, 222 741 euroa. Käyttötarkoituksena monimuotoisen osallisuuden ja kohtaamisten lisääminen matalan kynnyksen toiminnalla monikulttuurikeskus Gloriassa.

Plan Suomi, 617 000 euroa. Käyttötarkoituksena oppivelvollisuuden loppupuolella Suomeen muuttaneiden maahanmuuttajataustaisten nuorten integroitumisen tukeminen vertaistyön avulla. Maahanmuuttajatyttöjen ja äitien osallisuuden edistäminen, kotoutumisen tukeminen ja sukupolvisuhteiden vahvistaminen vertaistuen, työpajatoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan keinoin

Monikulttuurinen perhetyö ry, 134 000 euroa. Käyttötarkoituksena somalin- ja arabiankielisten perheiden lasten kasvun ja kehityksen tukeminen kehittämällä vanhempien kasvatustaitoja ryhmä- ja yksilötoiminnan ja tapahtumien avulla.

SUOMEN UUTISET